Pripravujeme dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

V článku analyzujeme právnu úpravu dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, jej formálne a obsahové náležitosti, predpoklady a právne následky hmotnej zodpovednosti zamestnanca.

Image58249

Plnenie pracovných úloh pre zamestnávateľa je v prípade niektorých kategórií zamestnancov spojené so zodpovednosťou zamestnanca za hodnoty, ktoré mu boli zverené zamestnávateľom s cieľom plnenia pracovných úloh. Zákonník práce umožňuje zamestnancovi a zamestnávateľovi uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti, v ktorej sa upravia vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so zverením hodnôt zamestnancovi, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať. V tomto článku analyzujeme právnu úpravu dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, jej formálne a obsahové náležitosti, predpoklady a právne následky hmotnej zodpovednosti zamestnanca založené dohodou o hmotnej zodpovednosti podľa (ďalej ako „Zákonník práce“), ako aj súvisiacu rozhodovaciu prax súdov.

Úvod

V prípade niektorých typov pracovných pozícií môže byť uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti nevyhnutnou podmienkou zamestnávateľa pre uzatvorenie pracovného pomeru so zamestnancom. Pôjde o pozície, kde sa vyžaduje práca so zverenými hodnotami (hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat).

Základnú právnu úpravu dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnanca nachádzame v ôsmej časti Zákonníka práce (Náhrada škody), konkrétne v ustanoveniach § 182 a nasl. Zákonníka práce, ktoré upravujú zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať.

Dohodou o hmotnej zodpovednosti sa zakladá osobitný druh právnej zodpovednosti zamestnanca za zverené hodnoty.

Prípadný schodok na hodnotách, ktoré boli zamestnancovi zverené a ktoré má zamestnanec povinnosť vyúčtovať, zakladá osobitný typ právnej zodpovednosti zamestnanca za škodu.

Poznámka:

Zákonník práce vo všeobecnosti rozlišuje nasledovné druhy zodpovednosti zamestnanca za škodu:

  • všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu (podľa § 179 Zákonníka práce);
  • zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať (podľa § 182 a nasl. Zákonníka práce na podklade uzatvorenej dohody o hmotnej zodpovednosti);
  • zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov (podľa § 185 Zákonníka práce);
  • zodpovednosť za škodu z dôvodu nesplnenia oznamovacej povinnosti v prípade hroziacej škody a zodpovednosť za škodu v prípade nesplnenia zakročovacej povinnosti v prípade hroziacej škody (§ 181 Zákonníka práce).

Ide o samostatné typy zodpovednostných vzťahov pri škode spôsobenej zamestnancom.

V súlade s § 182 ods. 1 Zákonníka práce, ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok.

V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).

Pri uzatváraní dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti s doložkou o spoločnej zodpovednosti viacerých zamestnancov zodpovedá zamestnanec za zverené hodnoty prevzaté podľa poslednej inventúry a v období medzi poslednou inventúrou.

Zákonník práce predpokladá pri kolektívnej hmotnej zodpovednosti viacerých zamestnancov uzatvorenie samostatných dohôd o hmotnej zodpovednosti za schodok s každým členom kolektívu s doložkou o spoločnej hmotnej zodpovednosti za schodok.

Preto sa aj platnosť každej dohody musí posudzovať samostatne.

Dohodu o hmotnej zodpovednosti treba uzatvoriť so všetkými zamestnancami, ktorí majú prístup k prevzatým hodnotám a majú možnosť nimi disponovať.

Upozornenie:

V prípade absencie dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti viacerých zamestnancov nie sú individuálne dojednané dohody o hmotnej zodpovednosti s každým zamestnancom zvlášť bez ďalšieho neplatné.

Každý zo zamestnancov zodpovedá za schodok na hodnotách, ktoré bol podľa uzatvorenej dohody povinný vyúčtovať.

Zodpovednosť zamestnanca, ktorý prevzal záväzok hmotnej zodpovednosti spoločne s inými zamestnancami, pokrýva všetky hodnoty podľa preberajúcej inventúry a súvisiacich dokladov o prevzatí týchto hodnôt.

Skutočný rozsah nakladania s týmito hodnotami zo strany jednotlivých zamestnancov nemá vplyv na platné založenie a trvanie záväzku o hmotnej zodpovednosti za zverené predmety.

Podstatná je skutočnosť, že zamestnanec kolektívu má prístup k zvereným hodnotám a má možnosť s nimi disponovať. V záujme ochrany majetku zamestnávateľa je uvedený princíp nevyhnutný a uvedené potvrdzuje aj súdna prax.

 

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

AUTOR

Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

autor_Kocis_120x180.jpg

Advokát (KOČIŠ & PARTNERS, s. r. o., advokátska kancelária), člen Slovenskej advokátskej komory. Pôsobil v popredných medzinárodných poradenských spoločnostiach a advokátskych kanceláriách na Slovensku a v zahraničí so zameraním na pracovné a obchodné právo. V súčasnosti sa vo svojej odbornej praxi zameriava najmä na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, cudzinecké právo a zastupovanie klientov v súdnych sporoch a administratívnych konaniach. Venuje sa aj lektorskej činnosti, právne témy prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií.

Dátum publikácie

10.09.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.