Povinnosti v oblasti povodňového plánu pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov

Príspevok opisuje cyklus manažmentu povodňových rizík a jeho právnu úpravu, a tiež kto je povinný vykonať opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody na pozemkoch.

Image45029

OBSAH:

 1. Opatrenia na ochranu pred povodňami
 2. Povodne a správne delikty
 3. Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác správcu vodného toku
 4. Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby
 5. Manažment povodňových rizík

 

Ochrana pred povodňami sa týka všetkých – od jednotlivcov cez obce až po vlády a nie je možné ju zúžiť len na povinnosti úzkeho okruhu štátnych orgánov a organizácií. Príspevok opisuje cyklus manažmentu povodňových rizík a jeho právnu úpravu v medzinárodných dohodách, v smernici Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík a v zákone o ochrane pred povodňami.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami. Ochrana pred povodňami sa týka všetkých – od jednotlivcov cez obce až po vlády a nie je možné ju zúžiť len na povinnosti úzkeho okruhu štátnych orgánov a organizácií. Príspevok opisuje cyklus manažmentu povodňových rizík a jeho právnu úpravu v medzinárodných dohodách, v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík a v zákone č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ktorý v Slovenskej republike nadobudol účinnosť od 1. februára 2010. Európske štáty prijímali a po povodniach s vážnymi následkami zvyčajne prijímajú rôzne celoštátne programy na zvýšenie úrovne ochrany pred povodňami, ktoré sa niekedy aj snažili zosúladiť so susedmi v tejto záležitosti. Úroveň kooperácie medzi štátmi a prioritami vyplývajúcimi z ochrany pred povodňami je v rôznych povodiach Európy rozličná.

Čo je povodeň?

Ide o prírodný jav, pri ktorom voda dočasne zaplaví územie, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Povodeň vzniká v dôsledku:

 • zväčšenia prietoku vody vo vodnom toku,
 • vzniku prekážky alebo tvorby prekážky vo vodnom toku, na brehu vodného toku alebo na stavbe, objekte alebo na zariadení križujúcom vodný tok, ktorá spôsobila vzdutie vody a jej vyliatie na priľahlé územie,
 • dlhotrvajúcich zrážok alebo intenzívnych zrážok, topenia sa snehu alebo súčasného výskytu týchto javov,
 • prítoku vody zo zrážok alebo prítoku vody z topiaceho sa snehu po povrchu z priľahlej oblasti,
 • stúpnutia hladiny podzemnej vody nad povrch následkom dlhotrvajúceho vysokého vodného stavu v priľahlom vodnom toku alebo následkom dlhotrvajúcich zrážok.

Povodňou ohrozené územie je územie:

 • pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie vodnej hladiny (v dôsledku intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo vodnom toku, vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd, nebezpečného chodu ľadov, vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy, poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe),
 • na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia snehu do recipientu, následkom čoho sa očakáva jeho zaplavenie vnútornými vodami alebo už dochádza k zaplavovaniu,
 • ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa snehu.

Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeň:

 • správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, správcovi drobného vodného toku, ktorému bola prevedená správa alebo vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi vodnej stavby, ktorá sa nachádza na vodnom toku alebo na povodňou zaplavenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity,
 • správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na neupravenom vodnom toku počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity,
 • správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na vodnej stavbe alebo na neupravenom vodnom toku, ak povodňovú škodu spôsobilo náhle vyliatie vody z koryta vodného toku alebo náhly návrat vyliatej vody naspäť do koryta.

Povodňová škoda na stavbe, na príslušenstve stavby alebo na dočasnom zariadení staveniska sa uznáva, ak v čase vzniku povodňovej škody:

 • je na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie a nadobudlo právoplatnosť alebo je vydané stavebné povolenie a nadobudlo právoplatnosť alebo stavba bola ohlásená stavebnému úradu,
 • zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie (územie priľahlé k vodnému toku, ktoré je počas povodní zvyčajne zaplavované vodou vyliatou z koryta), mal schválený povodňový plán zabezpečovacích prác a okresnému úradu alebo okresnému úradu v sídle kraja pri povodňovej prehliadke preukázal, že vykonal všetky opatrenia na ochranu pred povodňami podľa povodňového plánu,
 • zhotoviteľ stavby, zmeny stavby alebo udržiavacích prác konal v súlade so stavebným povolením alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Správca vodohospodársky významných vodných tokov alebo správca drobného vodného toku nezodpovedá za povodňovú škodu, okrem škody na majetku, ktorá vznikla v priamej súvislosti 
s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác

O vyplatení príspevku na kompenzáciu povodňových škôd môže rozhodnúť vláda Slovenskej republiky. Dotácie na kompenzáciu strát spôsobených povodňou sa poskytujú v rôznych sumách 
v sektore poľnohospodárskej prvovýroby (dotácia sa poskytuje, ak je strata najmenej 2 000 eur), lesného hospodárstva (dotácie možno poskytnúť, ak sú straty najmenej 5 000 eur) a chovu rýb (dotáciu možno poskytnúť, ak sú straty najmenej 2 000 eur).

Ochrana pred povodňami je zameraná na:

 • zníženie povodňového rizika na povodňami ohrozovanom území,
 • predchádzanie záplavám spôsobovaným povodňami,
 • zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.

Ochranu pred povodňami vykonávajú:

 • správca vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných vodných tokov,
 • vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov, stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území,
 • zhotovitelia stavieb, ktoré zasahujú do vodného toku alebo na inundačné územie,
 • iné osoby.

Každý je povinný vykonať opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody na pozemkoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré má vo vlastníctve, v správe alebo v užívaní.

Osoba, ktorá zistí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň, je povinná to ihneď ohlásiť koordinačnému stredisku integrovaného záchranného systému na jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému informáciu o povodňovej situácii bezodkladne oznámi orgánu ochrany pred povodňami, obci ohrozenej povodňou, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcovi drobného vodného toku. Osoba, ktorá vypracúva povodňový plán, oznamuje povodeň subjektom určeným v povodňovom pláne.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie nájdete tu:

Povinnosti v oblasti povodňového plánu pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD., Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH, MHA

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH, MHA

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

07.11.2019