Transferové oceňovanie: keď zaklope daňový úrad

Finančná správa pri kontrolách transferových cien vymeria každoročne daňové doruby v miliónoch eur. Pre firmy, ktoré sú kapitálovo alebo personálne prepojené, je preto dôležité, aby boli pripravené na daňovú kontrolu v oblasti transferových cien.

Image28073

Finančná správa pri kontrolách transferových cien vymeria každoročne daňové doruby v miliónoch eur. Od roku 2014, kedy sa na účely transferového oceňovania vypĺňa samostatná príloha daňového priznania, sa táto suma zvyšuje. Pre firmy, ktoré sú kapitálovo alebo personálne prepojené, je preto dôležité, aby boli pripravené na daňovú kontrolu v oblasti transferových cien.

Dokumentácia o transferovom oceňovaní vytvorená špecialistami má zmysel. Pri daňových kontrolách sa bez nej nezaobídete. Finančná správa pri kontrolách transferových cien vymeria každoročne daňové doruby v miliónoch eur. Od roku 2014, kedy sa na účely transferového oceňovania vypĺňa samostatná príloha daňového priznania, sa táto suma zvyšuje. Pre firmy, ktoré sú kapitálovo alebo personálne prepojené, je preto dôležité, aby boli pripravené na daňovú kontrolu v oblasti transferových cien. Tie sa zameriavajú na cezhraničné ako aj domáce kontrolované transakcie. Hoci u druhých menovaných nemôže dochádzať k prelievaniu ziskov do zahraničia, aj tak ich správcovia dane skúmajú.

Zjednodušene môžeme povedať, že za trans­ferové ceny je možné považovať „ceny“ uplatňované pri kontrolovaných transakciách medzi dvoma prepojenými daňovými subjektmi. Tieto ceny musia byť stanovené rovnakým spôsobom, akým by postupovali nezávislé podniky. Hovoríme o uplatnení princípu nezávislého vzťahu.

Štát chce zabrániť kráteniu daní

Daňovú kontrolu v oblasti transferových cien vykonáva príslušný daňový úrad, v niektorých prípadoch vec postúpia na krajský daňový úrad, kde má kontrolu na starosti odbor medzinárodných daní. Kontrolujú sa miesta skutočného plnenia, skutočné vlastníctvo príjmov, uskutočnené deklarované transakcie, či vykazované náklady súvisia s ekonomickou činnosťou spoločnosti, správne nastavenie transferových cien medzi závislými osobami a pod.

Jedným z častých prípadov je situácia, keď jedna spoločnosť z výhradne tuzemskej skupiny vykazuje daňovú stratu, zatiaľ čo druhá má kladný základ dane. Pre optimalizáciu daňovej záťaže skupiny ako celku by v tomto prípade bolo výhodné vykonať transakciu, ktorá povedie k zníženiu straty prvej spoločnosti a zníženiu zisku druhej. Takéto transakcie však nie sú v súlade s platnou legislatívou, a sú preto v hľadáčiku daňových správ.

Dokazovanie je na firmách

Pri daňovej kontrole správca dane najskôr vymedzí jej predmet a rozsah. Potom už konkrétne skúma, ktoré subjekty sú vo vzťahu k spoločnosti považované za závislé osoby, ako vyplýva zo zákona o dani z príjmov. Pre tieto účely potrebuje poznať nielen kapitálovú štruktúru skupiny, ale aj členov štatutárnych a dozorných orgánov s ohľadom na možné personálne prepojenie.

Po identifikácii závislých osôb kontroluje správca dane podmienky, za akých medzi sebou tieto osoby obchodovali. V prípade, že spoločnosť realizuje rovnakú transakciu so závislou osobou aj tretími stranami, budú tieto ceny porovnané.

Ak je cena účtovaná tretím stranám vyššia ako cena účtovaná závislým osobám, môže tento rozdiel slúžiť ako základ pre dodatočné dorubenie dane.

Je však nevyhnutne nutné posudzovať, či sú tieto transakcie dohodnuté za rovnakých alebo podobných podmienok. Pred dodatočným dorubením dane vyzve daňový úrad firmu k vysvetleniu rozdielov. V tomto okamihu padá dokazovanie na bedrá daňového subjektu, teda kontrolovanej firmy.

Autor: Ing. Michal Jelínek, Ph.D., V4 Group

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Ing. Michal Jelínek, PhD.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Michal Jelínek, Ph.D., V4 Group

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

04.06.2019