Príjem rozpočtovej organizácie

Ak by rozpočtová organizácia obce ušetrila vlastné príjmy od klientov v čiastke napr. 5 000 € a chcela by ich použiť na mzdy za mesiac január budúceho roka, previedla by ich z príjmového účtu na obec na konci roka, ako túto čiastku účtovať v rozpočtovej organizácii, aby nevykázala zisk?

Image36905

Celá otázka:

V prípade, ak by rozpočtová organizácia obce (zariadenie sociálnych služieb) ušetrila vlastné príjmy od klientov v čiastke napr. 5 000 € a chcela by ich použiť na mzdy za mesiac január budúceho roka, previedla by ich z príjmového účtu na obec na konci roka, ako túto čiastku účtovať v rozpočtovej organizácii, aby nevykázala zisk? Ako bude účtovať obec, aby tento príjem mohla v budúcom roku vrátiť rozpočtovej organizácii?

Odpoveď:

Úspory vo verejnej správe sa môžu vymedziť ako dodatočné zdroje, ktoré boli alebo budú získané verejnou správou v dôsledku racionalizačných opatrení v porovnaní s pôvodnými realistickými kalkulovanými rozpočtovými zdrojmi. Úspory sú výsledkom racionalizačného postupu či opatrenia, ktoré majú viesť k vyššej hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pre plnenie stanových cieľov. Prevádzkové úspory môžu byť napr. prevedené v oblasti miezd, platov, energie, opravy a služieb. Tieto úspory vznikajú hľadaním vyššej hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitých zdrojov verejnej správy. Z obsahu nie je jasné, či úspora vznikne z úspory výdavkov/nákladov. Dosiahnutie vyšších nedaňových príjmov oproti určenému rozpisu (kalkulácie) rozpočtu by sa nemalo považovať za dosiahnutie úspory. Vyššie skutočné plnenie nedaňových príjmov oproti návrhu v rozpočte spôsobuje zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie a jej zriaďovateľa.

Rozpočtová organizácia je právnická osoba obce, ktorá je so svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce, pričom samostatne hospodári podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určila obec v rámci svojho rozpočtu. Pri rozpočtovej organizácii sa uplatňuje striktné oddelenie príjmovej a výdavkovej stránky rozpočtu. Všetky príjmy rozpočtovej organizácie sú príjmami zriaďovateľa a svoje výdavky nemôže kryť z vlastných príjmov.

Rozpočtová organizácia a zriaďovateľ majú povinnosť dodržiavať rozpočtové zásady ako zásadu úplnosti rozpočtu, zásadu špecializácie, zásadu jedností/rozpočtovej plurality, zásadu reálnosti, zásadu časovej platnosti, zásadu vyrovnanosti, zásadu verejnosti rozpočtu, zásadu efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti.

Do plnenia rozpočtu sa zahŕňajú len tie príjmy, výdavky, finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. Na zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku rozpočtovej organizácie a zriaďovateľa je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného bankového účtu v banke. Príjmom rozpočtu zriaďovateľa – obce, sú aj nedaňové príjmy z činností rozpočtovej organizácie, ktorú zriadila na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti. Čerpanie prostriedkov rozpočtovej organizácie je limitované rozpisom výdavkov na jednotlivé programy obce za príslušné rozpočtové obdobie, pričom tieto rozpočtové prostriedky môže použiť len na účely, ktoré boli obcou schválené.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Lucián Jakubík

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Lucián Jakubík

V oblasti územnej samosprávy pôsobí šesť rokov, venuje sa účtovníctvu, rozpočtu a kontrole. Predtým pracoval v obchodnej sfére, kde sa tiež venoval účtovníctvu, kontrolingu a pod.

Dátum publikácie

29.07.2019