Proces spájania škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov

V článku predstavíme dva príklady. Prvý príklad z praxe sa vzťahuje na obec, ktorá sa rozhodla zriadiť spojenú školu a v druhom príklade sa sústredíme na možnosti spojenia škôl rôzneho druhu a typu dvoch zriaďovateľov.

Image56204

OBSAH:
 
Proces spájania škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov
 • Prijatie všeobecne záväzných nariadení obce
 • Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a ostatných zmluvných vzťahov na spojenú školu
 • Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti z prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov vo vzťahu k zamestnancom a zástupcom zamestnancov 
 • Vydanie zrušovacích listín vyradených škôl a školských zariadení a zriaďovacej listiny spojenej školy
 • Ďalšie zmeny a procesy súvisiace so zriadením spojenej školy
 • Špecifiká spojenia škôl rôzneho druhu a typu viacerých zriaďovateľov (obce a samosprávneho kraja) a dohoda o zmene zriaďovateľa

V rámci sústavy škôl v Slovenskej republike jestvujú viaceré druhy škôl, ktoré sa ďalej členia na rôzne typy. Typ školy bližšie definuje, na aký odbor vzdelávania je škola zameraná, ako je organizovaná alebo ktorým skupinám žiakov zabezpečuje výchovu a vzdelávanie. Popri sústave škôl existuje aj sústava školských zariadení, v rámci ktorej v zriaďovateľskej pôsobnosti územných samospráv najčastejšie vznikajú školské kluby detí, centrá voľného času a školské internáty. Z hľadiska evidencie hovoríme o sieti škôl a školských zariadení, ktorej správa patrí do pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“). V súčasnosti sa často do popredia dostáva téma spájania škôl, keďže v procese spájania viacerých subjektov do jednej školy s názvom „Spojená škola“ samosprávy vidia mnohé pozitíva, no netreba zabúdať ani na argumenty zdôrazňujúce problematickosť niektorých aspektov tohto procesu. Spájanie škôl je pomerne zložitým procesom, ktorého výsledok je potrebné vopred podrobne analyzovať s ohľadom na to, aby fúzia priniesla želateľné výsledky a efekty bez rušivých vplyvov tak, že rozdielne druhy a typy škôl nebudú tvoriť nesúrodý celok. V tomto zmysle spojená škola má mať vybudovanú svoju identitu, organizačnú kultúru, klímu a štýl komunikácie dovnútra i navonok. Prioritným cieľom nemá byť uprednostňovanie úspor pred kvalitou poskytovania výchovy a vzdelávania, ale to, čo je v danej situácii v celostnom záujme detí a žiakov.

V článku predstavíme dva príklady. Prvý príklad z praxe sa vzťahuje na obec, ktorá sa rozhodla zriadiť spojenú školu a ktorá má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti materskú školu, základnú školu a základnú umeleckú školu. Súčasťou základnej školy je aj školský klub detí a školská jedáleň. V druhom príklade sa sústredíme na možnosti spojenia škôl rôzneho druhu a typu dvoch zriaďovateľov (obce a samosprávneho kraja), v rámci čoho musí dôjsť aj k dohode o zmene zriaďovateľa.

Územné samosprávy (obce a vyššie územné celky – VÚC) aj v školskej oblasti sú nútené prijímať rôzne racionalizačné a optimalizačné opatrenia. Jednou z takýchto možností je aj spojiť viaceré školy do jednej právnickej osoby – spojenej školy. Proces spájania škôl umožňuje § 20 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“). Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. „na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov sa môžu školy rôzneho druhu a typu spájať do jednej právnickej osoby“. Na úrovni správneho konania, kde príslušným správnym orgánom je ministerstvo školstva, tento proces pozostáva z vyradenia všetkých dotknutých subjektov a v dôsledku toho aj ich zrušenia a následného zaradenia jedného subjektu (spojenej školy) do siete škôl a školských zariadení SR, ktorú podľa § 14 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. spravuje ministerstvo školstva. V skutočnosti je tento proces oveľa zložitejší, pričom si vyžaduje prijatie množstva rozhodnutí a realizácie postupných krokov dovnútra i navonok, predovšetkým na úrovni zriaďovateľa a dotknutých subjektov.

Výhody prinášajúce spojenie škôl do jedného právneho subjektu

Vytváranie spojených škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obecnej i krajskej samosprávy má za cieľ efektívne zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces na rôznych stupňoch a úrovniach. Ako argumenty v prospech vzniku spojenej školy sa často uvádzajú nasledovné:

 1. Potreba racionalizácie siete škôl a školských zariadení v rámci jedného zriaďovateľa alebo viacerých zriaďovateľov, v rámci ktorej sa hľadajú optimálne riešenia zabezpečujúce kvalitné vzdelávanie. Školy s väčším počtom učiteľov, tried a žiakov dokážu poskytovať kvalitnejšie vzdelávanie a ponúknuť žiakom viac možností na realizáciu aktivít nadväzujúcich na výučbu. Zlúčenie škôl s dôrazom na kvalitu a efektivitu môže viesť k zlepšeniu podmienok pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i deti a žiakov.
 2. Efektívne využívanie priestorov a areálov škôl – najmä tam, kde školy sídlia v jednej budove, resp. ucelenom komplexe budov. Tým je možné eliminovať duplicitné platby za prevádzkové náklady, energie, poistenia a využívanie ďalších služieb.
 3. Ekonomická výhodnosť – čím má škola vyšší celkový počet žiakov, tým je jej prevádzka v rámci normatívneho financovania efektívnejšia. Plat riaditeľa sa vypláca len jednej osobe, pričom ušetrené finančné prostriedky v položke osobných nákladov je možné využiť na zvýšenie nenárokovateľných zložiek mzdy ďalších zamestnancov. Jeden manažment školy je schopný efektívnejšie reagovať na potreby a výzvy vzdelávacieho a výchovného procesu.
 4. V prípade spojenia základnej školy a strednej školy stredoškolskí učitelia môžu kvalifikovane vyučovať aj na druhom stupni základnej školy. V spojenej škole všetci zamestnanci patria pod jedného zamestnávateľa, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci môžu vykonávať svoju pracovnú činnosť vo viacerých školách ako organizačných zložkách, čím sa optimalizujú aj predpoklady pre napĺňanie úväzkov, zefektívnenie využívania odborných učební, využívanie techniky a didaktických pomôcok. V danom prípade je možné vo väčšej miere využívať aj tzv. rovesnícke učenie (peer to peer), kedy sa žiaci učia od seba navzájom, starší stredoškoláci sa môžu v tomto smere venovať žiakom základnej školy. Žiakom sa zároveň otvára možnosť, aby po skončení základnej školy pokračovali v štúdiu na tej istej škole, avšak v inej organizačnej zložke (napr. gymnázium, stredná odborná škola a pod.).
 5. V prípade optimalizácie stredných škôl v podobe ich spájania si žiaci a ich zákonní zástupcovia v prvom rade budú môcť vyberať učebný odbor alebo študijný odbor, ktorý je zapísaný v zozname učebných odborov a študijných odborov strednej školy, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy. V tomto zmysle spojená škola, pre ktorú sa žiak a rodič rozhodne, môže ponúknuť širšie možnosti učebných alebo študijných odborov s dôrazom na reálne potreby trhu práce a možnosti uplatnenia v praxi.

Postup obce po prijatí rozhodnutia o spojení škôl a školských zariadení do tzv. spojenej školy

Ak sa obec rozhodne spojiť viaceré školy a súčasti týchto škôl do jedného samostatného právneho subjektu, takéto rozhodnutie má byť prijaté príslušným uznesením obecného zastupiteľstva.

Spojené školy majú spravidla niekoľko organizačných zložiek a súčastí. Ak sa obec rozhodne spojiť viaceré školy a súčasti týchto škôl do jedného samostatného právneho subjektu, takéto rozhodnutie má byť prijaté príslušným uznesením obecného zastupiteľstva. V tomto smere je dôležité, že obec ako zriaďovateľ koná prostredníctvom obecného zastupiteľstva autonómne a nezávisle, a to aj v prípade nesúhlasu niektorej z dotknutých subjektov (škôl ako rozpočtových organizácií obce), bez ohľadu na ich právnu subjektivitu, je príslušné rozhodnutie rozhodnutie zriaďovateľa pre danú školu záväzné. Rozpočtová organizácia obce je právnická osoba obce, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Oprávnenie obce na výkon svojej zriaďovateľskej kompetencie a v rámci neho inkorporované právo zrušiť školy a následne ich spojiť do spojenej školy je dané priamo zákonom č. 596/2003 Z. z., pričom obec pri výkone svojej kompetencie koná samostatne bez akéhokoľvek zasahovania zo strany tretích osôb.

Zriaďovateľ je povinný na ministerstvo školstva predložiť dve žiadosti, na základe ktorých bude začaté správne konanie vo veci:

 1. Žiadosť o vyradenie všetkých dotknutých škôl a školských zariadení zo siete škôl a školských zariadení SR vrátane elokovaných pracovísk viažucich sa na jednotlivé školy, ak sú zriadené.
 2. Žiadosť o zaradenie Spojenej školy – názov a adresa Spojenej školy s príslušnými organizačnými zložkami a súčasťami do siete škôl a školských zariadení SR.

Zriaďovateľ je zároveň účastníkom správneho konania na základe vyššie uvedených podaných žiadostí, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní [zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov], pred správnym orgánom – ministerstvom školstva. Zákon č. 596/2003 Z. z. má ako lex specialis vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ako lex generalis prísnu a jednoznačne určenú úpravu okruhu účastníkov konania vo veci vyradenia zo siete škôl a školských zariadení, v zmysle ktorej je ním len zriaďovateľ dotknutej školy alebo školského zariadenia. Z uvedeného vyplýva, že škola, ktorá má byť zrušená, nie je a nemôže jej byť priznaný status účastníka správneho konania o jej vyradení zo siete škôl a školských zariadení SR vedeného ministerstvom školstva. V tomto zmysle škola alebo školské zariadenia zriadené obcou nie sú účastníkom, ale predmetom konania vo veci vyradenia zo siete škôl a školských zariadení. Rada školy sa v zmysle § 24 ods. 5 písm. d) vyjadruje aj k návrhu na zrušenie školy alebo školského zariadenia. Toto vyjadrenie tvorí prílohu žiadosti zriaďovateľa o vyradenie školy zo siete škôl a školských zariadení.

Náležitosti žiadosti zriaďovateľa o vyradenie školy zo siete škôl a školských zariadení sú uvedené v § 17 zákona č. 596/2003 Z. z. Náležitosti žiadosti zriaďovateľa o zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení sú uvedené v § 16 zákona č. 596/2003 Z. z.

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

PhDr. Marek Havrila, PhD.

foto_havrila - orig..jpg

Ako odborný radca na oddelení odborných a metodických činností odboru školstva Okresného úradu  Prešov koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje lektorsky i publikačne. Je konzultantom obsahu programu vzdelávania a učebných zdrojov – expert senior pre Národný program Teachers a externým expertom na metodické usmerňovanie v projekte Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (VÚDPaP).

Dátum publikácie

17.05.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.