Smernica o evidencii a účtovaní zásob

Účelom smernice je stanoviť postup pri evidovaní a účtovaní zásob v účtovnej jednotke. Cieľom je vymedziť druh zásob, ktorý predstavuje v účtovnej jednotke materiál (nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar), spôsob jeho evidencie a účtovania.

Image40480

„Smernica o evidencii a účtovaní zásob“ zabezpečuje jednotnosť pri evidencii a účtovaní zásob v účtovnej jednotke.

Z nášho pohľadu „Smernica o evidencii a účtovaní zásob“ má byť spracovaná výstižne a vecne, priamo na konkrétne podmienky účtovnej jednotky a z uvedeného dôvodu v nej nie je potrebné citovať ustanovenia právnych predpisov.

„Smernica o evidencii a účtovaní zásob“ má byť v účtovnej jednotke zverejnená a s jej obsahom majú byť oboznámení všetci zamestnanci účtovnej jednotky.

Obsah „Smernice o evidencii a účtovaní zásob“ závisí od konkrétnych podmienok účtovnej jednotky, od jej predmetu činnosti, od veľkosti a od organizačnej štruktúry.

Obsah „Smernice o evidencii a účtovaní zásob“ závisí od konkrétnych podmienok účtovnej jednotky, od jej predmetu činnosti, od veľkosti a od organizačnej štruktúry.

Vzor „Smernice o evidencii a účtovaní zásob“ tak môže byť komfortne doplnený o špecifické podmienky, ktoré sú dôležité zo strany účtovnej jednotky. V predkladanom vzore sme sa zamerali na oprávnenie účtovnej jednotky rozhodnúť, že niektoré druhy materiálu bude účtovať pri ich obstaraní priamo do spotreby, pričom si vyšpecifikuje v internej smernici, o ktoré druhy zásob pôjde (čl. 9).

Uvedený vzor nie je záväzný, je len naším odporúčaním. Pri jeho tvorbe sme vychádzali zo skutočnosti, že obce, školy a školské zariadenia, rozpočtové a príspevkové organizácie vo verejnej správe sú účtovné jednotky s malým počtom zamestnancov a s jednoduchou organizačnou štruktúrou.

 

VZOR

SMERNICA O EVIDENCII A ÚČTOVANÍ ZÁSOB

Smernica je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Účelom smernice je stanoviť postup pri evidovaní a účtovaní zásob v účtovnej jednotke.

2. Cieľom je vymedziť druh zásob, ktorý predstavuje v účtovnej jednotke materiál

(nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar)

(uvedie sa ten druh zásob, ktorý je pre účtovnú jednotku relevantný), spôsob jeho evidencie a účtovania.

 

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

1. Obec/škola/školské zariadenie/rozpočtová organizácia/príspevková organizácia ____________________________ (uvedie sa názov organizácie) (ďalej len „účtovná jednotka“) je povinná viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva.

2. Účtovná jednotka účtuje podľa Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Postupy účtovania“).

 

Čl. 3

Členenie zásob

1. Účtovná jednotka vedie evidenciu a účtuje o zásobách, ktorými sú materiál 

(nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar).

(uvedie sa ten druh zásob, ktorý je pre účtovnú jednotku relevantný)

2. Účtovná jednotka vedie evidenciu a účtuje o zásobách materiálu, ktorý zahŕňa suroviny, pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania.

(uvedie sa ten druh materiálu, ktorý je pre účtovnú jednotku relevantný)

3. Za materiál sa v účtovnej jednotke považujú najmä kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tlačivá, súčiastky, náhradné diely, materiál na zabezpečenie drobných opráv a údržby, pohonné látky, obaly, ochranné pracovné prostriedky, drobný hmotný majetok v ocenení do .............. EUR, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je drobným dlhodobým hmotným majetkom.

(uvedie sa materiál, ktorý sa v účtovnej jednotke najviac a najčastejšie obstaráva a eviduje)

4. Za materiál sa v účtovnej jednotke považujú zásoby účtované na účtoch účtovej skupiny 11 – Materiál.

 

Čl. 4

Evidencia zásob

1. Účtovná jednotka pri vedení účtovníctva využíva programové vybavenie ______________________ (uvedie sa konkrétny názov programu). Programové vybavenie zahŕňa aj podprogram „vedenie skladovej evidencie“ (uvedie sa konkrétny názov programu)

alebo

1. Účtovná jednotka vedie skladovú evidenciu prostredníctvom programového vybavenia ............................................ (uvedie sa konkrétny názov programu).

alebo

1. Účtovná jednotka vedie skladovú evidenciu ručne na skladových kartách (podľa druhu skladovanej zásoby). 

(uvádzame tri možnosti, je na účtovnej jednotke, ktorú si vyberie....)

2. Skladová (analytická) evidencia sa vedie podľa druhov alebo skupín zásob na skladových kartách alebo súboroch dát z počítača.

(uvedie sa konkrétny spôsob, ktorý sa v účtovnej jednotke používa)

3. Skladová evidencia slúži na identifikáciu zásob a obsahuje najmä označenie, dátum obstarania, dátum vyskladnenia, ocenenie a údaje o množstve zásob.

(uvedie sa spôsob vytvárania a vedenia analytickej evidencie zásob)

 

Smernica je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

Smernica o evidencii a účtovaní zásob

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 204,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

30.08.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.