Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ

Výška príspevku pre materské školy na rok 2020.

Image41388

Suma príspevku na rok 2020 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ podľa stavu k 15. 9. 2019 a 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2020. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1. 1. 2020 vo výške 95,96 EUR mesačne.

Výška príspevku na rok 2020 bude zriaďovateľom upravená podľa skutočného počtu detí v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom k 15. 9. 2020 a sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. 9. 2020.

Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom ich zriaďovateľov.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl môže ministerstvo školstva poskytnúť v zmysle § 6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu (ďalej len MŠ) zriaďovateľa na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „deti z rodín v hmotnej núdzi“) a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi MŠ (ďalej len „príspevok na výchovu a vzdelávanie“).

Finančné prostriedky je možné použiť na uvedený účel:

  1. na osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov MŠ, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
  2. na vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
    • didaktickou technikou,
    • učebnými pomôckami,
    • kompenzačnými pomôckami,
  3. na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách – napr. pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a pod. alebo
  4. na úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí.


Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ poskytnúť príslušnej MŠ v plnej výške.

Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

Dátum publikácie

23.01.2020