Sociálny fond – otázky a odpovede

Článok rozoberá kto je povinný tvoriť sociálny fond, na aký účel sa môže použiť, kedy sa tvorí, ako sa účtuje z daňovoprávnych, účtovnoprávnych, pracovnoprávnych súvislostí.

Image45053

OBSAH:

 • Kto je povinný tvoriť sociálny fond
 • Z čoho sa tvorí sociálny fond a v akej výške
 • Komu možno poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu
 • Na aký účel sa môže sociálny fond použiť
 • Aké má zamestnávateľ povinnosti
 • Kedy sa tvorí sociálny fond
 • Ako sa účtuje sociálny fond
      - Jednoduché účtovníctvo
      - Postup účtovania v samospráve
 • Zdaňujú sa príspevky, čerpanie sociálneho fondu u zamestnanca? Platia sa z nich sociálne a zdravotné odvody?

  Tvorbu a použitie sociálneho fondu stanovuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“).

Novelizačným zákonom č. 347/2018 Z. z. účinným od 1. januára 2019 sa do zákona o sociálnom fonde doplnila možnosť použiť finančné prostriedky zo sociálneho fondu na rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi.

Kto je povinný tvoriť sociálny fond?

Zamestnávateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom, miestom podnikania na území Slovenskej republiky), ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ nemusí byť len podnikateľ, môže ísť aj o neziskový sektor. Zamestnávateľom sa fyzická alebo právnická osoba stáva, ak začne zamestnávať aspoň jednu fyzickú osobu v pracovno-právnom vzťahu, tzn. vypláca jej príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

NEPREHLIADNITE

Sociálny fond teda tvorí každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere v súlade s § 42 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), tzn. na základe pracovnej zmluvy.

V prípade pracovnoprávnych vzťahov na základe iných typov zmlúv, napr. dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo príkazovej zmluvy, mandátnej zmluvy, konateľskej zmluvy, nevzniká povinnosť tvoriť sociálny fond.

Za obdobný pracovný vzťah uvádzaný v zákone o sociálnom fonde sa považuje:

 • zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z čoho sa tvorí sociálny fond a v akej výške?

Fond sa tvorí z:

 1. povinného prídelu
 2. ďalšieho prídelu
 3. ďalších zdrojov fondu

Povinný prídel

Povinný prídel sa tvorí ako úhrn vo výške 0,6 % až 1 % zo základu.

 • Základom na určenie ročného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
 • Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac.
 • Základom na určenie prídelu do fondu u zamestnancov, ktorí podľa pracovnej zmluvy vykonávajú práce vo verejnom záujme v zahraničí, a u štátnych zamestnancov dočasne vyslaných na vykonávanie štátnej služby do cudziny je súhrn určených funkčných platov alebo služobných platov pred prepočtom platovým koeficientom alebo objektivizovaným platovým koeficientom.

Povinný prídel vo výške až do 1 % zo základu môže tvoriť len zamestnávateľ, ktorý:

 1. za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a
 2. splnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni.

POZNÁMKA

Zamestnávateľ, ktorý nesplnil niektorú z vyššie uvedených podmienok, tvorí povinný prídel do fondu vo výške 0,6 %.

 

Odporúčame smernicu:

Tvorba a použitie sociálneho fondu

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie nájdete tu:

Sociálny fond – otázky a odpovede (daňovoprávne, účtovnoprávne, pracovnoprávne súvislosti)

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Bc. Katarína Danajovičová

autor_Katarina-Danajovicova_120x181.jpg

16 rokov pôsobila v Sociálnej poisťovni v oblasti výberu poistného, vymáhania pohľadávok – v tvorbe analýz systémov, ich testovaní, v implementácií projektov elektronického prepájania štátnych inštitúcií, v školení, usmerňovaní a kontrolnej činnosti zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne.

Viac ako 12 rokov sa venuje vedeniu účtovníctva a poradenstvu v oblasti daní a odvodov.

Osem rokov viedla celoslovenský projekt digitalizácie prihlasovacích formulárov vernostného programu jednej z najväčších maloobchodných spoločností v obore FMCG na Slovenskom trhu. Bola vedúcou tímu v projekte „Analýza odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva“, ktorý sa uskutočnil za podpory Ministerstva hospodárstva SR v rámci programov podpory malého a stredného podnikania prostredníctvom agentúry Slovak Business Agency.  

Je aktívnou autorkou odborných článkov pre spoločnosť Poradca podnikateľa, ktorá publikuje články v účtovnej, daňovej a mzdovej oblasti.

Pôsobí v Slovenskej asociácii podnikových finančníkov (SAF) a pomáha zlepšovať podnikateľské prostredie, zúčastňuje sa odborných stretnutí na Ministerstvách, štátnych i neštátnych inštitúciách, kde zastupuje záujmy podnikateľov.

Dátum publikácie

11.11.2019