Postup prechodu zo sústavy jednoduchého účtovníctva na sústavu podvojného účtovníctva pre neziskové účtovné jednotky

Príspevok rozoberá postup prechodu zo sústavy JU na sústavu PÚ a naopak pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (pre neziskové účtovné jednotky).

Image45735

Neziskové účtovné jednotky podľa § 9 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) môžu viesť účtovníctvo v sústave jednoduché účtovníctva, ak spĺňajú tieto podmienky:

  • ich príjmy nedosiali v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
  • nepodnikajú,
  • nie sú subjektom verejnej správy – ide o právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu (subjekty verejnej správy zverejňuje Štatistický úrad na svojej internetovej stránke www.statistics.sk v sekcii Databázy).

Nasledovné typy neziskových účtovných jednotiek môžu viesť jednoduché účtovníctvo: občianske združenia, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Cirkvi a náboženské spoločnosti, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, môžu viesť účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva, ak

  • nepodnikajú.

Na tieto typy organizácií sa nevzťahuje podmienka výšky dosiahnutých príjmov.

Ak uvedené účtovné jednotky prekročia limit dosiahnutých príjmov alebo začnú podnikať, sú povinné prejsť na sústavu podvojného účtovníctva.

Postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, upravuje Opatrenie Ministerstva financií SR z 9. septembra 2003 č. 17599/2003-92uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/2003. Toto opatrenie bolo novelizované Opatrením Ministerstva financií SR zo 14. augusta 2008 č. MF/18900/2008-74, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008. Úplné znenie uvedeného opatrenia je prístupné v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk v sekcii Dane, clá a účtovníctvo _ Účtovníctvo a audit _Účtovníctvo pre neziskovú sféru.

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo sa uskutočňuje vždy k prvému dňu účtovného obdobia, ktoré nasleduje po účtovnom období, v ktorom sa zistilo, že podľa § 9 zákona o účtovníctve je potrebné v účtovnej jednotke zmeniť účtovnú sústavu. Pri účtovných jednotkách, ktoré nemajú hospodársky rok, to znamená, že k 1. januáru nasledujúceho roka musia prejsť na podvojné účtovníctvo. Ak by účtovná jednotka mala hospodársky rok, je povinná prejsť z jednej sústavy do druhej k 1. dňu nasledujúceho účtovného obdobia, ktoré nasleduje po účtovnom období, za ktoré nesplnila vyššie uvedené podmienky.

Pred prechodom zo sústavy jednoduchého účtovníctva na sústavu podvojného účtovníctva je potrebné vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Pri inventarizácii je dôležité venovať osobitnú pozornosť stanoveniu, či sa jednotlivé druhy majetku a záväzkov týkajú zdaňovanej činnosti alebo hlavnej nezdaňovanej činnosti. Z tohto rozčlenenia vyplynie aj následné zaúčtovanie do sústavy podvojného účtovníctva.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie:

Postup prechodu zo sústavy jednoduchého účtovníctva na sústavu podvojného účtovníctva pre neziskové účtovné jednotky

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Jana Vršková, Ing.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Jana Vršková, Ing.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

20.12.2019