Riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine.

Zámery a ciele verejnej výzvy

V rámci verejnej výzvy SK-UA 2021 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

 • príprava spoločných medzinárodných projektov;
 • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
 • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
 • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
 • zbieranie výskumných materiálov;
 • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Žiadateľ bude v predloženej žiadosti sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

Požiadavky verejnej výzvy

 1. Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách spoločne vypracujú obsahovo totožné projekty.
 2. V zmysle § 18 ods. 2 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie slovenského žiadateľa, že má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. V prípade, že žiadateľ toto osvedčenie nemá, bude podaná žiadosť vyradená.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie zodpovedného riešiteľa, že údaje uvedené v časti „Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi“ sú pravdivé.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je kópia zmluvy o budúcej zmluve o vzájomnej
 5. spolupráci medzi žiadateľom a partnerskou organizáciou.

Predkladanie žiadostí

Lehota na predkladanie žiadostí je od 19. apríla 2021 do 21. júna 2021.

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 21. júna 2021 o 12.00 hodine. Agentúra nezaručuje úspešné odoslanie elektronických formulárov prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov v prípade preťaženia systému alebo odosielania elektronickej verzie žiadosti v posledných hodinách pred uzatvorením systému. Žiadateľ v takomto prípade preberá plnú zodpovednosť za neúspešné odoslanie elektronickej verzie žiadosti. V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom, ktoré sú uvedené v prílohe 1 Úplného znenia výzvy. Žiadateľ je povinný doručiť na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32) požadované časti žiadosti v lehote najneskôr do 21. júna 2021. Lehota na predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa žiadosť posledný deň lehoty podá orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť.

V prípade nesplnenia uvedenej lehoty, bude žiadosť vyradená.

SK-UA 2021, Úplné znenie verejnej výzvy, 4/5

Do hodnotiaceho procesu zaradí agentúra výlučne žiadosti, ktoré súčasne spĺňajú všetky tri nasledujúce kritériá:

 1. žiadosť je podaná prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov;
 2. žiadosť musí byť predložená a následne hodnotená súčasne na slovenskej aj partnerskej strane. Na slovenskej strane podáva žiadosť slovenský žiadateľ do agentúry a na partnerskej strane podáva žiadosť partnerská organizácia podľa pokynov organizácie, ktorá vyhlasuje výzvu v partnerskej krajine;
 3. žiadosť spĺňa všetky podmienky verejnej výzvy SK-UA 2021.

Viac informácií nájdete tu.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.