Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020

Rozpočet verejnej správy na roky 2018 až 2020 sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaradené do sektora verejnej správy.

tt_sanony-a-scotÚvod

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (ďalej len „príručka") vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje textovú a prílohovú časť.

Prílohu č. 1 tvoria Kódy zdrojov, prílohu č. 2 Formuláre na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020, prílohu č. 3 tvorí Číselník samostatných účtov štátnych rozpočtových organizácií.

I. Rozpočet verejnej správy

Rozpočet verejnej správy na roky 2018 až 2020 sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaradené do sektora verejnej správy. Rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2018 sú záväznými ukazovateľmi, pričom na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2019 a 2020, sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch.

Jednotlivé subjekty, ktorých rozpočty tvoria rozpočet verejnej správy, prerokujú návrhy svojich rozpočtov s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

V rozpočtoch subjektov verejnej správy sa v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplatňuje rozpočtová klasifikácia, ktorá umožňuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií") vytvoriť výstupné zostavy za celý sektor verejnej správy, ktoré poskytnú vláde a parlamentu prehľad o príjmoch a smerovaní výdavkov sektora verejnej správy v rokoch 2018 až 2020 a ktorými sa zabezpečia údaje pre medzinárodné porovnávania. Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje aj na príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia podľa § 37 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jednotlivé subjekty verejnej správy zapracujú do návrhov svojich rozpočtov finančné toky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy v súlade s návrhom rozpočtu verejnej správy.

Subjekty verejnej správy, ktoré poskytli alebo prijali úvery (finančné operácie, hlavná kategória 800 alebo 500) a emitovali cenné papiere, uvedú v prílohe návrhu svojho rozpočtu údaje týkajúce sa časového rozlíšenia platených a prijatých úrokov, t. j. predpokladanú hodnotu úhrad úrokov a hodnotu časovo rozlíšených úrokov na jednotlivé rozpočtové roky.

II. Rozpočtová klasifikácia

1. Všeobecne

V rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy, vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami.

Vynakladanie rozpočtových prostriedkov alebo inkaso príjmov nemožno opierať o zaradenie daného titulu do rozpočtovej klasifikácie. Vždy je potrebné vychádzať z príslušných právnych predpisov, ktoré oprávňujú organizáciu na výber rozpočtových príjmov alebo na realizáciu príslušných výdavkov. Rozpočtová klasifikácia tieto právne predpisy nenahradzuje.

Subjekty verejnej správy používajú na zostavenie návrhu svojho rozpočtu rozpočtovú klasifikáciu schválenú opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorého aktuálne znenie je uvedené na webovom sídle ministerstva financií.

Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy sa použije v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG). Výdavky na roky 2018 až 2020 sa rozpíšu do najnižšej úrovne tejto klasifikácie.

Ministerstvo financií presadzuje skvalitnenie údajovej základne o verejnej správe ako nevyhnutnú súčasť ďalšieho zlepšovania rozpočtového procesu a s ním súvisiacich analýz. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme subjekty, že je potrebné venovať náležitú pozornosť správnemu klasifikovaniu príjmov, výdavkov a finančných operácií v súlade s metodikou, vrátane zabezpečenia konzistentnosti medzi rozpočtovanými a vykazovanými skutočnými hodnotami.

2. Systém kódovania v rozpočtovej klasifikácii

2a. Schéma kódovania druhovej klasifikácie

 

schema_01

Kód druhovej klasifikácie sa uvádza na rozpočtové a realizačné dokumenty.

 

2b. Schéma kódovania organizačnej klasifikácie

 

schema_02

číselné označenie

Prostredníctvom kódovania organizačnej klasifikácie sa identifikujú rozpočtové operácie podľa kapitol štátneho rozpočtu a ostatných subjektov sektora verejnej správy. Kód štátneho fondu je nezávislý, t. j. neobsahuje kód príslušnej kapitoly, ktorá je správcom štátneho fondu.

S kódovaním organizačnej klasifikácie súvisí i označenie druhu rozpočtu verejnej správy príslušným kódom uvedeným v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.

2c. Schéma programového kódovania

schema_03

Na účely zostavovania a vykazovania rozpočtu sa používa trojstupňový alfanumerický kód.

1. úroveň - program j e označený trojmiestnym kódom

2. úroveň - podprogram je označený dvojmiestnym kódom

3. úroveň - proj ekt/prvok j e označený dvoj miestnym kódom

2d. Schéma kódovania zdrojov

 

schema_04

alfanumerický kód, resp. nula alebo medzera

2e. Číselník kódov programovej štruktúry operačných programov vybranej pomoci z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2007 - 2013 a programové obdobie 2014 - 2020

Tento číselník spravuje odbor systémových analýz a účtovníctva ministerstva financií.

Pre programové obdobie 2007 - 2013 bol vydaný formou usmernenia MF SR č. 12/2007-U v platnom znení.

Pre programové obdobie 2014 - 2020 platí Usmernenie k číselníku kódov programovej štruktúry programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020, č. 1/2014-U v platnom znení. Číselník umožňuje sledovanie programovej štruktúry integrovanej do štruktúry programového rozpočtu príslušnej kapitoly pre podporu poskytovanú z fondov Európskej únie v členení v závislosti od programového obdobia.

Pre programové obdobie 2007 - 2013 a programové obdobie 2014 - 2020 sú to fondy Európskej únie: Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky fond pre rybné hospodárstvo, Európsky námorný a rybársky fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky poľnohospodársky záručný fond, Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Fond európskej pomoci pre naj odkázanej ši e osoby, LIFE+.

2f. Schéma číselného kódu štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

 

schema_05

Číselný kód klasifikácie SK COFOG je pre zostavenie a vykazovanie verejného rozpočtu štvorúrovňový.

 

1. úroveň - oddiel je označený dvojmiestnym kódom

2., 3. a 4. úroveň - skupina, trieda a podtrieda postupuje dekadicky po jednom mieste,

to znamená, že číselný kód na štvrtej úrovni je päťmiestny (napr. 09.1.1.1).

2g. Schéma číselného kódu ekonomickej klasifikácie

 

schema_06

Základným prvkom ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov je podpoložka (šesťmiestny kód). Zodpovedá určitému druhu príjmov alebo výdavkov vyjadrujúcich náklady na rovnaké vstupy (napr. na pracovnú silu, dopravu, palivo, strojné zariadenie).

Podpoložky, ktoré majú rovnaký ekonomický charakter, tvoria položky (trojmiestny kód), ktoré sa sústreďujú do kategórií a kategórie do hlavných kategórií.

Hlavné kategórie (trojmiestny kód končiaci dvoma nulami) a kategórie (trojmiestny kód končiaci jednou nulou) slúžia najmä makroekonomickým analýzam.

Číslovanie príjmov začína číslicami 1 až 3, číslovanie výdavkov číslicami 6 a 7. Číslovanie príjmových finančných operácií začína číslicami 4 a 5, číslovanie výdavkových finančných operácií číslicou 8.

3. Spôsob používania

Subjekty verejnej správy sú povinné používať rozpočtovú klasifikáciu pri zostavovaní návrhu rozpočtu, jeho rozpise, spracovaní podrobného rozpočtu, sledovaní a vykazovaní údajov o jeho realizácii, rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií a pri sledovaní pohybov na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií.

Všeobecná pokladničná správa vzhľadom na svoje osobitné postavenie rozpočtuje výdavky na mzdy a poistné na úrovni položiek a vybrané výdavky na podpoložke s kódom xxx200 s názvom „Ostatné".

Rozpočtová klasifikácia sa používa aj pri realizácii rozpočtov a vykazovaní údajov v systéme štátnej pokladnice. Realizácia rozpočtu verejnej správy v systéme štátnej pokladnice je upravená zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III. Subjekty verejnej správy

Návrh rozpočtu verejnej správy bude vychádzať z predložených návrhov rozpočtov jednotlivých subjektov verejnej správy, a to

 

 • štátneho rozpočtu (rozpočet kapitol štátneho rozpočtu),
 • rozpočtov príspevkových organizácií štátu zaradených Štatistickým úradom Slovenskej
 • republiky do sektora verejnej správy,
 • rozpočtov štátnych fondov,
 • rozpočtu Sociálnej poisťovne a rozpočtov zdravotných poisťovní,
 • rozpočtu MH Manažmentu, a. s. a rozpočtu Slovenského pozemkového fondu,
 • rozpočtov verejných vysokých škôl.

 

Súčasťou súhrnných údajov rozpočtu verejnej správy sú aj údaje poskytnuté ostatnými subjektmi verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaradené do sektora verejnej správy, a to napr.:

 

 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • Slovenská konsolidačná, a. s.,
 • Rozhlas a televízia Slovenska,
 • Tlačová agentúra SR,
 • Úrad pre dohľad nad výkonom auditu,
 • Audiovizuálny fond,
 • Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,
 • Železnice Slovenskej republiky,
 • Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
 • Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov,
 • Eximbanka SR,
 • zdravotnícke zariadenia,
 • Fond na podporu vzdelávania,
 • Fond na podporu umenia,
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.,
 • MHInvest, s. r. o.,
 • MH Invest II, s. r. o.,
 • Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.

 

Návrh súhrnného rozpočtu za obce a vyššie územné celky, vrátane nimi zriadených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, za dopravné podniky v zakladateľskej pôsobnosti miest, spracuje ministerstvo financií z údajov poskytnutých týmito subjektmi verejnej správy.

Subjekty verejnej správy predložia návrhy svojich rozpočtov na roky 2018 až 2020 ministerstvu financií v súlade s oznámením ministerstva ohľadom príjmov a výdavkov na roky 2018 až 2020.

1. Štátny rozpočet

Správcovia kapitol štátneho rozpočtu (vrátane organizácií v ich pôsobnosti) rozpíšu limity výdavkov na roky 2018 až 2020 do programov, podprogramov, projektov/prvkov, podprogramov medzirezortných programov.

Pri zostavovaní programových štruktúr postupujú správcovia kapitol štátneho rozpočtu podľa Metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (Finančný spravodajca č. 8/2009) a Manuálu k metodickému pokynu, týkajúceho sa formulovania zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

Správcovia kapitol štátneho rozpočtu pripravia a predložia ministerstvu financií spolu s návrhom svojich rozpočtov aj návrh prioritných výdavkových titulov pri splnení nasledovných predpokladov: predloženie maximálne troch prioritných výdavkových titulov na roky 2018 až 2020, určenie poradia dôležitosti priorít, kvantifikovanie zdrojového krytia, uvedenie cieľa s podrobným komentárom, vrátane očakávaného prínosu na zvýšenie kvality poskytovania verejných služieb pre občanov dosiahnutého počas celej doby realizácie projektu.

V súlade so zákonom č. 310/2016 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 19. októbra 2016 súčinnosťou od 1. januára 2018, podľa § 17 ods. 4, štátna rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, ktoré predpokladá, že:

 

 • získa z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 • prijme z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia,
 • prijme od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov,
 • prijme od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu,
 • prijme od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych
 • vzťahov k nim.

 

K týmto rozpočtovaným príjmom rozpočtuje aj výdavky v rovnakej výške.

Zároveň upozorňujeme, že vyššie uvedenou novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení od 1. januára 2018 znenie § 22 ods. 4. V nadväznosti na uvedené štátna rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy a výdavky na samostatných účtoch (s výnimkou účtu 002 Účty na vedenie prostriedkov Európskej únie - ktoré používa Certifikačný orgán MF SR, Platobná agentúra Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Certifikačný orgán Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR).

Číselník týchto účtov tvorí prílohu č. 3 tejto príručky.

Súčasťou predloženého návrhu bude aj Register investícií na roky 2018 až 2020 v elektronickej forme. Ministerstvo financií pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 bude vychádzať z údajov v Registri investícií, ktoré predloží správca kapitoly.

1.1. Rozpočet kapitol štátneho rozpočtu

Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu kapitol je rozpočet ústredného orgánu ako rozpočtovej organizácie a rozpočty jednotlivých organizácií v ich zriaďovateľskej, resp. vecnej pôsobnosti.

Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu kapitol je rozpočet podľa programov, podprogramov, projektov/prvkov, rozpísaných na jednotlivé organizácie v ich zriaďova­teľskej, resp. vecnej pôsobnosti.

Spracovanie návrhu rozpočtu na roky 2018 až 2020 pozostáva zo schváleného rozpočtu na bežný rok, návrhov rozpočtov na roky 2018 až 2020 na univerzálnych formulároch MF-P-2018-2020-01, MF-VP-2018-2020-02. Rozpočtový informačný systém poskytne údaje z hore uvedených formulárov zostavami z Rozpočtového informačného systému.

1.2. Rozpočet príspevkových organizácií

Správca kapitoly zabezpečí spracovanie návrhu rozpočtu (aj za oblasť zamestnanosti) za všetky príspevkové organizácie vo svojej pôsobnosti jednotlivo.

Príspevkové organizácie rozpisujú rozpočet na druhu rozpočtu 22 podľa jednotlivých rokov. Príspevkové organizácie majú povinnosť uviesť všetky finančné zdroje (t. j. aj vlastné).

Upozorňujeme na skutočnosť, že príspevková organizácia môže so súhlasom zriaďovateľa vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pričom od 1. 1. 2018 príjmy a výdavky na túto činnosť rozpočtuje a sleduje na samostatnom účte.

1.3. Predloženie návrhu rozpočtu kapitoly

Správca kapitoly predloží návrh rozpočtu na predpísaných formulároch za všetky predpísané roky

 • listinnou formou a elektronicky

a) ministerstvu financií — odboru rozpočtových analýz

 

 • podrobný komentár zdôvodňujúci návrh rozpočtu kapitoly ako celku (vrátane komentára za oblasť zamestnanosti) a komentáre, ktoré sú požadované k jednotlivým formulárom,
 • komentár k návrhu rozpočtu štátneho fondu ako prílohu k návrhu rozpočtu kapitoly,
 • osobitne údaje o výške dotácií na prenesený výkon štátnej správy na obce a osobitne na prenesený výkon štátnej správy na vyššie územné celky, v členení na kategórie 640 a 720 a v členení na jednotlivé druhy preneseného výkonu s podrobným komentárom,
 • osobitne údaje o dotáciách na iné úlohy realizované obcami a vyššími územnými celkami a financované z príslušnej kapitoly, v členení na kategórie 640 a 720 a v členení na úlohy s podrobným komentárom,
 • údaje o rozpočte na samostatných účtoch rozpočtových organizácií, vrátane podrobného komentára,
 • osobitne údaje o výške bežných a kapitálových transferov v rámci verejnej správy. Údaje sú nevyhnutné pre zabezpečenie spracovania návrhov rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy a konsolidácie verejných výdavkov. Z uvedených dôvodov je im potrebné venovať náležitú pozornosť už pri prvom rozpise návrhu rozpočtu. V prípade, že v ďalších etapách zostavovania rozpočtu dôjde k zmene týchto transferov, je potrebné tieto údaje ihneď oznámiť ministerstvu financií a príslušnému subjektu verejnej správy, ktorému je transfer určený,
 • návrh vybraných cieľov, ktoré budú tvoriť prílohu k návrhu zákona o štátnom rozpočte (stanovený počet cieľov 2 až 5),
 • súhrnný návrh rozpočtu za príspevkové organizácie s komentárom, vrátane komentára za oblasť zamestnanosti,
 • návrh troch prioritných výdavkových titulov prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 k príručke a osobitne uviesť ukazovatele zamestnanosti,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predloží podrobný komentár (vrátane oblasti zamestnanosti) k návrhu súhrnného rozpočtu za verejné vysoké školy,
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predloží podrobný komentár (vrátane oblasti zamestnanosti) k návrhom súhrnných rozpočtov za vykonávanie verejného zdravotného poistenia a za zdravotnícke zariadenia zaradené v sektore verejnej správy,
 • návrh rozpočtu kapitoly, ktorý predkladá príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky podľa písmena c),
 • ďalšie údaje a podklady k návrhu rozpočtu na požiadanie ministerstva financií;

 

b) ministerstvu financií - odboru rozpočtu verejnej správy

 • údaje za hospodárenie podnikov štátnej správy prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 k príručke;

c) príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte

 • návrh rozpočtu kapitoly s podrobným komentárom (vrátane komentára za oblasť zamestnanosti);
 • prostredníctvom Rozpočtového informačného systému

 

 • návrh rozpočtu kapitoly, vrátane programov a organizácií, ktoré sú účastníkmi programov a Registra investícií,
 • návrh rozpočtu na samostatných účtoch rozpočtových organizácií,
 • návrh rozpočtu štátneho fondu podľa programov,
 • návrhy rozpočtov za jednotlivé príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predloží návrh súhrnného rozpočtu za verejné vysoké školy,
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predloží návrh súhrnného rozpočtu za vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu a návrh súhrnného rozpočtu za zdravotnícke zariadenia zaradené v sektore verejnej správy.

 

2. Rozpočty štátnych fondov (Environmentálny fond, Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, Štátny fond rozvoja bývania)

Pri zostavovaní programových štruktúr postupujú štátne fondy podľa Metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (Finančný spravodajca č. 8/2009).

Návrhy svojich rozpočtov na roky 2018 až 2020 spolu s podrobným komentárom, vrátane návrhu rozpočtu za oblasť zamestnanosti, budú štátne fondy predkladať prostredníctvom svojho správcu odboru rozpočtových analýz ministerstva financií.

Štátne fondy v podrobných komentároch uvedú aj údaje o dotáciách poskytnutých do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov a účel ich použitia.

Štátny fond rozvoja bývania v komentári uvedie údaje za skutočnosť roku 2016, schválený rozpočet na rok 2017 a návrh rozpočtu na roky 2018 až 2020 o objeme poskytnutých úverov, splátkach istiny a pohľadávkach za nesplatené úvery k 31. 12. Zároveň uvedie výšku priemernej úrokovej sadzby z poskytnutých a nesplatených úverov do 31. 12. 2017 a objem týchto úverov a výšku priemernej úrokovej sadzby z novoposkytnutých úverov a objem novoposkytnutých úverov v roku 2018.

Zároveň uvedie aj objem finančných prostriedkov poskytnutých v rokoch 2018 až 2020 obciam a vyšším územným celkom ako návratné zdroje financovania.

3. Rozpočty fondov sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (rozpočet Sociálnej poisťovne, rozpočty zdravotných poisťovní)

Sociálna poisťovňa zostaví prostredníctvom Rozpočtového informačného systému návrh svojho rozpočtu na roky 2018 až 2020 v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni klasifikácie SK COFOG.

Návrh svojho rozpočtu, vrátane návrhu za oblasť zamestnanosti, na jednotlivé roky predloží spolu s podrobným komentárom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu odboru rozpočtových analýz ministerstva financií.

Sociálna poisťovňa je zároveň povinná prerokovať s ministerstvom financií v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh svojho rozpočtu pred jeho prerokovaním vo svojich orgánoch.

Zdravotná poisťovňa zostaví v Rozpočtovom informačnom systéme návrh svojho rozpočtu na roky 2018 až 2020 v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni klasifikácie SK COFOG.

Zdravotné poisťovne predložia podľa § 11 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrhy svojich rozpočtov Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a ministerstvu financií.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vypracúva v Rozpočtovom informačnom systéme návrh súhrnného rozpočtu za vykonávanie verejného zdravotného poistenia na jednotlivé rozpočtové roky v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni klasifikácie SK COFOG a predkladá ho spolu s podrobným komentárom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu (vrátane návrhu za oblasť zamestnanosti) odboru rozpočtových analýz ministerstva financií.

Zároveň Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je povinné prerokovať návrh súhrnného rozpočtu za vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu s ministerstvom financií v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Rozpočet MH Manažmentu, a. s. a rozpočet Slovenského pozemkového fondu

MH Manažment, a. s. (právny nástupca Fondu národného majetku SR) a Slovenský pozemkový fond zostavia v Rozpočtovom informačnom systéme návrh svojho rozpočtu na roky 2018 až 2020 v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni klasifikácie SK COFOG. Spracované návrhy rozpočtov na jednotlivé rozpočtové roky (aj za oblasť zamestnanosti) predložia spolu s podrobným komentárom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu odboru rozpočtu verejnej správy ministerstva financií.

MH Manažment a. s. a Slovenský pozemkový fond sú povinné prerokovať s ministerstvom financií v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrhy svojich rozpočtov pred ich prerokovaním vo svojich orgánoch.

5. Rozpočet verejných vysokých škôl

Verejné vysoké školy predložia v Rozpočtovom informačnom systéme spracované návrhy svojich rozpočtov na roky 2018 až 2020 v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni klasifikácie SK COFOG Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypracúva v Rozpočtovom informačnom systéme návrh súhrnného rozpočtu (vrátane návrhu za oblasť zamestnanosti) za verejné vysoké školy na jednotlivé rozpočtové roky v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni klasifikácie SK COFOG a predkladá ho spolu s podrobným komentárom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu odboru rozpočtových analýz ministerstva financií. Zároveň je povinné prerokovať návrh súhrnného rozpočtu s ministerstvom financií v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom svojho úradu určí transfer verejným vysokým školám na podpoložkách 641008 a 721003.

Verejné vysoké školy rozpisujú rozpočet na druhu rozpočtu 11. Verejné vysoké školy majú povinnosť uviesť všetky finančné zdroje (t. j. aj vlastné zdroje).

6. Rozpočet ostatných subjektov verejnej správy

Ostatné subjekty verejnej správy zaradené Štatistickým úradom Slovenskej republiky do sektora verejnej správy (napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Rozhlas a televízia Slovenska, Tlačová agentúra SR, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Audiovizuálny fond, Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, Eximbanka, Fond na podporu vzdelávania, Fond na podporu umenia) sú povinné predložiť odboru rozpočtových analýz ministerstva financií údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy, vrátane podkladov za oblasť zamestnanosti a údajov o príjmoch a výdavkoch, s uvedením finančných tokov k subjektom verejnej správy v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni klasifikácie SK COFOG, spolu s podrobným komentárom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu spracovávajú prostredníctvom Rozpočtového informačného systému.

Slovenská konsolidačná, a. s. zostaví v Rozpočtovom informačnom systéme návrh svojho rozpočtu na roky 2018 až 2020 v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni klasifikácie SK COFOG. Spracovaný návrh rozpočtu na jednotlivé roky (aj za oblasť zamestnanosti) predloží spolu s podrobným komentárom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu sekcii finančného trhu, odboru správy finančného trhu ministerstva financií.

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zostaví v Rozpočtovom informačnom systéme návrh svojho rozpočtu na roky 2018 až 2020 v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni klasifikácie SK COFOG. Spracovaný návrh rozpočtu na jednotlivé rozpočtové roky (aj za oblasť zamestnanosti) predloží spolu s podrobným komentárom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu odboru rozpočtu verejnej správy ministerstva financií.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predloží odboru rozpočtových analýz ministerstva financií návrh rozpočtu na roky 2018 až 2020 (aj za oblasť zamestnanosti) za Železnice Slovenskej republiky, Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s., Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., MH Invest, s. r. o., ktorý bude spracovaný prostredníctvom Rozpočtového informačného systému postupom dohodnutým ministerstvom financií.

Ministerstvo hospodárstva SR predloží za Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s. aMH Invest II, s. r. o. návrh ich rozpočtov na roky 2018 až 2020 v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni klasifikácie SK COFOG spolu s podrobným komentárom, vrátane návrhu rozpočtu za oblasť zamestnanosti, odboru rozpočtových analýz ministerstva financií.

7. Rozpočet zdravotníckych zariadení

Zdravotnícke zariadenia predložia v Rozpočtovom informačnom systéme spracované návrhy svojich rozpočtov na roky 2018 až 2020 v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni klasifikácie SK COFOG Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vypracúva v Rozpočtovom informačnom systéme návrh súhrnného rozpočtu (vrátane návrhu za oblasť zamestnanosti) za zdravotnícke zariadenia na jednotlivé rozpočtové roky v plnom rozsahu ekonomickej klasifikácie a na najnižšej úrovni klasifikácie SK COFOG a predkladá ho spolu s podrobným komentárom zdôvodňujúcim návrh rozpočtu odboru rozpočtových analýz ministerstva financií.

8. Rozpočty obcí, vyšších územných celkov a dopravných podnikov

Na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 predloží odbor rozpočtovej regulácie ministerstva financií spolu s podrobným komentárom (aj za oblasť zamestnanosti) odboru rozpočtu verejnej správy ministerstva financií súhrnný návrh rozpočtu za obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie v pôsobností obcí a vyšších územných celkov, za dopravné podniky v zakladateľskej pôsobnosti miest, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaradené do sektora verejnej správy.

Obce, vyššie územné celky a dopravné podniky sú povinné poskytovať ministerstvu financií potrebné údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky. Údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy poskytujú prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu (ďalej len RIS S AM. rozpočet) v správe ministerstva financií.

Obec a vyšší územný celok sú povinní poskytovať do RISSAM.rozpočet údaje o schválenom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a rozpočtov na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu orgánom obce alebo orgánom vyššieho územného celku, príslušným podľa osobitných predpisov. Ak je rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31. decembra bežného roka, obec a vyšší územný celok poskytujú údaje schváleného rozpočtu, v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, najneskôr do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka a schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka, pričom počas rozpočtového provizória, obec a vyšší územný celok poskytujú v tomto rozsahu a termínoch, údaje schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka.

Dopravné podniky, zaradené medzi subjekty verejnej správy (napr. DP Bratislava, a. s., DP mesta Košice, a. s., DP mesta Žiliny, s. r. o., DP mesta Prešov, a. s.) predložia odboru rozpočtovej regulácie ministerstva financií prostredníctvom svojho zakladateľa údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy (aj za oblasť zamestnanosti) a spracujú návrh rozpočtu do RIS S AM. rozpočet postupom podľa usmernenia ministerstva financií.

IV. Spôsob spracovania návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020

Zber informácií pre tvorbu návrhu rozpočtu na roky 2018 až 2020 bude prebiehať prostredníctvom aplikačného programového vybavenia Rozpočtového informačného systému.

Spracovanie bude realizované centralizovaným spôsobom, prostredníctvom počítačov pripojených do DataCentra v rámci Rozpočtového informačného systému.

Spracovanie štátneho rozpočtu v informačnom systéme RIS

Kapitoly a ich organizácie, zostavujúce návrh štátneho rozpočtu v Rozpočtovom informačnom systéme, budú podporované pri jednotlivých činnostiach jeho navigačnými prostriedkami.

Odporúčaný postup spracovania návrhu rozpočtu podľa jednotlivých modulov:

Modul programového rozpočtovania (RIS.MPR)

 

 • správca kapitoly vytvorí nový návrh programovej štruktúry (zmenu programovej štruktúry v etape „1. Návrh kapitol") na rok 2018, v ktorom upraví platnú programovú štruktúru kapitoly (programy, podprogramy, projekty/prvky),
 • v prípade, že projekt/prvok korešponduje s najnižšou úrovňou programovej štruktúry operačných programov, implementovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho námorného a rybárskeho fondu, Fondu európskej pomoci pre naj odkázanej šie osoby, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, fondu Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, fondu LIFE+ v programovom období 2014 - 2020, resp. operačných programov Európskej územnej spolupráce, integrovaných do štruktúry programového rozpočtu príslušnej kapitoly, správca kapitoly priradí projektu/prvku zodpovedajúci eurokód. Eurokódy sú uvedené v Číselníku kódov programovej štruktúry operačných programov vybranej pomoci z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2014 - 2020,
 • priradí programovým položkám na najnižšej úrovni organizácie ako účastníkov, ktorí sa budú podieľať na ich riešení,
 • po ukončení zmien v štruktúre zmenou stavu návrhu na „Aktualizovaná klasifikácia", správca kapitoly aktualizuje programovú klasifikáciu pre zostavenie návrhu rozpočtu v module RIS.ZORO,
 • správca kapitoly, príp. organizácie s delegovanými právami následne upravujú identifikačné údaje programových položiek, ich zámery, ciele a merateľné ukazovatele,
 • po ukončení prác na programovej štruktúre zmenou jej stavu na „Návrh na kapitole schválený" je tento návrh prístupný pre zamestnancov ministerstva financií.

 

Modul zostavovania rozpočtu (RIS.ZORO)

 

 • správca kapitoly rozpíše limity výdavkov určené ministerstvom financií v etape pre návrh rozpočtu verejnej správy na limity svojim podriadeným organizáciám (systém vyžaduje rozpísať minimálne limity v štruktúre limitov kapitoly ako ich zadalo ministerstvo financií), ktoré bude využívať ako záväzné ukazovatele pre zostavenie svojho rozpočtu,
 • organizácie (alebo správca kapitoly, ak vypracováva návrh rozpočtu za svoje organizácie) dostanú definovanú hodnotu svojho limitu a zoznam najnižších úrovní programovej štruktúry, na financovaní ktorej sa svojimi rozpočtami budú podieľať,
 • organizácie rozpíšu bežné výdavky v priradenej programovej štruktúre podľa limitov do najnižšej úrovne klasifikácie SK COFOG a ekonomickej klasifikácie na roky 2018 až 2020,
 • organizácie rozpočtujú príjmy a výdavky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň rozpíšu bežné výdavky v priradenej programovej štruktúre do najnižšej úrovne klasifikácie SK COFOG a ekonomickej klasifikácie na roky 2018 až 2020,
 • organizácie rozpíšu príjmy podľa formulárov MF-P-2018-2020-01,
 • organizácie rozpíšu bežné a kapitálové výdavky podľa formulárov MF-VP-2018-2020-02.

 

Modul registra investícií (RIS.RI)

 

 • kapitoly (organizácie) aktualizujú zoznam investičných akcií, na ktoré budú zostavovať návrh rozpočtu a presunú ich do stavu „Registrovaná-novozačínajúca", resp. „Registrovaná" (pre už aspoň 1 rok trvajúce investičné akcie),
 • organizácie rozpíšu kapitálové výdavky na príslušnej najnižšej úrovni programovej štruktúry do investičných akcií, ktorých sú investormi (v module RIS.ZORO),
 • organizácia musí výdavky každej investičnej akcie rozpísať podľa rozpočtovej klasifikácie, čím súčasne vyplní kapitálové výdavky pre formulár MF-VP-2018-2020-02,
 • organizácie upravia identifikačné údaje, náklady a termíny investičných akcií k dátumu 1. 1. 2018 prostredníctvom výberu rýchlej voľby „Návrh rozpočtu 2018".

 

Spracovanie údajov na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií

 • rozpočtové organizácie zadajú predpokladané počiatočné stavy na účtoch a rozpíšu príjmy a výdavky na samostatných účtoch v každej etape spracovania štátneho rozpočtu podľa kódu zdroja, v podrobnej ekonomickej klasifikácii a výdavky aj v klasifikácii SK COFOG prostredníctvom rozšírenej funkcionality modulu RIS.ZORO.

Spracovanie údajov prioritných výdavkových titulov

 • v rámci návrhu programovej štruktúry (modul RIS.MPR) zároveň vytvára správca kapitoly aj zoznam prioritných výdavkových titulov,
 • rozpočtové organizácie určené ako účastníci týchto prioritných titulov rozpíšu požadované navýšenie výdavkov v určenej etape v module RIS.ZORO,
 • rioritný výdavkový titul sa nevčleňuje do existujúcich štandardných programových štruktúr, ale sa rozpíše osobitne v rámci novootvorenej programovej položky,
 • resun prioritného výdavkového titulu do štandardných položiek programovej štruktúry bude možný až po jeho schválení.

Spracovanie odovzdaného návrhu rozpočtu kapitol

 

 • správca kapitoly po ukončení tvorby návrhu rozpočtu podriadených organizácií skontroluje dodržanie limitov, skontroluje väzby medzi návrhom rozpočtu a rozpisom príjmov a výdavkov na samostatných účtoch, väzby na príspevkové organizácie a prevezme rozpočty organizácií do svojho rozpočtu a celý rozpočet kapitoly odovzdá na schválenie ministerstvu financií,
 • správca kapitoly odovzdá celý rozpočet kapitoly spolu so schválenou programovou štruktúrou kapitoly,
 • zamestnanci ministerstva financií spracujú odovzdaný návrh rozpočtu kapitol, jeho opravy a prípravu na schválenie vo vláde a parlamente v module RIS.ZORO,
 • správca kapitoly po dohode so zodpovedným zamestnancom ministerstva financií detailizuje odsúhlasené zmeny a rozpisuje ich svojim podriadeným organizáciám v module RIS.ZORO (systém umožňuje rozpis až do najnižšej úrovne všetkých klasifikácií platných na roky 2018 až 2020),
 • organizácie detailizujú rozpísané opravy (ak tak nevykonal správca kapitoly) do najnižšej úrovne všetkých klasifikácií platných na roky 2018 až 2020 v module RIS.ZORO,
 • po započítaní odsúhlasených a rozpísaných zmien sa pôvodne odovzdaný návrh automaticky stane návrhom rozpočtu nasledujúcej etapy zostavenia rozpočtu na roky 2018 až 2020.

 

Spracovanie rozpočtu ostatných subjektov verejnej správy v informačnom systéme RIS

Subjekty patriace do sektora verejnej správy, ktoré zostavujú návrh rozpočtu v Rozpočtovom informačnom systéme, budú podporované pri jednotlivých činnostiach jeho navigačnými prostriedkami.

Subjekty verejnej správy predložia návrh svojho rozpočtu len v module zostavovania rozpočtu RIS.ZORO. Prostredníctvom vytvorenej verzie rozpočtu v etape „1. Návrh kapitol" vypracovávajú v súlade s oznámením ministerstva financií ohľadom príjmov a výdavkov na roky 2018 až 2020 návrh rozpočtu v štruktúre príjmových a výdavkových formulárov MF-P-2018-2020-01, MF-VP-2018-2020-02. Zmeny súvisiace so schválením rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 vo vláde Slovenskej republiky predložia vo verzii v etape „Vládny návrh", zmeny v Národnej rade Slovenskej republiky vo verzii v etape „Parlamentný návrh" a schválený rozpočet v etape „Parlamentný rozpis".

Spracovanie rozpočtu verejných vysokých škôl

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri predkladaní návrhu súhrnného rozpočtu za verejné vysoké školy využije získaný sumár za jednotlivé vysoké školy a následne do modulu RIS.ZORO zadá upravený sumárny rozpočet za všetky verejné vysoké školy, ktorý bude využitý ako podklad do rozpočtu verejnej správy.

Spracovanie rozpočtu za verejné zdravotné poistenie

 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pri predkladaní návrhu súhrnného rozpočtu za vykonávanie verejného zdravotného poistenia využije získaný sumár za jednotlivé zdravotné poisťovne a následne do modulu RIS.ZORO zadá upravený sumárny rozpočet za vykonávanie verejného zdravotného poistenia, ktorý bude využitý ako podklad do rozpočtu verejnej správy.

Spracovanie rozpočtu za zdravotnícke zariadenia

 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pri predkladaní návrhu súhrnného rozpočtu za zdravotnícke zariadenia využije získaný sumár za jednotlivé zdravotnícke zariadenia a následne do modulu RIS.ZORO zadá upravený sumárny rozpočet, ktorý bude využitý ako podklad do rozpočtu verejnej správy.

Z dôvodu zabezpečenia kontinuálnosti rozpočtu na rok 2018 v priebehu celého rozpočtového procesu umožní Rozpočtový informačný systém modifikáciu návrhu rozpočtu iba v tých organizáciách, kde dôjde k zmene rozpočtu, či už po rokovaniach s ministerstvom financií, po rokovaní vlády Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu alebo po rokovaní v Národnej rade Slovenskej republiky. Ostatné organizácie verejnej správy budú používať pôvodný rozpis svojho návrhu rozpočtu v celom rozpočtovom procese.

Zber a spracovanie návrhu rozpočtu na roky 2018 až 2020 podľa jednotlivých organizácií kapitol štátneho rozpočtu zabezpečuje správca kapitoly prostredníctvom aplikačného programového vybavenia RIS v centrálnej databáze RIS-u. Zber a spracovanie rozpočtov subjektov verejnej správy zabezpečujú vecne zodpovední garanti/ministerstvá. Jednotlivé organizácie v prípade konzultácie sa obracajú vo vecnej problematike na svojho správcu kapitoly, resp. vecného garanta a v oblasti aplikačného programového vybavenia na Centrum podpory užívateľov.

CPU-DataCentrum, tel. 0850 123 344
e-mail: cpu@datacentrum. sk
fax: 02 / 52 923 871

Prípadné otázky správcov kapitol adresujte na:

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Tel. 02/59 582 344
Fax: 02/59 582 358
E-mail: manager@mfsr.sk

Radovan Majerský
generálny riaditeľ
sekcie rozpočtovej politiky

Príloha č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020

Kódy zdrojov

1/ v štátnom rozpočte

10           Štátny rozpočet
  11         Rozpočet kapitoly
          111 Rozpočtové prostriedky kapitoly
          11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy
    11EU       Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)
      EU12     Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013
          11J1 Priame platby
          11J4 Trhovo orientované výdavky
          11J7 Ostatné priame platby
          11K1 Rozvoj vidieka
          11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo
          11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie OP INTERACT)
          11T1 Európsky sociálny fond
          11U1 Kohézny fond
      EU13     Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020
          1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja
          1AB1 Kohézny fond
          1AC1 Európsky sociálny fond
          1AD1 Priame platby
          1AE1 Ostatné priame platby
          1AF1 Trhovo orientované výdavky
          1AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
          1AH1 Európsky námorný a rybársky fond
          1AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)
          1AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)
          1AM1 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)
    11SP       Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR
      SP12     Prostriedky na spolufinancovanie – z 2. programového obdobia 2007 - 2013
          11J2 Národné vyrovnávacie platby
          11J3 Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ
          11J5 Trhovo orientované výdavky
          11J8 Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby
          11K2 Rozvoj vidieka
          11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo
          11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013)
          11S3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
          11T2 Európsky sociálny fond
          11U2 Kohézny fond
      SP13     Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020
          1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja
          1AA3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
          1AB2 Kohézny fond
          1AC2 Európsky sociálny fond
          1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata
          1AD2 Medziročný nárast pohľadávky na priame platby voči EÚ
          1AE2 Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby
          1AF2 Trhovo orientované výdavky
          1AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
          1AH2 Európsky námorný a rybársky fond
          1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc
          1AK2 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)
          1AM2 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)
      SP1G     Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.)
          11E2 Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie FM EHP
          11E4 Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie NFM
          11N2 Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie ŠFM
          11O2 Doprava a energia
          11O4 Výskum, vývoj a inovácie
          11O6 Vzdelávanie a sociálne veci
          11O8 Dane, clá a financie
          11OA Iné - k programu Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť
          11P2 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia
          11P4 Kultúra a médiá
          11R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc
          11R4 Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
          1AJ2 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce
        11A   Vnútorné politiky
          11A5 Spolufinancovanie zo ŠR k Prechodnému fondu – kapitola VPS
          11A6 Budovanie Schengenských hraníc – spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly
          11A7 Prechodný fond – spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly
          11A8 Vnútorné opatrenia – spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly
        11B   Rozpočtové prostriedky na spolufinancovanie predvstupových fondov, grantov EÚ a programov európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013
          11B5 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika)
          11B6 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+
        11C    
          11C1 Európska investičná banka
          11C2 Rozvojová banka Rady Európy
          11C3 Svetová banka
          11C4 Iné
          11C5 Vládne úvery – spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ)
        11D   Zdroje získané emisiou štátnych dlhopisov – finančné operácie
    20       Štátne finančné aktíva
  12         Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa
          121 Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa
          126 Zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP
          127 Zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu
          128 Zdroje na spolufinancovanie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
          129 Zdroje na spolufinancovanie ISPA kryté úverom
  12P         Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa z predchádzajúcich rokov
          12P1 Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa
  13         Zdroje z predchádzajúcich rokov
    131       Zo štátneho rozpočtu
          131F Zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015) *
          131G Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016)
          131H Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)
          131Z Zo štátneho rozpočtu - nevyčerpaná rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ (kapitola VPS)
    13EU       Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)
      EU31     Prostriedky EÚ – z 1. programového obdobia 2004 - 2006
          1301 1. programové obdobie
      EU32     Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013
          13J1 Priame platby
          13J4 Trhovo orientované výdavky
          13J7 Ostatné priame platby
          13K1 Rozvoj vidieka
          13L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo
          13S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie OP INTERACT)
          13T1 Európsky sociálny fond
          13U1 Kohézny fond
      EU33     Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020
          13M1 3. programové obdobie
          3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja
          3AB1 Kohézny fond
          3AC1 Európsky sociálny fond
          3AD1 Priame platby
          3AE1 Ostatné priame platby
          3AF1 Trhovo orientované výdavky
          3AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
          3AH1 Európsky námorný a rybársky fond
          3AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)
          3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)
          3AM1 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)
    13SP       Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR
      SP13     Prostriedky na spolufinancovanie – z 1. programového obdobia 2004 - 2006
          1302 1. programové obdobie
      SP32     Prostriedky na spolufinancovanie – z 2. programového obdobia 2007 - 2013
          13J2 Národné vyrovnávacie platby
          13J3 Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ
          13J5 Trhovo orientované výdavky
          13J8 Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby
          13K2 Rozvoj vidieka
          13L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo
          13S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013)
          13S3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
          13T2 Európsky sociálny fond
          13U2 Kohézny fond
      SP33     Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020
          13M2 3. programové obdobie
          3AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja
          3AA3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
          3AB2 Kohézny fond
          3AC2 Európsky sociálny fond
          3AC3 Európsky sociálny fond – pro rata
          3AD2 Medziročný nárast pohľadávky na priame platby voči EÚ
          3AE2 Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby
          3AF2 Trhovo orientované výdavky
          3AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
          3AH2 Európsky námorný a rybársky fond
          3AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc
          3AK2 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)
          3AM2 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)
      SP3G     Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.)
          13E2 Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovania FM EHP
          13E4 Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovania NFM
          13N2 Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie ŠFM
          13O2 Doprava a energia
          13O4 Výskum, vývoj a inovácie
          13O6 Vzdelávanie a sociálne veci
          13O8 Dane, clá a financie
          13OA Iné - k programu Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť
          13P2 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia
          13P4 Kultúra a médiá
          13R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc
          13R4 Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
          3AJ2 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce
        13A   Vnútorné politiky
          13A5 Spolufinancovanie zo ŠR k Prechodnému fondu – kapitola VPS
          13A6 Budovanie Schengenských hraníc – spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly
          13A7 Prechodný fond - spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly
        13B   Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie predvstupových fondov, grantov EÚ a programov európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013
          13B1 PHARE
          13B2 ISPA
          13B3 SAPARD
          13B5 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika)
          13B6 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+
        13C   Vládne úvery
          13C1 Európska investičná banka
          13C2 Rozvojová banka Rady Európy
          13C3 Svetová banka
          13C4 Iné
          13C5 Vládne úvery – spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ)
  14         Zdroje z ostatných kapitol štátneho rozpočtu (napr. SAV)
  15         Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.)
    ZG11       Zahraničné granty
          11A1 Vnútorné opatrenia
          11A3 Budovanie Schengenských hraníc
          11A4 Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice
          11E1 Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)
          11E3 Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)
          11N1 Švajčiarsky finančný mechanizmus (príspevok Švajčiarskej konfederácie)
          11O1 Doprava a energia
          11O3 Výskum, vývoj a inovácie
          11O5 Vzdelávanie a sociálne veci
          11O7 Dane, clá a financie
          11O9 Iné - k programu Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť
          11P1 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia
          11P3 Kultúra a médiá
          11R1 Riadenie migrácie, ochrana hraníc
          11R3 Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
          11AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce
          35 Iné zdroje zo zahraničia mimo príjmov z programov EÚ (napr. NATO)
          36 Prostriedky z EÚ (finančné príspevky Spoločenstva na osobitné veterinárne a fytosanitárne činnosti a na vytvorenie a údržbu poľnohospodárskych účtovných informačných systémov)
          37 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013
          38 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+
    ZG13       Zahraničné granty – zdroje z predchádzajúcich rokov
          13A1 Vnútorné opatrenia
          13A2 Prechodný fond
          13A3 Budovanie Schengenských hraníc
          13A4 Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice
          13N1 Švajčiarsky finančný mechanizmus (príspevok Švajčiarskej konfederácie)
          13E1 Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)
          13E3 Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)
          13O1 Doprava a energia
          13O3 Výskum, vývoj a inovácie
          13O5 Vzdelávanie a sociálne veci
          13O7 Dane, clá a financie
          13O9 Iné – k programu Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť
          13P1 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia
          13P3 Kultúra a médiá
          13R1 Riadenie migrácie, ochrana hraníc
          13R3 Iné – k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
          3AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce
40           Vlastné zdroje (platí pre príspevkové organizácie a štátne fondy)
          42 Zdroje zo zisku
          43 Zdroje z predaja majetku
          44 Príspevky prijaté na združenú výstavbu
          45 Vlastné zdroje štátneho fondu
          46 Iné zdroje vyššie neuvedené
          47 Zdroje od tuzemských subjektov v rámci podnikateľskej činnosti
50           Bankové úvery
          51 Bankové úvery so štátnou zárukou
          52 Bankové úvery bez štátnej záruky
70           Iné zdroje
  71         Iné zdroje – používa štátna rozpočtová organizácia na samostatnom účte v prípade, ak ide o príjem finančných prostriedkov, ktoré štátna rozpočtová organizácia vyberá a prevádza inému subjektu, resp. časť z nich má rozpočtované ako záväzný ukazovateľ a prevádza ich na príjmový účet
  72         Prostriedky podľa §§ 17 ods. 4 a 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
          72c Od tuzemských subjektov (napr. formou dotácie alebo grantu)
          72d Získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení
          72e Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia
          72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu
          72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu
          72i Od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim
          72k Za výkon záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe

 

* kód zdroja 131F sa používa iba na odvod nevyčerpaných prostriedkov štátneho rozpočtu z roku 2015 v roku 2018

2/ v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov, resp. v rozpočtoch ostatných subjektov verejnej správy

10           Zo štátneho rozpočtu
  11         Zo štátneho rozpočtu
          111 Zo štátneho rozpočtu
          11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu a zo zdrojov MH Manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM)
          132 Finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona
      11EU     Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)
      EU12     Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 – 2013
          11J1 Priame platby
          11J4 Trhovo orientované výdavky
          11J7 Ostatné priame platby
          11K1 Rozvoj vidieka
          11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie OP INTERACT)
          11T1 Európsky sociálny fond
          11U1 Kohézny fond
      EU13     Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020
          1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja
          1AB1 Kohézny fond
          1AC1 Európsky sociálny fond
          1AD1 Priame platby
          1AE1 Ostatné priame platby
          1AF1 Trhovo orientované výdavky
          1AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
          1AH1 Európsky námorný a rybársky fond
          1AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)
          1AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)
          1AM1 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)
    11SP       Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR
      SP12     Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programového obdobia 2007 – 2013
          11J2 Národné vyrovnávacie platby
          11J3 Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ
          11J5 Trhovo orientované výdavky
          11J8 Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby
          11K2 Rozvoj vidieka
          11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013)
          11S3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
          11T2 Európsky sociálny fond
          11U2 Kohézny fond
      SP13     Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 3. programového obdobia 2014 – 2020
          1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja
          1AA3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
          1AB2 Kohézny fond
          1AC2 Európsky sociálny fond
          1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata
          1AD2 Medziročný nárast pohľadávky na priame platby voči EÚ
          1AE2 Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby
          1AF2 Trhovo orientované výdavky
          1AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
          1AH2 Európsky námorný a rybársky fond
          1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc
          1AK2 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)
          1AM2 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)
      SP1G     Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.)
          11E2 Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k finančnému mechanizmu EHP
          11E4 Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k finančnému mechanizmu Nórskeho kráľovstva
          11E5 Spolufinancovanie k finančným mechanizmom z rozpočtu obce, resp. VÚC
          11N2 Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k ŠFM
          11O2 Doprava a energia
          11O4 Výskum, vývoj a inovácie
          11O6 Vzdelávanie a sociálne veci
          11O8 Dane, clá a financie
          11OA Iné - k programu Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť
          11P2 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia
          11P4 Kultúra a médiá
          11R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc
          11R4 Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
          1AJ2 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce
        11B   Rozpočtové prostriedky na spolufinancovanie predvstupových fondov, grantov EÚ a programov európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013
          11B2 ISPA
          11B4 Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť; Občianstvo; Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
          11B5 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013
          11B6 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+
  12         Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa
          121 Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa
  12P         Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa z predchádzajúcich rokov
          12P1 Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa
  13         Zdroje z predchádzajúcich rokov
    131       Zo štátneho rozpočtu
          1315 Zo štátneho rozpočtu z r. 2005 (prostriedky štátneho rozpočtu viazané v roku 2005; nevyčerpané v r. 2006 a viazané v r. 2006) *
          1316 Zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) *
          1317 Zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) *
          1318 Zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) *
          1319 Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) *
          131A Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) *
          131B Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) *
          131C Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpané prostriedky z r. 2012) *
          131D Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) *
          131E Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) *
          131F Zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015) *
          131G Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016)
          131H Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z roku 2017)
    13EU       Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)
      EU32     Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013
          13J1 Priame platby
          13J4 Trhovo orientované výdavky
          13J7 Ostatné priame platby
          13K1 Rozvoj vidieka
          13S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie OP INTERACT)
          13T1 Európsky sociálny fond
          13U1 Kohézny fond
      EU33     Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020
          3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja
          3AB1 Kohézny fond
          3AC1 Európsky sociálny fond
          3AD1 Priame platby
          3AE1 Ostatné priame platby
          3AF1 Trhovo orientované výdavky
          3AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
          3AH1 Európsky námorný a rybársky fond
          3AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)
          3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)
          3AM1 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)
    13SP       Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR
      SP32     Prostriedky na spolufinancovanie – z 2. programového obdobia 2007 - 2013
          13J2 Národné vyrovnávacie platby
          13J3 Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ
          13J5 Trhovo orientované výdavky
          13J8 Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby
          13K2 Rozvoj vidieka
          13S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013)
          13S3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
          13T2 Európsky sociálny fond
          13U2 Kohézny fond
      SP33     Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 - 2020
          3AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja
          3AA3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
          3AB2 Kohézny fond
          3AC2 Európsky sociálny fond
          3AC3 Európsky sociálny fond – pro rata
          3AD2 Medziročný nárast pohľadávky na priame platby voči EÚ
          3AE2 Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby
          3AF2 Trhovo orientované výdavky
          3AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
          3AH2 Európsky námorný a rybársky fond
          3AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc
          3AK2 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)
          3AM2 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)
      SP3G     Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.)
          13E2 Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k finančnému mechanizmu EHP
          13E4 Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k finančnému mechanizmu Nórskeho kráľovstva
          13N2 Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k ŠFM
          13O2 Doprava a energia
          13O4 Výskum, vývoj a inovácie
          13O6 Vzdelávanie a sociálne veci
          13O8 Dane, clá a financie
          13OA Iné – k programu Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť
          13P2 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia
          13P4 Kultúra a médiá
          13R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc
          13R4 Iné – k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
          3AJ2 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregioálnej spolupráce
        13B   Rozpočtové prostriedky na spolufinancovanie predvstupových fondov, grantov EÚ a programov európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013
          13B5 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013
          13B6 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+
  15         Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.)
    ZG11       Zahraničné granty
          11A1 Vnútorné opatrenia
          11A3 Budovanie Schengenských hraníc
          11A4 Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice
          11E1 Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)
          11E3 Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)
          11N1 Švajčiarsky finančný mechanizmus (príspevok Švajčiarskej konfederácie)
          11O1 Doprava a energia
          11O3 Výskum, vývoj a inovácie
          11O5 Vzdelávanie a sociálne veci
          11O7 Dane, clá a financie
          11O9 Iné – k programu Konkurencieschopnosť a rast zamestnanosti
          11P1 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia
          11P31 Kultúra a médiá
          11R1 Riadenie migrácie, ochrana hraníc
          11R3 Iné – k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
          1AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce
          35 Iné zdroje zo zahraničia mimo príjmov z programov EÚ (napr. NATO)
          37 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013
          38 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+
    ZG13       Zahraničné granty – zdroje z predchádzajúcich rokov
          13A1 Vnútorné opatrenia
          13A3 Budovanie Schengenských hraníc
          13A4 Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice
          13E1 FFinančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)
          13E3 Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)
          13N1 Švajčiarsky finančný mechanizmus (príspevok Švajčiarskej konfederácie)
          13O1 Doprava a energia
          13O3 Výskum, vývoj a inovácie
          13O5 Vzdelávanie a sociálne veci
          13O7 Dane, clá a financie
          13O9 Iné - k programu Konkurencieschopnosť a rast zamestnanosti
          13P1 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia
          13P3 Kultúra a médiá
          13R1 Riadenie migrácie, ochrana hraníc
          13R3 Iné – k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
          3AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce
  SPOB         Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie povstupových fondov
    OB11       Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov
          11GA Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie)
          11GB Európsky sociálny fond (2. programové obdobie)
          11GC Kohézny fond (2. programové obdobie)
          11FD Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EAFRD (2. programové obdobie)
          11GE Európsky fond regionálneho rozvoja (3. programové obdobie)
          11GF Kohézny fond (3. programové obdobie)
          11GG Európsky sociálny fond (3. programové obdobie)
          11GH Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (3. programové obdobie)
          11GJ Európsky námorný a rybársky fond (3. programové obdobie)
          11N3 Spolufinancovanie k ŠFM
    OB13       Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov – zdroje z predchádzajúcich rokov
          13GA Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie)
          13GB Európsky sociálny fond (2. programové obdobie)
          13GC Kohézny fond (2. programové obdobie)
          13GD Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EAFRD (2. programové obdobie)
          13GE Európsky fond regionálneho rozvoja (3. programové obdobie)
          13GF Kohézny fond (3. programové obdobie)
          13GG Európsky sociálny fond (3. programové obdobie)
          13GH Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (3. programové obdobie)
          13GJ Európsky námorný a rybársky fond (3. programové obdobie)
40           Vlastné zdroje
          41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
          42 Zdroje zo zisku
          43 Zdroje z predaja majetku
          44 Príspevky prijaté na združenú výstavbu
          45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
          46 Iné zdroje vyššie neuvedené
50           Bankové úvery
          51 Bankové úvery so štátnou zárukou
          52 Bankové úvery bez štátnej záruky
60           Zdroje z MH manažmentu, a. s. - právny nástupca FNM
70           Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
  71         Iné zdroje
  21         Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
          72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy
          72b Na základe zmluvy o združení
          72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu
          72d Získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení
          72e Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia
          72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy
          72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu
          72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu
          72i Od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim
          72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené

 

* tieto kódy zdrojov platia pre verejné vysoké školy

Vysvetlivky ku kódom zdrojov:

11O Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Doprava a energia

 • príjmy z programov EÚ, napr. TEN-doprava, TEN-energia, Marco-Polo II, Galileo, Jaslovské Bohunice, Nástroj na prepájanie Európy (napr. MDaV SR, MH SR)

Výskum, vývoj a inovácie

 • príjmy z programov EÚ, napr. Rámcové programy pre výskum a vývoj, Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (napr. MŠVVaŠ SR, MH SR, SAV)

Vzdelávanie a sociálne veci

 • príjmy z programov EÚ, napr. Progress, celoživotné vzdelávanie, Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Mundus, Gruntvig (napr. MPSVR SR, MŠVVaŠ SR)

Dane, clá a financie

 • príjmy z programov EÚ, napr. Customs, Fiscalis, Výmena údajov medzi administratívami, podnikateľmi a občanmi-IDA, Excise Movement Control System (napr. MF SR, FR)

Iné

 • príjmy z programov EÚ z oblastí ochrany internetu, vnútorného trhu, štatistiky, boja proti podvodom, napr. Bezpečnejší internet plus, eContent Plus (napr. MF SR, MH SR, ŠÚ SR)

11P Občianstvo

Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia

 • príjmy z programov EÚ, napr. Verejné zdravie, Ochrana spotrebiteľa, príjmy z programov EÚ v oblasti komunikácie, informačnej politiky (napr. MZ SR, MH SR)

Kultúra a médiá

 • príjmy z programov EÚ, napr. Kultúra 2007, Mládež, Média 2007, Občianstvo (napr. MK SR, MŠVVaŠ SR, MPSVR SR)

11R Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

Riadenie migrácie, ochrana hraníc

 • príjmy z programov EÚ, napr. Európsky utečenecký fond, Fond pre vonkajšie hranice, Európsky fond pre integráciu príslušníkov tretích krajín, Európsky fond pre návraty (napr. MV SR, Migračný úrad)

Iné

 • príjmy z programov EÚ v oblasti:

- základné práva a spravodlivosť, napr. Základné práva, Trestno-právna spravodlivosť, Občiansko-právna spravodlivosť, Program boja proti násiliu (Daphne) a prevencia pred drogami a informovanosť

- bezpečnosť a zabezpečenie slobôd, napr. Prevencia, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu, Prevencia a boj proti kriminalite (napr. MV SR)

1AJ Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce

• príjmy z programov Európska územná spolupráca (Interreg V-A PL-SK, Interreg

V- A SK-HU, Program cezhraničnej spolupráce ENIHU-SK-RO-UA), programov nadnárodnej spolupráce (Dunajský národný program 2014 - 2020, Program spolupráce Stredná Európa 2014 - 2020) a programov medziregionálnej spolupráce (INTERACT m 2014 - 2020), Interreg Europe 2014 - 2020)

13M1 3. programové obdobie - prostriedky z minulých rokov

 • príjmy a výdavky za prostriedky Európskej únie 3. programového obdobia na úrovni kapitoly Všeobecná pokladničná správa alebo na úrovni platobnej jednotky/Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktoré nie sú alokované podľa fondu Európskej únie (napr. v rámci Rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii)

13M2 3. programové obdobie - prostriedky z minulých rokov (spolufinancovanie zo ŠR)

 • výdavky určené na spolufinancovanie zo ŠR za 3. programové obdobie na úrovni kapitoly Všeobecná pokladničná správa alebo na úrovni platobnej jednotky/Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktoré nie sú alokované podľa fondu Európskej únie (napr. v rámci Rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii)

35 Iné zdroje zo zahraničia

 • príjmy zo zahraničia mimo príjmov z programov EÚ (napr. NATO)

37 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013

 • ide o Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko - Slovensko, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko a Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko, programy nadnárodnej spolupráce ENPI, spoločný OP HU - SK - RO - UA, OP nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa, OP nadnárodnej spolupráce Stredná Európa, programy OP URBACT II, ESPON II, OP INTERACT (národné príspevky jednotlivých štátov) a INTERREG IV C - zodpovedné rezorty - napr. MH SR.

 

Príloha č. 2 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020

Formuláre na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020

1. MF-P-2018-2020-01 univerzálny formulár pre rozpočet príjmov na roky 2018 až 2020

2. MF-VP-2018-2020-02 univerzálny formulár pre rozpočet výdavkov na roky 2018 až 2020

3. FORM RP registračný list programu programového rozpočtovania str. 1-4 (tento formulár sa použije aj pre podprogram a projekt/prvok)

4. MF-PP-2018-04 Prioritné výdavkové tituly

5. MF-Podniky-2018-2020-05 Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy

 

Príloha č. 3 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020

Číselník samostatných účtov štátnych rozpočtových organizácií

1 Účty štátnych finančných aktív v správe Ministerstva financií SR

2 Účty na vedenie prostriedkov Európskej únie

3 Účet cudzích prostriedkov (používa sa na úhradu výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sa uskutočnia v j anuári nasledujúceho rozpočtového roka, a to napr. na výplatu miezd, platov, odvod poistného,... podľa § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.)

4 Účet vedľajšieho hospodárstva

5 Účet podnikateľskej činnosti

6 Účet na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia colníkov

7 Účet na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov

8 Sociálny fond

9 Osobitný účet podľa zákona č. 92/1991 Zb.

10 Účet obmien a zámien SŠHR

11 Účet intervenčného nákupu

12 Účet Finančného mechanizmu EHP

13 Účet Nórskeho finančného mechanizmu

14 Účet Švajčiarskeho finančného mechanizmu

15 Saldo účet ŠD

16 Účet INTERACT III (pre programové obdobie 2014 - 2020)

17 Účet tuzemských darov, grantov a dotácií

18 Účet zahraničných darov, grantov a dotácií

19 Účet grantov programov EÚ

20 Účet združených prostriedkov

21 Účet súvisiaci so stravovaním vrátane úhrad stravy

22 Účet z odvodu poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (MV SR)

023 Účet osobitných prostriedkov Zboru väzenskej a justičnej stráže SR

099 Ostatné

Autor: Ministerstvo financií SR

AUTOR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi.

Dátum publikácie

12.04.2017