Pripravovaná novela Daňového poriadku

Ministerstvo financií SR dňa 27. 4. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh novely zákona o správe daní.

Primárnym cieľom predkladaného návrhu je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností.

Zmena sa navrhuje v hodnotení daňových subjektov, tzv. indexe daňovej spoľahlivosti. Z neverejnej formy hodnotenia sa navrhuje prejsť na transparentnú formu hodnotenia. Daňové subjekty, ktoré si budú zodpovedne plniť svoje daňové povinnosti (napr. včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane), budú odmeňované benefitmi. Naopak tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

Na skvalitnenie výberu daní a očistenie podnikateľského prostredia prispeje aj vylúčenie – diskvalifikácia fyzických osôb, ktoré sú štatutármi daňových subjektov, ktoré si neplnia zákonné povinnosti. Zámerom tohto opatrenia je, aby mal správca dane možnosť rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby, ak sa na to naplnia zákonom ustanovené dôvody. Týmto rozhodnutím bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárnym orgánom alebo jeho členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách, a to na tri roky.

Úpravou zákona o dani z príjmov sa za účelom podpory podnikateľského prostredia zamestnávateľom, ktorí sú povinní podávať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatili, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, umožní dodatočne splniť tieto povinnosti najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty bez uloženia sankcie.

Pre daňovníkov, ktorí budú na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaní za vysoko spoľahlivých sa zavádza bonus - znižuje sa úhrada za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní na polovičnú výšku.

Úpravou zákona o dani z pridanej hodnoty sa ustanoví povinnosť platiteľov dane oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR čísla vlastných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie podliehajúce DPH, ako aj každú zmenu týkajúcu sa týchto účtov.

S uvedenou oznamovacou povinnosťou úzko súvisí rozšírenie pôsobnosti inštitútu ručenia za daň. To sa za nezaplatenú daň uplatní aj v prípade, ak nastane skutočnosť, že protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na bankový účet iný ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 15. novembra 2021, okrem vybraných bodov, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2022.

zdroj: LP/2021/158

Autor: Ministerstvo financií SR

AUTOR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi.

Dátum publikácie

28.04.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.