Školstvo čakajú od 1. 9. 2019 ďalšie zmeny

Cieľom príspevku je upozorniť na zmeny v školstve, ktoré prináša zákon proti byrokracii. Ide najmä o zmeny vyvolané poslednou novelou zákona účinnou od 1. septembra 2019 a od 1. decembra 2019.

Image44178

OBSAH:

  • Novela školského zákona od 1. septembra 2019
  • Novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve od 1. septembra a 1. decembra 2019

Cieľom príspevku je upozorniť na zmeny v školstve, ktoré prináša zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ide najmä o zmeny vyvolané poslednou novelou zákona (zákonom č. 221/2019 Z. z.) účinnou od 1. septembra 2019 a od 1. decembra 2019. Príspevok sa zameriava na novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na novelu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.). Zmenám, ktoré ovplyvnil zákon proti byrokracii, sa venujeme v širšom kontexte.

Zákon proti byrokracii zaviedol pre školy a školské zariadenia, ktoré spadajú pod definíciu orgánov verejnej moci a sú zamestnávateľmi pri výkone práce vo verejnom záujme, povinnosti:

  • získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy,
  • vyhotovovať si z týchto údajov výpisy,
  • pre orgány verejnej moci údaje a vyhotovené výpisy v nevyhnutnom rozsahu bezodplatne poskytovať.

Školou a školským zariadením získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov, na ktorý sa poskytujú, sú známe z úradnej činnosti a sú použiteľné na právne účely.

Podľa § 1 ods. 3 zákona proti byrokracii s účinnosťou od 1. septembra 2019 informačným systémom verejnej správy je aj centrálny register detí, žiakov a poslucháčov podľa § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon).

Novela školského zákona od 1. septembra 2019

Podľa § 157 ods. 1 školského zákona centrálny register je zoznam osobných údajov:

  • o deťoch, žiakoch a poslucháčoch, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských zariadeniach,
  • o zákonných zástupcoch týchto detí, žiakov a poslucháčov.

Práve novelou zákona proti byrokracii sa s účinnosťou od 1. septembra 2019 informačným systémom verejnej správy stáva centrálny register detí, žiakov a poslucháčov.

Správcom a prevádzkovateľom tohto informačného systému je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo školstva).

 

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie nájdete tu:

Školstvo čakajú od 1. 9. 2019 ďalšie zmeny

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

18.09.2019