Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2020 a prechode na rok 2021

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.

Image52364

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Povinnosti zamestnávateľa pri ročnej uzávierke v mzdovej učtárni:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ustanovuje povinnosť:
  • tvorby rezerv v súvislosti so mzdovými nákladmi,
  • inventarizácie pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom, inštitúciám zdravotného a sociálneho zabezpečenia a správcovi dane,
  • uchovávania dokumentácie v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce ustanovuje povinnosť:
  • rekapitulácie dovoleniek zamestnancov a vyplatenia náhrady mzdy za tú časť nevyčerpanej dovolenky za predchádzajúci rok, ktorá presahuje štyri týždne,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde ustanovuje povinnosť:
  • zúčtovania prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok,
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ustanovuje povinnosť:
  • vedenia a uchovávania evidencie o zamestnancoch na účely zdravotného poistenia,
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovuje povinnosť:
  • vedenia a uchovávania evidencie o zamestnancoch na účely sociálneho poistenia,
  • vedenia evidenčných listov dôchodkového poistenia,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ustanovuje povinnosť:
  • vedenia a uchovávania mzdových listov,
  • vystavenia potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ak zamestnancovi nebude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti.

1. Tvorba rezerv súvisiacich so mzdovými nákladmi

Povinnosť tvorby rezerv vyplýva priamo zo zákona o účtovníctve. Ak nie je známa výška záväzku z minulých období, tvorí sa odhadom a v dostatočnej sume.

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť zamestnávateľa, ktorá vzniká z minulých udalostí, pričom ak nie je známa výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Povinnosť tvorby rezerv vyplýva z § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve.

Zásady pre tvorbu a použitie rezerv sú ustanovené v § 19 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. Spôsob tvorby a použitia rezerv by mal byť stanovený vo vnútornom predpise zamestnávateľa. Zamestnávatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva rezervy v súvislosti so mzdovými výdavkami netvoria.

Zamestnávatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva sú v zmysle § 19 ods. 7 postupov účtovania povinní tvoriť nasledovné rezervy súvisiace so mzdovými nákladmi:

 • rezervy na odstupné, ktoré sa tvoria na základe povinnosti zamestnávateľa vyplatiť odstupné v zmysle Zákonníka práce, resp. kolektívnej zmluvy, pričom dôvodom pre tvorbu rezervy je očakávané znižovanie počtu zamestnancov alebo iných reštrukturalizačných opatrení,
 • rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho a zdravotného poistenia, ktoré sa tvoria v prípade, ak zamestnanec nevyčerpal svoju riadnu dovolenku za kalendárny rok do konca tohto roka a využije možnosť čerpania zostatku tejto dovolenky do konca budúceho kalendárneho roka, pričom pri výpočte rezervy sa vychádza z priemerného zárobku zamestnanca a z predpokladanej náhrady za nevyčerpanú dovolenku, musí sa tvoriť aj rezerva na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ,
 • rezervy na odmeny členom dozornej rady a iných orgánov spoločnosti, ktoré sa vytvárajú na odmeny členom dozornej rady a iných orgánov účtovnej jednotky za ich prácu pre účtovnú jednotku za účtovné obdobie, ktoré budú vyplatené v nasledujúcom účtovnom období, pričom nárok na odmenu vyplýva zo stanov spoločnosti alebo iných interných predpisov,
 • rezervy na vyplácanie prémií a odmien, ktoré sa tvoria v prípadoch, ak účtovná jednotka má povinnosť vyplatenia prémií a odmien na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia a do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nie je známa výška týchto prémií a odmien, preto sa rezerva vytvára vo výške predpokladaných prémií a odmien vrátane povinného sociálneho a zdravotného poistenia plateného zamestnávateľom,
 • rezervy na vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov, ktoré sa tvoria v prípadoch, ak v nasledujúcom účtovnom období vznikne zamestnancom nárok na odchodné a iné zamestnanecké požitky v zmysle Zákonníka práce, kolektívnej zmluvy alebo iných predpisov, pričom pri výpočte je možné vychádzať z priemerného zárobku zamestnancov.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2020 a prechode na rok 2021

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie

31.12.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.