PPA: Dotácia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.

V ý z v a

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Hraničná 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), na základe schémy štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.54400(2019/XA) (ďalej len „schéma“) a na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnenie oznámenia o vypísaní výzvy zo dňa 29. mája 2019,

VYZÝVA

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2019

v termíne od 11. júna 2019 do 10. júla 2019

na opatrenie

dotácia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

Žiadosti podané po vyššie uvedenom termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

Upozornenie: v prípade podávania žiadostí na opatrenie Dotácia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe a zároveň na opatrenie Dotácia na náhradu škôd
spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, nie je potrebné aby žiadateľ predkladal povinné prílohy uvedené
v bode L. schém k obom žiadostiam potvrdenia formou originálov. K druhej žiadosti sú postačujúce potvrdenia len vo forme kópií.

Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára žiadosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 výzvy, spolu so všetkými povinnými
prílohami:

- osobne do podateľne platobnej agentúry na adrese:
Hraničná 12
815 26 Bratislava, na prízemí č. dverí 27

- alebo poštou na adrese:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor štátnej pomoci
Hraničná 12
815 26 Bratislava

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Platobná agentúra zriadená podľa doterajších zákonov je platobnou agentúrou podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov. Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MP SR.