Sloboda nie je samozrejmosť

Férová Nadácia vyhlasuje grantový program „Sloboda nie je samozrejmosť“.

1. Úvod

Férová Nadácia je mimovládna nezisková organizácia, ktorej účelom je podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou (ďalej len „Férová Nadácia“).

Zakladateľom Férovej Nadácie je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 27882/B.

2. Cieľ programu a oprávnené aktivity

Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktoré mladej generácii pripomínajú hodnotu slobody v spojitosti so 17. novembrom 1989.

Férová Nadácia si berie za úlohu mladým ľuďom ukázať, že sloboda nie je samozrejmosťou, ale cennou hodnotou, ktorú pre nás vybojovali v roku 1989. Práve mladá generácia totiž často nevie, prečo je 17. november štátny sviatok.

V rámci programu bude medzi úspešné Projekty rozdelená finančná podpora v sume približne 30 000 eur.

Vychádzajúc z podmienok a stanovených cieľov programu a Férovej Nadácie nebudú podporené:

 1. projekty, ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru, prinášajú úžitok a/alebo finančný prospech (zisk) len ich realizátorom, alebo slúžia veľmi úzkej, uzavretej cieľovej skupine (napr. výhradne zamestnancom spoločnosti, rodine žiadateľa, a pod.),
 2. aktivity realizované mimo územia Slovenskej republiky,
 3. projekty propagujúce, resp. podporujúce aktivity niektorej z politických strán,
 4. projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním, ideologicky zamerané alebo propagujúce extrémistické názory,
 5. projekty, ktoré nie sú v súlade s hodnotami a zásadami spoločnosti O2 SK (propagujú alkohol, fajčenie, hazard, neférový prístup a pod.),
 6. projekty, ktoré nebudú v súlade s cieľmi tohto Programu.

3. Oprávnení žiadatelia

Program je určený pre:

 1. fyzické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky:
  • spôsobilosť na právne úkony a plnoletosť (v prípade, ak osoba nie je spôsobilá na právne úkony a/alebo plnoletá, musí byť zastúpená zákonným zástupcom),
  • osoba predloží Nadácii všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie (napr. výpis z registra trestov, referencie, zdokladovanie predchádzajúcej činnosti).
 2. právnické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky:
  • verejnoprospešná organizácia, ktorá je registrovaná (zapísaná) v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad:
   1. nadácia,
   2. občianske združenie,
   3. neinvestičný fond,
   4. nezisková organizácia,
   5. cirkev a/alebo náboženská spoločnosť,
   6. škola (ZŠ, SŠ, gymnázium, VŠ), školské a/alebo predškolské zariadenia,
   7. záujmové združenie právnických osôb,
   8. obec, mesto alebo kraj,
   9. subjekty výskumu a vývoja,
   10. iné verejnoprospešné organizácie,
  • má právnu subjektivitu,
  • predloží Nadácii všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie.

Nevyhnutnou podmienkou je ich verejnoprospešné zameranie a aktivity podporujúce stratégiu a ciele Férovej Nadácie a tohto grantového programu.

Osoby, ktoré podporujú niektorú z politických strán alebo hlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva, budú z grantového programu vylúčené.

4. Formálne kritériá pre projekt (žiadosť)

 1. Projekty/žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom online formulára, ktorý je dostupný na stránke: www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia.
 2. Formulár musí mať vyplnené všetky časti/kolónky, označené ako povinné.
 3. Súčasťou formulára musia byť nasledujúce prílohy: návrh rozpočtu.
 4. Riadne vyplnený Projekt/Žiadosť o finančný príspevok (online formulár vrátane príloh) musí byť elektronicky odoslaný do 24.00 hod. dňa 30. 6. 2019.
 5. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po tomto termíne nebudú akceptované!

5. Technické a finančné kritéria proe projekt (žiadosť)

 1. Finančné prostriedky budú poskytované na realizáciu aktivít opísaných v predloženom Projekte/Žiadosti.
 2. Grantový príspevok je určený na výdavky, ktoré priamo súvisia s plánovanými aktivitami.
 3. Finančné prostriedky je možné po predchádzajúcom písomnom súhlase Férovej Nadácie využiť aj na odmeny a mzdy pre realizátorov projektu, resp. iné osoby priamo zúčastnené na projekte, maximálne však vo výške 25 % celkovej poskytnutej podpory (grantu).
 4. V prípade, ak realizácia projektu uchádzača o grant trvá dlhšie ako do 31. 12. 2019, je uchádzač povinný na túto skutočnosť vopred upozorniť Férovú Nadáciu vo svojej žiadosti.
 5. Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, nie je obmedzená.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Férová nadácia

Sme presvedčení, že spoločne vieme priniesť viac férovosti a zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme.