Právna subjektivita škôl

Obec ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení. Čo je vlastne právna subjektivita? Čo v praxi znamená právna subjektivita školy? Tieto aj ďalšie otázky budú zodpovedané v článku.

Image57053

V roku 1990 legislatíva otvorila dvere k postupnému prechodu škôl na právnu subjektivitu. Bolo to možno v eufórii z možnosti opustiť dovtedajší centralizmus a nastúpiť cestu posilňovania samosprávnych prvkov v školstve. Prečo následne došlo k určitému vytriezveniu, uvádzame ďalej.

1 Čo je vlastne právna subjektivita?

Úplne na začiatok si položme otázku, čo to tá „právna subjektivita“ vlastne je. Právnou subjektivitou rozumieme schopnosť byť nositeľom i vykonávateľom práv a povinností, pričom sa rozlišujú dve roviny právnej subjektivity:

 1. spôsobilosť mať práva a povinnosti (napr. byť vlastníkom),
 2. spôsobilosť na právne úkony (napr. nakladať s predmetom svojho vlastníctva).

Kým pri fyzických osobách spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu vzniká až plnoletosťou, pri právnických osobách vzniká súčasne so spôsobilosťou na práva a povinnosti, konkrétne momentom ich vzniku.

Právnickými osobami môžu byť rôzne subjekty – obchodné spoločnosti (napr. akciové spoločnosti), družstvá, štátne podniky, obce a mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

2 Obec ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení

V podmienkach obcí a miest sú tieto zriaďovateľmi [§ 6 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráveOd 1. januára 2020 vstúpila do platnosti novela, podľa ktorej, kým doteraz sa formou všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") školy zriaďovali aj rušili, odteraz sa formou VZN zriaďujú, ale rušiť sa už budú bez VZN.:

 1. základných škôl,
 2. základných umeleckých škôl,
 3. materských škôl,
 4. školských klubov detí, ktoré sú súčasťou základnej školy,
 5. centier voľného času,
 6. zariadení školského stravovania,
 7. jazykových škôl pri základných školách,
 8. stredísk služieb škole,
 9. školských internátov.

Obec, resp. mesto teda vystupuje v pozícii zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia. Tieto sú zriaďované všeobecne záväzným nariadením obce, ktoré je prijímané obecným zastupiteľstvom.

Ustanovenie § 27 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní hovorí o tom, ktoré školy musia mať právnu subjektivitu a ktoré ju mať môžu, ale nemusia.

Právnu subjektivitu nemusí mať v podmienkach obecnej samosprávy materská škola, jazyková škola, základná škola, ak nemá všetky ročníky, ak tak určí ich zriaďovateľ.

Právnu subjektivitu nemusí mať v podmienkach obecnej samosprávy:

 1. materská škola,
 2. jazyková škola,
 3. základná škola, ak nemá všetky ročníky,

ak tak určí ich zriaďovateľ. Teda len pri týchto školách je možnosť rozhodnúť sa, či ísť do právnej subjektivity alebo nie.

Ostatné základné školy a základné umelecké školy musia mať právnu subjektivitu, teda byť samostatnou právnickou osobou.

V zmysle ustanovenia § 112 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní to, či školské zariadenie (v podmienkach obecnej samosprávy školský klub detí, centrum voľného času, školský internát, zariadenia školského stravovania, strediská služieb škole, jazykové školy pri základných školách) bude mať právnu subjektivitu alebo nie, určí jeho zriaďovateľ.

V prípade, že obec zriadi školu alebo školské zariadenie s právnou subjektivitou, bude mať formu rozpočtovej organizácie. Tou je podľa § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy aplikovaného na obecnú samosprávu právnická osoba obce, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Pri zriaďovaní rozpočtovej organizácie obce tak bude potrebné riadiť sa aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (§ 21 – § 28).

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie:

Právna subjektivita škôl

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

30.06.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.