Pracovná zmluva pedagogického zamestnanca

Vzor pracovnej zmluvy pedagogického zamestnanca (učiteľ – čas neurčitý, učiteľ – doba určitá, učiteľa – určitá doba na zastupovanie).

Image42990

Číslo:

Pracovná zmluva
(učiteľ – čas neurčitý)

uzatvorená podľa § 42 a § 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákonník práce“)

 

Zamestnávateľ:

Gymnázium M. Hodžu,

Strmé vŕšky 25, 917 01 Trenčín, zastúpený PaedDr. Vierou Krátkou, riaditeľkou školy

(ďalej len „zamestnávateľ“)

a

Zamestnankyňa:

Mgr. Viola Gánovská

trvalé bydlisko: Trenčianske Teplice. Kolmá č. 35

dátum a miesto narodenia: 19. február 1977, Trenčín

(ďalej len „zamestnankyňa“)

 

sa dohodli na uzatvorení tejto pracovnej zmluvy:

 

1. Zamestnankyňa sa dňom 27. augusta 2019 prijíma do pracovného pomeru na Gymnázium M. Hodžu v Trenčíne ako jej zamestnanec a týmto dňom vzniká medzi zamestnávateľom a zamestnankyňou pracovný pomer.

2. Druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom strednej školy (dá sa doplniť ktorákoľvek kategória PZ)

3. Miesto výkonu práce: Gymnázium Trenčín, Strmé vŕšky 25, 917 01 Trenčín

4. Deň nástupu do práce: 27. august 2019

5. Pracovný pomer sa uzatvára: na neurčitý čas

6. Mzdové podmienky: Plat bude určený osobitným oznámením.

7. Skúšobná doba: 3 mesiace

8. Zamestnankyňa je povinná podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce dohodnuté v pracovnej zmluve osobne, v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu, pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi a v súlade s pracovnou zmluvou, dodržiavať príslušné ustanovenia Zákonníka práce, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“), zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“), pracovného poriadku a ostatných vnútorných predpisov zamestnávateľa, s ktorými zamestnávateľ zamestnankyňu oboznámil.

9. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude zamestnankyni odo dňa vzniku pracovného pomeru prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy, poskytovať jej za vykonanú prácu plat, vytvárať vhodné pracovné podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou.

10. Pre tento pracovný pomer platia ustanovenia Zákonníka práce, zákona č. 552/2003 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorné predpisy zamestnávateľa, s ktorými zamestnávateľ zamestnankyňu oboznámil.

11. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na týchto ďalších podmienkach:

    1. Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca a bude sa vyplácať vo výplatných termínoch vopred dohodnutých s bankou na príslušný kalendárny rok.
    2. Pracovný čas je 40 hodín týždenne, bez prestávok na odpočinok a jedenie. Pracovný čas v kalendárnom roku sa upravuje v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „KZ vyššieho stupňa“), na príslušný kalendárny rok a kolektívnou zmluvou zamestnávateľa.
    3. Výmera dovolenky je ustanovená podľa § 103 ods. 3 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov na 8 týždňov za kalendárny rok. Výmera dovolenky sa upravuje v súlade s KZ vyššieho stupňa na príslušný kalendárny rok a kolektívnou zmluvou zamestnávateľa.
    4. Dĺžka výpovednej doby je ustanovená v § 62 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

 

Pracovná zmluva je skrátená. Celé znenie aj so vzormi ďalších dvoch pracovných zmlúv učiteľa nájdete tu:

Pracovná zmluva pedagogického zamestnanca

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

20.06.2019