Príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj z daňového aspektu

Nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa, bol zavedený jednou z noviel Zákonníka práce schválených v roku 2019. Aké určené podmienky musia byť splnené, aby príspevok mohol byť poskytnutý a daňovo zvýhodnený?

Image44875

OBSAH príspevku:

1. Úvod
2. Príspevok za zásluhy
3. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa Zákonníka práce
4. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa z aspektu ZDP
5. Koho sa tento príspevok okrem zamestnancov v pracovnom pomere týka
6. Poistné pri výkone športového odborníka

1. Úvod

Asi nikto z nás nepochybuje o tom, že šport má svoje nezastupiteľné miesto v živote človeka i spoločnosti. Jeho hlavným poslaním je upevňovanie zdravia a osvojovanie si zásad zdravého spôsobu života. Podporuje snahu vymaniť sa zo všedného priemeru, vyburcovať sa k dosiahnutiu čím lepšieho výkonu v čestnom súťažení za dodržiavania pravidiel fair play. Možno skonštatovať, že je to celospoločenský fenomén, ktorý prispieva k rozvoju hospodárstva, cestovného ruchu a výchove mladej generácie. Aj keď to znie nadnesene, ale jednoznačne pomáha upevňovať národnú hrdosť, snahu prezentovať všestrannú vyspelosť občanov (aj našej) krajiny a zároveň šíriť priateľské vzťahy medzi národmi. Ak chceme, aby naši športovci stabilne dosahovali vynikajúce výkony v medzinárodnom súťažení, musíme venovať veľkú pozornosť už športovým aktivitám detí a mládeže, včas podchytiť talentovaných mladých ľudí a vytvoriť im dobré podmienky na rozvíjanie ich talentu – zo širokej základne aktívnych športovcov skôr môže vzísť dostatočne široký okruh športových reprezentantov (Slovenskej republiky) svetového formátu, ktorí dokážu uspieť na významných súťažiach.

Poznámka:

V tejto súvislosti je potrebné si pripomenúť, že 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ide o komplexnú právnu úpravu športu. V zmysle § 2 verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. Týmto zákonom (ďalej aj „zákon o športe“) bol novelizovaný aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“), a to v čl. XI.

Netreba tiež zabudnúť, že s cieľom podporiť rozvoj športu a motivovať športovcov k vynikajúcim výkonom bolo v posledných rokoch prijatých viacero ďalších právnych noriem, resp. zmien a doplnení v novelách právnych noriem, konkrétne:

  • zákonom č. 112/2015 Z. z. o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 1. 1. 2016 zavedený príspevok športovému reprezentantovi – ide o štátnu sociálnu dávku, ktorá je poskytovaná zo Sociálnej poisťovne za určených podmienok „medailistovi“ z významnej súťaže, ktorý si už uplatnil nárok na dôchodkovú dávku (takže poberá sa „popri dôchodku“); zároveň je to príjem od dane oslobodený – ako aj ostatné štátne sociálne dávky – v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) ZDP;
  • novelou ZDP obsiahnutou v zákone č. 368/2018 Z. z. zo 4. decembra 2018 s účinnosťou (okrem vymenovaných bodov) od 1. januára 2019 bol rozšírený okruh príjmov od dane oslobodených (o. i.): v § 9 ods. 2 písm. ac) bola na konci textu „peňažné plnenie a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania štátnych cien a štátnych vyznamenaní“ bodka nahradená čiarkou a pripojené tieto slová: „čestných štátnych titulov a odmien športových reprezentantov za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži – s odkazmi na § 56 ods. 1 písm. b) a § 57, § 29 ods. 2 a § 3 písm. h) prvý bod zákona o športe, takže od dane sú oslobodené peňažné a nepeňažné plnenia prijaté z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži (olympiáde alebo paralympiáde); v súlade s § 52zu sa ustanovenie § 9 ods. 2 písm. ac) v znení účinnom od 1. januára 2019 prvýkrát použilo za zdaňovacie obdobie roka 2018. V tejto súvislosti si pripomeňme, že podľa § 29 ods. 1 a 2 zákona o športe športovou reprezentáciou sa rozumie účasť športového reprezentanta na významnej súťaži vrátane prípravy na túto súťaž podľa plánu schváleného národným športovým zväzom a športovým reprezentantom je občan SR, ktorý bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí. Významnou súťažou podľa § 3 písm. h) prvého bodu zákona o športe je medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru.

 

Prečítajte si:

Dôvodová správa k zákonu č. 319/2019 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

5. Koho sa tento príspevok okrem zamestnancov v pracovnom pomere týka

V článkoch III až VII je upravené, na koho sa tento inštitút tiež vzťahuje:

Čl. III – zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení n. p. sa dopĺňa tak, že podľa doplneného § 141c policajtovi môže byť poskytnutý príspevok na športovú činnosť dieťaťa v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 152b Zákonníka práce.

Čl. IV – zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení n. p. sa dopĺňa takto: V § 193 sa za slová „§ 152a“ vkladá čiarka a slová „§ 152b“.

Čl. V – zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. sa dopĺňa takto: V § 217 ods. 1 sa za slová „§ 152a“ vkladá čiarka a slová „§ 152b“.

Čl. VI – zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. sa dopĺňa takto: V § 171 sa za slová „§ 152a“ vkladá čiarka a slová „§ 152b“.

Čl. VII – zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto: 3 sa dopĺňa odsekom 8, podľa ktorého príslušníkovi finančnej správy môže byť zamestnávateľom poskytnutý príspevok na športovú činnosť dieťaťa v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 152b Zákonníka práce.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie nájdete tu:

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj z daňového aspektu

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ing. Valéria Jarinkovičová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

29.10.2019