Smernice pre neziskové organizácie

Interné smernice pre neziskové organizácie sú vypracované v súlade so zmenami v roku 2019. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek.

Image43283

Nielen v podnikateľských subjektoch, ale aj v neziskových účtovných jednotkách je žiaduce vypracovať pre potreby svojej činnosti interné smernice. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek. Každá nezisková účtovná jednotka si musí jednotlivé smernice prispôsobiť svojim konkrétnym podmienkam. Uvedená interná smernica je základná, ktorá je vypracovaná v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre neziskové účtovné jednotky. Pri vypracovávaní interných smerníc pre konkrétnu neziskovú účtovnú jednotku je potrebné vždy prihliadať aj na príslušný hmotno-právny predpis, podľa ktorého účtovná jednotka vznikla.

Interná smernica na vykonanie inventarizácie (nezisková organizácia)

Účelom tejto internej smernice je určenie jednotných zásad a postupu pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Táto smernica sa riadi ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Tvorba a použitie vlastných zdrojov – interná smernica (nezisková organizácia)

Cieľom úpravy smernice sú vlastné zdroje krytia majetku v neziskovke. V súlade s príslušnými hmotno-právnymi predpismi a potrebami je dôležité ustanoviť pravidlá pre tvorbu a použitie základného imania a fondov v neziskovke. Smernica sa riadi ustanoveniami:

 • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • opatrenia MF SR zo 14. 11. 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov,
 • podľa druhu organizácie si uvedie príslušný hmotno-právny predpis, podľa ktorého bola založená, napr.: zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a podobne.

Vedenie pokladnice – interná smernica (nezisková organizácia)

Účelom tejto internej smernice je určenie jednotných zásad a postupu pri vedení tuzemskej a valutovej pokladnice, ako aj určenie hmotnej zodpovednosti pokladníka, denného limitu zostatku peňažných prostriedkov v pokladnici, vykonávania inventúry a inventarizácie pokladničnej hotovosti. Táto smernica sa riadi príslušnými ustanoveniami:

 • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov najmä v súlade s § 4, § 10, § 11, § 24, § 25, § 29, § 30 a
 • Opatrením MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, v znení neskorších predpisov.

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a odpisový plán – interná smernica (nezisková organizácia)

Účelom smernice je zadefinovanie dlhodobého majetku, postup jeho obstarávania, evidencie, odpisovania a vyraďovania. Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok je ustanovený

 1. Opatrením MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov,
 2. a osobitnými predpismi
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • Občiansky zákonník (§ 118 až § 121),
 • zákony upravujúce nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti (napr. zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Systém vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov – interná smernica (nezisková organizácia)

Táto smernica ustanovuje postup pri spracovaní obehu účtovných dokladov v jednotlivých organizačných útvaroch tak, aby bola zabezpečená plynulosť prác pri vypracovávaní a účtovaní všetkých účtovných dokladov s cieľom dodržania úplnosti, správnosti a včasnosti vykázania jednotlivých položiek, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Táto smernica sa riadi ustanoveniami

 • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
 • opatrenia Ministerstva financií SR zo 14. 11. 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Účtový rozvrh – interná smernica (nezisková organizácia)

Účelom internej smernice je určenie účtového rozvrhu neziskovky, ktorý obsahuje syntetické, analytické účty a podsúvahové účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky. 

Táto smernica sa riadi ustanoveniami

 • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • opatrenia MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, v znení neskorších predpisov.
VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Jana Vršková, Ing.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

AUTOR

Jana Vršková, Ing.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

23.07.2019