Transferové oceňovanie (dokumentácia pre subjekty v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC)

Transferové oceňovanie: je potrebné pripraviť dokumentáciu pre subjekty v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC? Dozviete sa v článku.

Image55062

OBSAH:

1. Uplatní sa daň z príjmov?

2. Sme závislé osoby?

3. Aké sú podmienky a dôsledky uplatnenia zjednodušeného režimu transferového oceňovania?

4. Aké dôsledky má uplatnenie štandardného režimu transferového oceňovania?

 

Pravidlá transferového oceňovania sú od roku 2015 relevantné pre všetky závislé osoby, ktoré uskutočňujú kontrolované transakcie. Aj keď pôvodne išlo o daňový koncept uplatňujúci sa takmer výlučne na zahraničné závislé osoby (t. j. nadnárodné spoločnosti), postupne sa princíp nezávislého vzťahu stal významný aj pre tuzemské závislé osoby. Pozornosť preto musia zbystriť všetky závislé osoby, a to vrátane tých, ktoré môžeme súhrne označiť ako právnické osoby v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC.

Podstatou princípu nezávislého vzťahu je zabezpečiť také určenie základu dane na účely dane z príjmov, pri ktorom budú ceny a podmienky v kontrolovaných transakciách nastavené rovnako ako v prípade transakcií nezávislých osôb. Ak by tomu tak nebolo, zákon o dani z príjmov v § 17 ods. 5 vyžaduje úpravu základu dane o takýto rozdiel. To okrem iného znamená, že transferové oceňovanie nepredstavuje cenovú reguláciu, ale výlučne len reguláciu daňovú. Ak sa transferové ceny medzi závislými osobami líšia od cien medzi nezávislými osobami, vyžaduje sa úprava základu dane z príjmov a tomu zodpovedajúci rozdiel.

Keďže daňovníci v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC mohli mať s vyššie uvedeným konceptom princípu nezávislého vzťahu problém, a to najmä z dôvodu praktických potrieb zabezpečovať rôzne činnosti a služby v rámci svojho zriaďovateľa veľakrát aj odlišne od podmienok uplatňujúcich sa na trhu medzi nezávislými osobami, pristúpilo ministerstvo financií k špecifikácii pravidiel, ktoré majú uľahčiť transferové oceňovanie u týchto daňovníkov. Toto prispôsobenie spočívalo v zavedení osobitného zjednodušeného režimu transferového oceňovania pre týchto daňovníkov. Je však dôležité upozorniť, že zjednodušené pravidlá sa uplatňujú výlučne po splnení stanovených podmienok, a preto ak tieto podmienky nie sú splnené, podlieha aj táto osobitná kategória daňovníkov štandardným pravidlám transferového oceňovania, a to vrátane preukazovania princípu nezávislého vzťahu.

Je dôležité zdôrazniť, že zjednodušenie pravidiel transferového oceňovania nevylúčilo daňovníkov z oblasti verejnej správy spod uplatňovania transferového oceňovania, ale stanovili sa len pravidlá, po splnení ktorých sa uplatní zjednodušený režim.

Od daňovníkov v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC sa vyžaduje, aby v každej transakcii medzi závislými osobami na účely výpočtu základu dane posudzovali splnenie podmienok pre uplatnenie zjednodušeného režimu. Je dôležité zdôrazniť, že zjednodušenie pravidiel transferového oceňovania nevylúčilo daňovníkov z oblasti verejnej správy spod uplatňovania transferového oceňovania, ale stanovili sa len pravidlá, po splnení ktorých sa uplatní zjednodušený režim. Aj tento zjednodušený režim je však prísnejší v porovnaní so situáciou, ak by sa transferové oceňovanie neuplatňovalo vôbec. Tento minimálny rámec povinností zahŕňa vedenie dokumentácie o transferovom oceňovaní vo forme aspoň skrátenej dokumentácie a preukázanie splnenia podmienok zjednodušeného režimu transferového oceňovania.

V praxi preto môžeme rozlíšiť nasledujúce štyri situácie, ktoré u osôb v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC môžu nastať:

  1. príjmy posudzovanej osoby nepodliehajú dani z príjmov (t. j. daň z príjmov sa neuplatňuje, a preto sa neuplatňuje ani transferové oceňovanie),
  2. nie je splnená definícia závislých osôb a transferové oceňovanie sa preto neuplatňuje (v tomto prípade konkrétny príjem môže podliehať dani z príjmov, avšak posudzované osoby nespĺňajú definíciu závislosti),
  3. transferové oceňovanie sa uplatňuje v zjednodušenom režime (t. j. definícia závislosti je splnená a súčasne sú splnené aj podmienky pre uplatnenie zjednodušeného režimu),
  4. transferové oceňovanie sa uplatňuje v štandardnom režime (t. j. definícia závislosti je splnená a súčasne nie sú splnené podmienky zjednodušeného režimu).

Posudzovanie uplatnenia pravidiel transferového oceňovania môže byť pre osoby v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC v praxi náročné aj z toho dôvodu, že tieto osoby transferovému oceňovaniu v minulosti nepodliehali a celá oblasť transferového oceňovania sa pre nich preto môže javiť ako pomerne komplexná a náročná na uchopenie.

S cieľom zjednodušenia procesu posudzovania jednotlivých závislých osôb je možné vyčleniť niekoľko základných otázok, ktoré môžu napomôcť pri skúmaní miery uplatnenia transferového oceňovania na vybrané právnické osoby v oblasti verejnej správy. Aby sa v konkrétnom prípade uplatnilo transferové oceňovanie, daňovník by sa mal zaoberať posúdením splnenia nasledujúcich otázok. Ich zodpovedanie môže byť nápomocné aj v komplexných usporiadaniach vzťahov, ktoré môžu vzbudzovať pochybnosti o spôsobe uplatnenia transferového oceňovania.

Aby bolo možné vyhodnotiť, ktorá zo situácií uvedených vyššie v písm. a) až d) sa uplatní, je potrebné zodpovedať nasledujúce otázky. V ich rámci vysvetľujeme aj základné atribúty zjednodušeného a štandardného režimu transferového oceňovania:

  1. Uplatní sa daň z príjmov?
  2. Sme závislé osoby?
  3. Aké sú podmienky a dôsledky uplatnenia zjednodušeného režimu transferového oceňovania?
  4. Aké dôsledky má uplatnenie štandardného režimu transferového oceňovania?

Na účely tohto príspevku budeme vychádzať z § 2, § 17 ods. 5 a z § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov, a tiež z usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie o transferovom oceňovaní, ktoré upravuje pravidlá zjednodušeného režimu transferového oceňovania vo svojom čl. VII.

1. Uplatní sa daň z príjmov?

Pri tejto prvej otázke ide vo svojej podstate o posúdenie, či je konkrétna osoba daňovníkom, ktorý dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Aby sa transferové oceňovanie na konkrétny prípad uplatnilo, je potrebné identifikovať zdaniteľný príjem. Ako už bolo uvedené, podstatou princípu nezávislého vzťahu je podľa ZDP upraviť základ dane tak, aby ceny a podmienky v kontrolovanej transakcii zodpovedali tým cenám a podmienkam, aké by boli dohodnuté medzi nezávislými osobami za porovnateľných podmienok.

Ak teda v konkrétnom prípade neexistuje zdaniteľný príjem, nie je možné vykonať ani úpravu základu dane, a preto je vo svojej podstate vylúčené aj uplatnenie transferového oceňovania. Bude preto platiť, že negatívna odpoveď na otázku týkajúcu sa zdaniteľného príjmu znamená neuplatnenie transferového oceňovania, a to bez ohľadu na spôsob zodpovedania ostatných otázok – to platí vždy pre konkrétneho daňovníka a túto otázku je preto potrebné si položiť na obidvoch stranách posudzovanej transakcie.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Transferové oceňovanie (dokumentácia pre subjekty v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC)

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Kocis.jpg

Pôsobí ako advokát a špecializuje sa na medzinárodné daňové právo a právo transferového oceňovania. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. Vyučoval daňové právo na právnickej fakulte a pôsobil vo viacerých medzinárodných poradenských spoločnostiach so zameraním na nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike. V súčasnosti ako advokát poskytuje právne služby klientom so zameraním na daňové, obchodné a farmaceutické právo. Venuje sa tiež spracovaniu dokumentácie o transferovom oceňovaní, vypracovaniu stanovísk a odporúčaní v oblasti transferového oceňovania a zastupuje klientov v daňových konaniach. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V roku 2015 publikoval monografiu Úvod do práva transferového oceňovania, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.

Dátum publikácie

22.03.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.