Rozhodovanie v režime infozákona s aspektom na ochranu autorských práv

Zámerom textu je poukázať na osobitosti rozhodovacieho, a to najmä odvolacieho procesu, ktorý je v režime infozákona špecifický, pričom dôraz je venovaný osobitnej kategórii žiadostí o informácie, ktorými sú žiadosti o poskytovanie duševného vlastníctva.

Image20329

Odvolanie voči nesprístupneniu informácie

Celý proces riešenia poskytnutia informácie, na ktorý sa vzťahuje zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (v ďalšej časti iba „infozákon“), vychádza z princípu, že žiadosť o informáciu sa musí vybaviť do ôsmich (8) pracovných dní, a to aj za predpokladu, že sa táto lehota predĺži (iná lehota sa viaže na žiadosti nevidiacej osoby). Na rozdiel od iných správnych konaní, na ktoré sa aplikuje správny poriadok [zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov], pri poskytovaní žiadosti o informácie je nastavený predpoklad vydania rozhodnutia cez § 18 ods. 3 infozákona nasledovne:

 

„Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.“

Čiže bez toho, aby vôbec prišlo k vykonaniu úkonu, tak kvôli nečinnosti povinnej osoby, ktorá buď neposkytne informáciu, alebo nevydá rozhodnutie o nesprístupnení, obe v zákonom stanovenej lehote, nastúpi fikcia vydaného rozhodnutia o nesprístupnení. Toto rozhodnutie sa však nevydáva, jeho predpoklad existencie je daný priamo zákonom. A je potrebné upozorniť, že v mnohých prípadoch povinných osôb sa neustále zastáva názor, že tým je agenda vybavená, je dané rozhodnutie o nesprístupnení. Takýto pohľad je však nesprávny, pretože fiktívne rozhodnutie je z povahy svojej existencie a absencie všetkých náležitostí rozhodnutia, ako je výrok, jeho správne, úplné, dostatočné a presvedčivé odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku, považované za akt nulitný. Je však voči nemu podľa infozákona prípustné odvolanie a je taktiež preskúmateľné súdom. V praxi sa odporúča, aby sa aj voči fiktívnemu rozhodnutiu podalo odvolanie, na tento moment pamätá aj znenie § 19 infozákona, pretože tým sa spustí proces posúdenia zo strany nadriadeného orgánu, ktorý ak dospeje k záveru, že ide o fiktívne (nulitné) rozhodnutie, zruší ho a vec vráti na nové prerokovanie infožiadosti na prvostupňový orgán.

Chráneným duševným vlastníctvom je aj iný obsah, ako je napríklad vynález, ochranná známka alebo priemyselný vzor. Pre lepšiu orientáciu v týchto právach je tu Úrad priemyselného vlastníctva.

Oveľa bežnejšia by sa mala stať situácia, v rámci ktorej sa vydá rozhodnutia o nesprístupnení informácie, čo je zákonom predpokladaný spôsob vybavenia žiadosti, ak sa jej vyhovieť nedá (informácie k dispozícii povinná osoba nemá a nemá ani vedomosť o inej osobe, ktorá by ich mala k dispozícii). Ak teda povinná osoba vyhodnotila obsah žiadosti ako taký, že jej vyhovieť nevie (nemá informácie k dispozícii) alebo nemôže (nastupuje výnimka z povinnosti informáciu poskytnúť), musí konečné rozhodnutie s odkazom na správny poriadok vychádzať z jeho znenia § 46 a 47, ktoré definujú, ako má byť rozhodnutie vydané a aké má mať náležitosti.

Špecifikom odvolacieho konania je opätovne stanovená lehota na jeho vybavenie, pričom odvolací orgán tak musí učiniť do pätnástich (15) dní od doručenia odvolania (to sa týka aj fiktívneho rozhodnutia, ktoré sa doručuje márnym uplynutím lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 infozákona). Aj pre odvolací orgán nastupuje v prípade nedodržania lehoty na rozhodnutie fikcia, ktorá sa prejavuje tým, že predpokladá vydanie rozhodnutia, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Pre fikciu platí identický záver, ako sme ho vyslovili už pri fiktívnom prvostupňovom rozhodnutí, s tým rozdielom, že voči takémuto rozhodnutou sa už odvolať nedá, je však preskúmateľné súdom. Táto situácia pre povinnú osobu nie je ideálna, pretože ak je dôvod vydania fiktívneho rozhodnutia nečinnosť povinnej osoby, takéto rozhodnutie je nepreskúmateľné, nulitné, a teda správny súd ho zruší ako nezákonné. A proces sa opätovne vráti na povinnú osobu.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

Rozhodovanie v režime infozákona s aspektom na ochranu autorských práv

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

JUDr. Ondrej Beracka

Právnik a právny poradca. Od roku 2008 sa špecializuje na obchodné a občianske právo a osobitosti pracovno-právneho prostredia a tiež na legislatívnu úpravu verejnej správy.

Pracoval pre poradné orgány Rady EÚ. Bol rozhodcom rozhodcovského súdu a publikuje v odbornej literatúre.

Dátum publikácie

18.06.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.