Smernica o výkone kontroly v štátnej správe

Predmetom smernice je výlučne výkon vonkajšej a vnútornej kontroly inými orgánmi štátnej správy podľa zákona o kontrole v štátnej správe, pričom niektoré postupy je možné aplikovať pri výkone kontroly Úradom vlády SR.

Image48376

 

Poznámka:

Predmetom tejto smernice nie je pôsobnosť a výkon kontroly štátnej správy Úradom vlády SR.

Predmetom smernice je výlučne výkon vonkajšej a vnútornej kontroly inými orgánmi štátnej správy podľa zákona o kontrole v štátnej správe, pričom niektoré postupy je možné aplikovať pri výkone kontroly Úradom vlády SR.

 

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO)

Iný orgán štátnej správy

Názov
interného riadiaceho aktu

Smernica o výkone kontroly v štátnej správe


(voľba interného riadiaceho aktu závisí od organizačného poriadku iného orgánu štátnej správy a interných riadiacich aktov v ňom uvedených)

Prílohy

 

Číslo smernice

 

Platnosť, účinnosť

1.1. 2020

Za správnosť
smernice zodpovedá

 

Za dodržiavanie
smernice zodpovedá

 

Schválil

 

 

 

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Smernica o výkone kontroly v štátnej správe v podmienkach iného orgánu štátnej správy (ďalej len „smernica“) upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov iného orgánu štátnej správy pri vykonávaní kontroly v štátnej správe podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole v štátnej správe“).

(2) Kontrola v štátnej správe sa vykonáva ako kontrola plnenia úloh štátnej správy a kontrola úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy. Tieto kontroly vykonávajú orgány kontroly, ktorými sa rozumie Úrad vlády Slovenskej republiky a iné orgány štátnej správy (ďalej len „iné orgány ŠS“). Orgány kontroly vykonávajú vonkajšiu kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi a vnútornú kontrolu ako súčasť plnenia svojich úloh v príslušnom odvetví štátnej správy.

Komentár k vonkajšej kontrole

Vonkajšiu kontrolu vykonáva v kontrolovaných subjektoch napr. Úrad vlády SR na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, a to ako kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a kontrolu vybavovania petícií a sťažností, obdobne aj kontrolu plnenia úloh z programového vyhlásenia vlády a z uznesení vlády.

Vonkajšiu kontrolu vykonávajú aj mnohé iné orgány štátnej správy, samozrejme len na základe oprávnenia ustanoveného osobitným predpisom.

Komentár k vnútornej kontrole

Orgány kontroly, t. j. Úrad vlády SR a iné orgány štátnej správy (IOŠS) plnia svoje úlohy v príslušnom odvetví štátnej správy, pričom vnútornú kontrolu vykonávajú ako súčasť plnenia svojich úloh v určenom odvetví štátnej správy (plnenie úloh v príslušnom odvetví štátnej správy sa označuje aj ako „vecná pôsobnosť“ alebo „vecnosť“ či „kompetencie“). Vecná pôsobnosť sa spravidla ustanovuje zákonom.

 

(3) Inými orgánmi ŠS sa rozumejú

a) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,

Komentár k písmenu a)

V SR pôsobia ministerstvá, na čele ktorých stojí člen vlády v počte 13 a ostatné ústredné orgány štátnej správy (11), na čele ktorých je vedúci alebo predseda, príp. riaditeľ. Sú vymenovávaní vládou, NR SR alebo prezidentom SR. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy právnické osoby. Činnosť ministerstiev prostredníctvom ministrov a činnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy prostredníctvom ich štatutárnych orgánov riadi, koordinuje a kontroluje vláda. Podrobnosti sú ustanovené v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

 

b) orgány miestnej štátnej správy,

Komentár k písm. b)

Problematiku miestnej štátnej správy upravuje napr. zákon o organizácii miestnej štátnej správy č. 180/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

c) ďalšie orgány štátnej správy, ak to ustanovuje osobitný predpis

Komentár k písmenu c)

Takýmto osobitným predpisom je napr. zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

(4) Cieľom smernice je zabezpečiť jednotnú aplikáciu ustanovení zákona o kontrole v štátnej správe vrátane základných pravidiel kontrolnej činnosti (§ 8 až § 13 cit. zákona) pri výkone kontroly v štátnej správe.

(5) Kontrola plnenia úloh štátnej správy a úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy sa zásadne vykonáva v orgáne verejnej správy, ktorý je orgánom štátnej správy. Ak orgán verejnej správy nie je orgánom štátnej správy, aj keď plní úlohy súvisiace s výkonom štátnej správy, nemôže takýto orgán verejnej správy postupovať pri výkone kontroly plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy podľa zákona o kontrole štátnej správy.

Komentár k ods. 5

Ak orgán verejnej správy nie je orgánom štátnej správy a ani právnickou osobou zriadenou orgánom štátnej správy alebo právnickou osobou založenou orgánom štátnej správy, takýto orgán verejnej správy nie je oprávnený postupovať pri výkone kontroly plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy priamo podľa zákona o výkone kontroly v štátnej správe. Tento orgán verejnej správy v prípade potreby však môže recipovať a rozpracovať ustanovenia II. časti zákona o kontrole v štátnej správe na vlastné špecifické podmienky a postupovať pri výkone tejto kontroly podľa ustanovení uvedeným spôsobom vytvoreného vnútorného predpisu orgánu verejnej správy. Týmto spôsobom vypracovaný postup pri výkone kontroly plnenia predmetných úloh orgán verejnej správ, ktorý nie je štátnym orgánom, môže byť osobitným interným riadiacim aktom riadenia, príp. môže byť súčasťou Smernice o vnútornom kontrolnom systéme orgánu verejnej správy.

 

Čl. 2
Základné pojmy

(1) Kontrolou v štátnej správe je výkon vonkajšej kontroly v rozsahu pôsobnosti orgánu kontroly vymedzenej osobitnými predpismi a výkon vnútornej kontroly ako súčasti plnenia úloh orgánu kontroly v príslušnom odvetví štátnej správy.

(2) Orgánom kontroly na účely tejto smernice je iný orgán ŠS, ktorý podľa zákona o kontrole v štátnej správe vykonáva vonkajšiu kontrolu a vnútornú kontrolu.

(3) Vedúcim orgánu kontroly je vedúci iného orgánu ŠS alebo ním splnomocnený zástupca.

Komentár k ods. 2

Vedúcim orgánu kontroly v prípade ministerstva je minister alebo ním splnomocnený zástupca. Vedúcim orgánu kontroly v prípade ostatného ústredného orgánu je napr. predseda úradu alebo vedúci úradu alebo nimi splnomocnený zástupca. Vedúcim orgánu kontroly orgánu štátnej správy je jeho vedúci alebo ním splnomocnený zástupca.

Pôsobnosť a výkon kontroly v štátnej správe orgánom kontroly, ktorým je Úrad vlády SR, nie sú predmetom tejto smernice.

 

Smernica je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: kolektív

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

kolektív

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

12.05.2020