Program podpory lokálnych komunít

Nadácia COOP Jednota v spolupráci s partnermi projektu vyhlasuje výzvu na podávanie Žiadostí o poskytnutie grantu v rámci III. ročníka projektu „Program podpory lokálnych komunít“.

Termín predkladania projektu:

Žiadosti o grant zasielajte na ústredia regionálnych COOP Jednôt, spotrebných družstiev v termíne od 1. 2. 2019 do 31. 3. 2019.

Cieľom projektu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji, za účelom
naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému, s cieľom zvýšenia spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných prostriedkov v procese realizácie projektov.

Výška finančného grantu: 6 000 €

Typy podporovaných aktivít:

 1. Drobné stavby – komunitné záhrady
 2. Grilovacie altánky a prístrešky
 3. Lavičky a iný mestský mobilár
 4. Výstavba autobusových zastávok
 5. Podpora lokálnych športových klubov formou príspevkov na oblečenie
 6. Outdoorové športové ihriská a detské ihriská
 7. Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska
 8. Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít
 9. Súťaže vo varení - príležitosť pre stretnutia generácií, rozvíjanie vzťahov v komunitách
 10. Výsadba a údržba zelene - budovanie drobných stavieb v intravilánoch a extravilánoch obcí
 11. Výstavba a údržba turistických trás a cyklociest

Žiadosti môžu podávať: orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Nadácia Jednota COOP

Účelom nadácie je podpora humanitárnych cieľov, podpora zdravotníctva, športu a školstva, podpora a rozvoj vzdelávania v kultúrnej a umeleckej oblasti a sociálna pomoc, spočívajúca najmä v zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte nadácie, vrátane propagácie činnosti nadácie.