Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení

Od 1. marca 2019 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Cieľom novej právnej úpravy je prehĺbiť a zefektívniť právnu ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowerom.

Image20329

Nová právna úprava prináša napr. tieto zmeny:

 • zriadenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „úrad“), ktorý ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou bude poskytovať ochranu oznamovateľom (namiesto inšpektorátov práce, ktoré ju poskytovali v zmysle Zákona č. 307/2014 Z. z.) a ktorý bude kontrolovať dodržiavanie Zákona o whistleblowingu,
 • rozširuje definíciu závažnej protispoločenskej činnosti aj o trestné činy právnických osôb,
 • ustanovuje kvalitatívne kritériá odbornosti zodpovednej osoby a precizovaním úpravy jej postavenia vrátane zvýšenia jej ochrany, a tým aj posilnenia jej nezávislosti,
 • zavedením administratívnej zodpovednosti osoby, ktorá urobí voči whistleblowerovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu alebo ktorá vyzradí totožnosť whistleblowera.

 

Podľa § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. je zamestnávateľ podľa § 10 ods. 1 zákona povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o podávaní oznámení, preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, evidovaní oznámení podľa  § 11 ods. 1, oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia a spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

 

Vzor predpisu o vnútornom systéme preverovania oznámení podľa zákona č. 54/2019 Z. z.:

Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

 

Číslo interného predpisu: ......./2019
Platnosť interného predpisu: od xx.xx.2019
Účinnosť interného predpisu: od xx.xx.2019
Obsah interného predpisu: 1. Úvodné ustanovenia
  2. Základné pojmy
  3. Podávanie oznámení
  4. Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení
  5. Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa
  6. Evidovanie oznámení
  7. Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia
  8. Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení
  9. Záverečné ustanovenia

 

................................ (názov orgánu verejnej moci, napr. obce)Vypíšte názov orgánu verejnej moci (napr. obec „Partizánska Ľupča“ alebo mesto „Martin“ a pod.)v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento vnútorný predpis

 

Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Tento predpis upravuje:

 1. postup pri podávaní, preverovaní oznámení a oboznamovaní s výsledkom preverenia,
 2. podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby,
 3. podrobnosti o spracúvaní osobných údajov,
 4. podrobnosti o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa,
 5. evidovanie podaných oznámení.

Článok 2

Základné pojmy

1. Orgánom verejnej moci je .......................................... (názov, sídlo, IČO osoby, ktorá vydáva tento predpis)Vypíšte názov orgánu verejnej moci, adresu sídla a IČO..

2. Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

3. Závažnou protispoločenskou činnosťou je:

 1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až § 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až § 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až § 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až § 336b Trestného zákona,
 2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

4. Inou protispoločenskou činnosťou je napr. kolízia záujmov, neetické konanie, uprednostňovanie osobného záujmu a pod.

Ale aj rôzne situácie, kedy má zamestnanec obavy, že určitá prax alebo konanie v spoločnosti má nepriaznivý vplyv na klientov, dodávateľov, zamestnancov alebo verejný záujem.

5. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobila oznámenie voči zamestnávateľovi.

6. Zodpovednou osobou je: ...................................................... (ak ide o obec – meno a priezvisko hlavného kontrolóra)Uveďte titul, meno, priezvisko zodpovednej osoby (zákon č. 54/2019 Z. z. v § 10 ods. 1 ustanovuje, že v obci a VÚC je zodpovednou osobou kontrolór). Táto osoba musí byť v priamej riadiacej pôsobnosti štatutára..

 

 

Smernica je skrátená. Celé znenie nájdete tu:

Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

JUDr. Tatiana Mičudová

JUDr-Tatiana-Micudova_250x375px.JPG

JUDr. Tatiana Mičudová

Aktuálne pracuje ako právnik v SOZA. Predtým pôsobila ako advokátsky koncipient, externý vysokoškolský učiteľ a pracovala aj na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Spolupracuje s advokátskou kanceláriou Jarabica s.r.o. a spoločnosťou Extra Services, s.r.o., ktorá sa venuje ochrane osobných údajov. Publikuje odborné články najmä z odvetvia pracovného a správneho práva. V praxi sa okrem týchto odvetví venuje právu duševného vlastníctva, ochrane osobných údajov a občianskemu právu.

Dátum publikácie

03.07.2019