Povinné predprimárne vzdelávanie v novele školského zákona

Novela školského zákona účinná od 10. júla 2021 v sebe zahŕňa viaceré zmeny v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Okrem zmien súvisiacich s financovaním regionálneho školstva a vznikom regionálnych úradov školskej správy, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2022.

Image57125

OBSAH:

Povinné predprimárne vzdelávanie v novele školského zákona
 1. Individuálne vzdelávanie (predprimárne vzdelávanie)
 2. Pôsobenie odborných zamestnancov v materskej škole
 3. Novela školského zákona: prijímanie na predprimárne vzdelávanie, vedenie dokumentácie, spádová materská škola
 4. Zmeny vo financovaní (novela č. 273/2021 Z. z. školského zákona)

 

Zákon č. 273/2021 Z.z. z 22. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v sebe zahŕňa viaceré zmeny v povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktoré sú analyzované v tomto článku. Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov okrem zmien súvisiacich s financovaním regionálneho školstva a vznikom regionálnych úradov školskej správy, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2022.

Formy osobitného plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Novela školského zákona nadobudla účinnosť od 10. 7. 2021 a zmeny vo financovaní od 10. 7. 2021 a 1. 1. 2022.

Rozšírila sa existujúca právna úprava, ktorá upravovala len formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky o možnosť plnenia povinného predprimárneho vzdelávania osobitným spôsobom (§ 23 školského zákona). V rámci foriem osobitného spôsobu plnenia tohto vzdelávania je možné uplatniť:

 1. individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa školského zákona,
 2. vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,
 3. vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil ministerstvu školstva, že vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a školských zariadení podľa § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.),
 4. vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa medzinárodných programov na základe súhlasu ministerstva školstva,
 5. individuálne vzdelávanie v zahraničí,
 6. vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu,
 7. vzdelávanie v Európskych školách (Dohovor, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 597/2004 Z. z.).

Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia písomne požiada o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v škole mimo územia SR alebo v škole zriadenej iným štátom na území SR, o povolení takéhoto vzdelávania bude rozhodovať riaditeľ kmeňovej materskej školy. Žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude dieťa v zahraničí v rámci plnenia povinného predprimárneho vzdelávania navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude dieťa navštevovať. Ak riaditeľ kmeňovej materskej školy v rozhodnutí povolí plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v škole mimo územia SR, zákonný zástupca dieťaťa do 30 dní po príchode dieťaťa do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej materskej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevuje príslušnú školu. Na žiadosť zákonného zástupcu je zároveň kmeňová materská škola povinná poskytnúť dieťaťu učebnice a pracovné zošity.

Individuálne vzdelávanie (predprimárne vzdelávanie)

Novela zákona č. 245/2008 Z. z. do istej miery zjednodušuje individuálne vzdelávanie vo vzťahu k deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Vypustila sa možnosť zabezpečenia individuálneho vzdelávania prostredníctvom zariadení podľa osobitného predpisu [§ 24 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]. V rámci individuálneho (predprimárneho) vzdelávania, ktoré je ekvivalentom plnenia povinného predprimárneho vzdelávania realizovaného inštitucionalizovanou formou tohto vzdelávania v materskej škole zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, dochádza v súvislosti s obsahom písomnej žiadosti zákonného zástupcu o jeho povolenie k nasledovnej zmene: Vypustila sa povinnosť predložiť spolu so žiadosťou individuálny program vzdelávania vypracovaný v spolupráci s kmeňovou materskou školou, ktorý tvorí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa. Naďalej platí, že dieťa pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania formou individuálneho vzdelávania neprestáva byť dieťaťom kmeňovej materskej školy, pričom každé dieťa, ktorého zákonný zástupca písomne požiada o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, musí byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy (ak do piateho roku veku nenavštevovalo materskú školu) alebo už byť dieťaťom kmeňovej materskej školy (ak ju už navštevuje pred tým, ako sa pre neho predprimárne vzdelávanie stane povinným). Individuálne vzdelávanie je určené deťom:

 1. ktorým zdravotný stav neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole [§ 28b ods. 2 písm. a) školského zákona] alebo
 2. zákonný zástupca o individuálne vzdelávanie požiada [dieťa bez zdravotného znevýhodnenia – § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona].

V súvislosti s tvorbou obsahu programu individuálneho vzdelávania realizovaného na základe rozhodnutia o jeho povolení v rámci konania podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona je stanovené, že kmeňová materská škola v spolupráci so zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia určí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa najneskôr do 31. augusta. Namiesto absolvovania overenia osobnostného rozvoja v priebehu februára príslušného školského roka, kedy dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré má zabezpečiť kmeňová materská škola, je po novom stanovené, že zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný v čase a rozsahu určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť účasť dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona v rámci plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v kmeňovej materskej škole, v priebehu mesiaca marec, kedy kmeňová materská škola posúdi, či sa pri individuálnom vzdelávaní plní obsah individuálneho vzdelávania. Inštitút „overovania osobnostného rozvoja dieťaťa“ sa v § 28b ods. 6 novelizovaného školského zákona nahrádza inštitútom „posúdenia plnenia individuálneho vzdelávania“. Úlohou kmeňovej materskej školy už teda nie je overovať osobnostný rozvoj dieťaťa, ale posúdiť, či sa pri individuálnom vzdelávaní plní obsah individuálneho vzdelávania. V tejto súvislosti dochádza k zmene pri možnosti zrušiť individuálne vzdelávanie v taxatívne určených prípadoch podľa § 28b ods. 8, kedy jedným z dôvodov zrušenia individuálneho vzdelávania nebude to, že dieťa na konci hodnotiaceho obdobia nedosiahlo očakávaný pokrok, ale to, že sa neplní obsah individuálneho vzdelávania. Rovnako sa ruší dôvod zrušenia individuálneho vzdelávania, ktorý spočíval v tom, že zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia nezabezpečil overovanie osobnostného rozvoja dieťaťa. 

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdetu tu:

  1. Individuálne vzdelávanie (predprimárne vzdelávanie)
  2. Pôsobenie odborných zamestnancov v materskej škole
  3. Novela školského zákona: Prijímanie na predprimárne vzdelávanie
  4. Zmeny vo financovaní (novela č. 273/2021 Z. z. školského zákona)

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

PhDr. Marek Havrila, PhD.

foto_havrila - orig..jpg

Ako odborný radca na oddelení odborných a metodických činností odboru školstva Okresného úradu  Prešov koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje lektorsky i publikačne. Je konzultantom obsahu programu vzdelávania a učebných zdrojov – expert senior pre Národný program Teachers a externým expertom na metodické usmerňovanie v projekte Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (VÚDPaP).

Dátum publikácie

13.07.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.