Strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá v oblasti Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie.

Operačný program: Výskum a inovácie

Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita: 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Schéma štátnej pomoci1: Schéma na podporu výskumu a vývoja v znení dodatkov č. 1 a 2

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ

Názov: Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „VA“ alebo „SO pre OP VaI“)

Adresa: Sliačska 1, 831 02 Bratislava

Schéma štátnej pomoci je zverejnená na: https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 30. máj 2019
Dátum uzavretia: 30. august 2019

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Výskumná agentúra

Výskumná agentúra je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.