Smernica o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancom školy

Smernica o poskytovaní osobných príplatkov je interný predpis metodického a organizačného charakteru, ktorého zmyslom je vymedziť metódy, spôsoby, formy a postupy pri odmeňovaní zamestnancov v podobe poskytovania osobných príplatkov.

Image50045

Smernica č. 0/Za_2020_RŠ

(uvedie sa evidenčné číslo smernice v zmysle evidencie vnútorných predpisov školy)

SMERNICA O POSKYTOVANÍ OSOBNÝCH PRÍPLATKOV ZAMESTNANCOM ŠKOLY

 

Organizácia (právny subjekt): uviesť názov a adresu školy

Identifikačné číslo organizácie: uviesť IČO

Právna forma: rozpočtová organizácia

Štát: Slovenská republika

Štatutárny orgán: doplniť titul, meno a priezvisko riaditeľa školy

 

Riaditeľ Základnej školy schvaľuje túto smernicu o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancom školy.

Platnosť vnútorného predpisu od ____(doplniť dátum).

___uviesť miesto vydania, dátum podpisu – podpisová doložka, titul, meno a priezvisko riaditeľa školy, ktorý smernicu vydal

 

Riaditeľ Základnej školy (uviesť názov a adresu školy) v súlade s Pracovným poriadkom vydaným pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy vydáva smernicu, ktorej účelom je stanoviť pravidlá poskytovania osobných príplatkov zamestnancom školy. Smernica o poskytovaní osobných príplatkov je interný predpis metodického a organizačného charakteru, ktorého zmyslom je vymedziť metódy, spôsoby, formy a postupy pri odmeňovaní zamestnancov v podobe poskytovania osobných príplatkov.

 

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Osobný príplatok je nenárokovateľnou zložkou mzdy, ktorý je priznávaný v súlade s podmienkami určenými touto smernicou. Týka sa všetkých pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere so zamestnávateľom.

1. Poskytovanie osobného príplatku, ktorý je súčasťou odmeňovania zamestnanca, sa riadi znením § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Osobný príplatok je nenárokovateľnou zložkou mzdy, ktorý je priznávaný v súlade s podmienkami určenými touto smernicou. Týka sa všetkých pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere so zamestnávateľom _____ (uviesť názov a adresu školy ako právneho subjektu). Riaditeľovi školy určuje osobný príplatok zriaďovateľ školy na základe ním stanovených kritérií.

3. Pri pracovnom pomere dohodnutom na kratší pracovný čas určí zamestnávateľ osobný príplatok ako zložku funkčného platu, a to z plného pracovného úväzku, ktorý skráti podľa dĺžky dohodnutého skráteného pracovného času a takto skrátené jednotlivé zložky funkčného platu zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

 

Článok II

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1. Priznanie osobného príplatku je naviazané na osobné schopnosti, dosahované pracovné výsledky alebo vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností.

2. Zamestnávateľ sa zaväzuje aj v oblasti poskytovania odmien zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Na priznávanie osobného príplatku, jeho odoberanie, zvyšovanie alebo znižovanie sú aplikované rovnaké kritériá uvedené v tejto smernici.

3. Priznávanie osobného príplatku, jeho odoberanie, zvyšovanie alebo znižovanie priamo súvisí s kvalitatívnym a kvantitatívnym výkonom práce zamestnanca.

4. Poskytnutie osobného príplatku je závislé od stavu hospodárenia školy a s tým súvisiacou výškou disponibilných finančných prostriedkov určených na mzdové náklady, ktoré sú k dispozícii na účte školy. Pri určovaní výšky osobného príplatku sa zohľadňuje hospodárenie školy v rámci normatívneho financovania.

5. Zamestnávateľ je povinný prerokovať každé zníženie osobného príplatku alebo odobratie osobného príplatku so zástupcami zamestnancov.

 

Smernica je uvedená v skrátenom znení celé znenie nájdete tu:

Smernica o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancom školy

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

18.08.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.