Poznámky k obnoveniu školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení s účinnosťou od 26. apríla 2021

Interpretácia právnych aktov, o ktoré sa môžu riaditelia škôl, školských zariadení a pedagógovia oprieť pri argumentácii smerom k rodičom spochybňujúch opatrenia k otváraniu škôl a školských zariadení.

Image55638

V súvislosti s otváraním škôl a školských zariadení sú riaditelia škôl často konfrontovaní s tým, že niektorí zákonní zástupcovia odmietajú rešpektovať príslušné nariadenia, ktorými sa upravujú podmienky a určujú podrobnosti fungovania škôl a školských zariadení v rámci obnoveného vyučovania v školách a obnovenej prevádzky školských zariadení. Ide predovšetkým o problematiku povinnosti testovania, používania osobných ochranných prostriedkov, preukazovania sa negatívnym testom/dokladom o očkovaní/dokladom o prekonaní ochorenia a pod.

Vzhľadom na potrebu riaditeľov škôl a pedagógov vyrovnať sa s uvedenými námietkami a argumentmi spochybňujúcimi zákonnosť nariadení a protipandemických opatrení uvádzame v článku niekoľko poznámok zasadených do širšieho právneho kontextu, ktoré môžu byť nápomocné pri interpretácii prijímaných nariadení a rozhodnutí, ktorými sa musia riadiť školy a školské zariadenia.

Rozhodnutie ministra školstva

Dňa 12. apríla 2021 minister školstva vydal rozhodnutie, na základe ktorého sa od 26. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzkach všetkých školských zariadení v súlade s podmienkami regionálneho COVID AUTOMAT-u.

Dňa 12. apríla 2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal rozhodnutie č. 2021/12811:1-A1810, ktorým podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u schváleného príslušným uznesením vlády Slovenskej republiky [Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19)] obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení. V praxi to znamená, že od 26. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzkach všetkých školských zariadení v súlade s podmienkami regionálneho COVID AUTOMAT-u. Školské vyučovanie v školách, v ktorých sa na regionálnom princípe COVID AUTOMAT-u neobnoví školské vyučovanie (napr. v okrese zaradenom do IV. stupňa varovania), zostáva naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie. Rovnako platí regionálny princíp aj pre obnovu prevádzky alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školských zariadení. Uvedené rozhodnutie bolo vydané na základe zmocňujúceho ustanovenia školského zákona, ktorý v § 150 ods. 8 písm. a) a b) stanovuje, že v čase vyhláseného výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie, ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa § 24 ods. 1 a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), minister školstva môže rozhodnúť o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách a mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení. Z uvedeného vyplýva, že ak sa zákaz prevádzky škôl a školských nariadení vydaný hlavným hygienikom podľa zákona č. 355/2007 Z. z. zruší, minister školstva môže rozhodnúť o obnovení školského vyučovania v školách.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – hlavného hygienika Slovenskej republiky

Podmienky pre zákonných zástupcov, deti a žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a ďalšie požiadavky, pri ktorých budú prevádzky škôl a školských zariadení v rámci svojej obnovenej činnosti fungovať, určuje hlavný hygienik Slovenskej republiky prostredníctvom vyhlášky a Regionálny úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom vyhlášky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa alebo ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva uvedené akty realizujú prostredníctvom vyhlášok, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre príslušnú obec, mesto alebo okres. Vyhlášky vydané hlavným hygienikom a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva sú zverejnené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, ktorý sa vydáva podľa zásad schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 180 zo 7. apríla 2021, pričom pri citácii dokumentu uverejneného vo Vestníku vlády Slovenskej republiky sa za jeho číslom vkladá lomka, rok vydania a skratka „V. v. SR“. Ustanovenie § 5 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. umožňuje hlavnému hygienikovi SR nariadiť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 tohto zákona a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4, ak ich treba vykonať v rozsahu presahujúcom územnú pôsobnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ustanovenie § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. je možné považovať za zákonné zmocnenie k tomu, aby úrad verejného zdravotníctva [§ 5 ods. 4 písm. k)] alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva [§ 6 ods. 3 písm. e)] nariadil opatrenia všeobecne záväzným právnym predpisom, na ktorý sa však nevzťahuje osobitný právny predpis o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov (zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydávaný podľa § 59 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. sa označuje názvom vyhláška a nadobúda platnosť dňom vyhlásenia vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že vyhláška hlavného hygienika SR, ktorá je všeobecne záväzným právnym predpisom, je zverejňovaná vo Vestníku vlády SR a nie v Zbierke zákonov SR. S uvedeným konštatovaním korešponduje aj čl. 1 ods. 1 písm. b) zásad vydávania Vestníka vlády SR, ktoré sú prílohou k uzneseniu vlády SR č. 180/2021 Z. z. Vestník je bezodplatne prístupný na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – www.minv.sk.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

Poznámky k obnoveniu školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení s účinnosťou od 26. apríla 2021

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Súvisiace interné firemné predpisy

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.