Transferová dokumentácia v praxi – metodický prehľad

V príspevku poradíme s metodikou vypracovania dokumentácie, výberom jej formy, rozsahu, ako aj oceňovacej metódy. Upozorníme na riziká a podelíme sa o skúsenosti z daňovej kontroly transferového oceňovania.

Image42126

1. Čo je to transferová dokumentácia?

Daňové subjekty (PO, FO) majú povinnosť zostaviť pre účely dane z príjmov dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Na základe dlhoročných skúseností v oblasti daňového poradenstva odporúčame nerobiť z toho „vedu“, ale ani to nepodceniť. Zostavenie transferovej dokumentácie je vlastne preventívna príprava na prípadnú daňovú kontrolu oceňovania transakcií (nákupu aj predaja) medzi závislými osobami.

Transferová dokumentácia by mala obsahovať budúcu obhajobu, že použité ceny nepoškodzujú účelovo štátny rozpočet (neznižujú základ dane ani nezvyšujú daňovú stratu), teda že použité ceny sú na princípe nezávislého vzťahu (ekonomické, objektívne, trhové), aké by použil aj nezávislý obchodník.

Na úvod uvádzame jednoduchú poučku. Nič nie je zadarmo, preto na každom stupni obchodu by mal zostať primeraný zisk (základ dane). Navzájom závislá skupina podnikov má motiváciu a schopnosť konať proti iným osobám, daňové záujmy štátu nevynímajúc, preto je podrobená špeciálnej daňovej metodike (testu). Pravidlá o transferovom oceňovaní závislých osôb sú medzinárodne uznávané, SR v tomto nie je exotickou destináciou – ak by tieto špeciálne pravidlá neboli, potom by obrazne povedané „zisk obiehal zemeguľu“ a nikde by sa nezdanil.

Každý daňový subjekt zodpovedá sám za seba, preto pri daňovej kontrole neobstojí argumentácia, že to bolo zdanené u iného skupinového subjektu v SR. V SR neexistuje koncept holdingového zdanenia, aj konsolidovaná účtovná závierka má len informačný význam. Daňová kontrola sleduje svoje záujmy, či nebol na danom stupni obchodu nadhodnotený náklad alebo podhodnotený výnos z titulu závislých vzťahov. Inak povedané napríklad daňový úrad nebude rozporovať skutočnosť, že dlžník dostal pôžičku zadarmo a chýbajú mu nákladové úroky, ale bude skúmať, prečo veriteľovi chýbajú výnosové úroky.

2. Aká je záväzná právna úprava pre transferovú dokumentáciu?

Spracovanie transferovej dokumentácie je zákonná povinnosť podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Týka sa tak tuzemských, ako aj zahraničných závislých osôb.

Podľa § 17 ods. 5 ZDP je súčasťou základu dane závislej osoby aj cenový rozdiel vplyvom transferového ocenenia, teda rozdiel medzi závislou cenou a nezávislou cenou v porovnateľných vzťahoch, ak tento rozdiel poškodzuje štátny rozpočet (znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu).

Závislé osoby pre účely dane z príjmov definuje § 2 písm. r) a n) ZDP – sú to blízke osoby, osoby majetkovo, personálne alebo inak prepojené, osoba zahrnovaná do konsolidovanej účtovnej závierky. Pritom iným prepojením je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. Odľahčene teda možno zhrnúť, že v prípade pochybností daňového úradu – každý je závislá osoba.

Na základe splnomocnenia v § 18 ods. 1 ZDP určilo Ministerstvo financií SR záväzný obsah transferovej dokumentácie usmernením č. MF/019153/ 2018-724 vo Finančnom spravodajcovi pod číslom príspevku 34/2018 (www.mfsr.sk); prvýkrát sa použije za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. 12. 2017. Predtým to bolo usmernenie č. MF/014283/2016-724 a staršie (pozri FS 22/2016, FS 5/2015, FS 8/2014, FS 1/2009).

POZNÁMKA:

Medzi súvisiace právne predpisy možno zaradiť aj zákon o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávaciu vyhlášku č. 87/1996 Z. z. k zákonu o cenách. Málo cien je už regulovaných, ale táto právna úprava sa dá využiť pri narábaní s takými pojmami ako – ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk pri úvahách, ako by sa choval nezávislý podnikateľ.

Princíp nezávislej ceny – ako základný princíp sa testuje otázka, či použitá závislá cena je taká, ktorú by použil aj nezávislý obchodník v porovnateľných obchodných vzťahoch. Na testovanie sa použijú oceňovacie metódy uvedené v zákone (§ 18 ZDP), a to metódy porovnávania ceny (metóda nezávislej trhovej ceny, metóda následného predaja, metóda zvýšených nákladov) alebo metódy porovnávania zisku (metóda delenia zisku, metóda čistého obchodného rozpätia); použiť sa môže aj kombinácia uvedených metód alebo iná vhodná metóda, ak vyhovuje princípu nezávislého vzťahu, napr. kalkulačná metóda – preukazujúca, že cena pokrýva objektívne náklady a primeraný zisk.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Vladimír Pastierik

Autor je daňový poradca a súdny znalec.

PKF TAX, k. s.

Dátum publikácie

02.12.2019