Školstvo čakajú ďalšie významné zmeny

Príspevok upozorňuje na novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na novely ďalších „školských“ zákonov s účinnosťou od 1. septembra 2019, 1. októbra 2019 a 1. januára 2021.

Image43692

Príspevok upozorňuje na novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na novely ďalších „školských“ zákonov, ktoré prijala NR SR zákonom č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V príspevku sa zmenám, ktoré prináša táto novela, budeme venovať v širšom kontexte. Zmeny realizované novelou nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019, 1. októbra 2019 a 1. januára 2021.

OBSAH:

 1. Novela školského zákona

 2. Novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

 3. Novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení

1. Novela školského zákona

Novelou školského zákona sa zavádza povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole.

Stupne vzdelania a doklady o získanom vzdelaní – § 16 až § 18 školského zákona

Dieťa alebo žiak úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti získa príslušný stupeň vzdelania, konkrétne:

 1. Predprimárne vzdelanie
 2. Základné vzdelanie
 3. Stredné vzdelanie
 4. Vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne)
 5. Základné umelecké vzdelanie
 6. Jazykové vzdelanie

Dokladom o získanom vzdelaní je:

 1. osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania,
 2. vysvedčenie,
 3. osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu,
 4. osvedčenie o zaškolení,
 5. osvedčenie o zaučení,
 6. vysvedčenie o záverečnej skúške,
 7. vysvedčenie o maturitnej skúške,
 8. vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške,
 9. vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom,
 10. vysvedčenie s doložkou,
 11. vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré sa vydáva na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. S účinnosťou od 1. januára 2021 dokladom o získanom stupni vzdelania v materskej škole bude osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania, ktoré budú vydávať všetky materské školy zapísané v sieti škôl a školských zariadení SR (ďalej len „sieť“) na konci školskej dochádzky v materskej škole.

Materská škola – § 28, § 28a, § 28b školského zákona

Materská škola je dôležitým prvkom v procese výchovy a vzdelávania detí. Základným cieľom materskej školy je utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí, podporovať ich osobnostný rozvoj, rozvíjať ich schopnosti a zručnosti. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý deťom poskytuje predprimárne vzdelanie. Materská škola sa zriaďuje spravidla pri počte desať detí.

S účinnosťou od 1. januára 2021 sa novelou § 28 ods. 2 školského zákona špecifikujú formy výchovy a vzdelávania z hľadiska organizácie materskej školy; materská škola bude poskytovať poldennú alebo celodennú výchovu a vzdelávanie.

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu (okrem materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach):

 1. výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve určí riaditeľ materskej školy; výška príspevku na jedno dieťa musí byť určená najviac sumou neprevyšujúcou 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 2. výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

 

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie nájdete tu:

Školstvo čakajú ďalšie významné zmeny

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

19.08.2019