Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

Povinné je spracovanie a predloženie Správy o kontrolnej činnosti vždy obecnému zastupiteľstvu či zastupiteľstvu VÚC do 60 kalendárnych dní po skončení roka 2019. Takýto termín pripadá na koniec februára 2020.

Image46519

Povinnosť vyhotoviť Správu o kontrolnej činnosti upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v ustanovení § 18f ods. 1 písm. e) a treba na úvod uviesť, že takáto správa nemá súvis s výročnou správou obce za rok 2019 a nie je ani jej súčasťou. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 je spracovaná výlučne hlavným kontrolórom obce, mesta alebo vyššieho územného celku, a to bez ohľadu na veľkosť obce, rozsah kontrolnej činnosti, personálny aparát pre výkon kontroly a podobne.

Rozsah Správy o kontrolnej činnosti si určuje hlavný kontrolór sám, prípadne postupuje podľa uznesenia zastupiteľstva, ktoré bližšie upraví procesnú stránku jej spracovania či predkladania.V praxi je Správa o kontrolnej činnosti najčastejšie realizovaná za celé obdobie predošlého kalendárneho roka (teda za obdobie vždy od 1. januára do 31. decembra predošlého roka). V prípade, ak zastupiteľstvo obce, mesta alebo vyššieho územného celku rozhodne uznesením o častejších intervaloch spracovania a predloženia Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, je týmto hlavný kontrolór sa povinný viazať a uvedené uznesenie zastupiteľstva dodržiavať.

Odporúčanie:

Správa o kontrolnej činnosti má obsahovať i časové údaje o schválení jednotlivých polročných plánov kontrolnej činnosti v predošlých rokoch, a to napríklad v znení:

Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019 boli schválené:

  • na obdobie od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 uznesením obecného zastupiteľstva č. xxxx zo dňa x. x. 2019 a
  • na obdobie od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 uznesením obecného zastupiteľstva č. xxx zo dňa x. x. 2019.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Image41451.jpg

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Dátum publikácie

14.02.2020