Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte

S účinnosťou od 1. 1. 2019 sa podľa zákona o dotáciách poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu) pre každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy. Príspevok poskytuje aj prehľad účtovania tejto legislatívnej zmeny.

Image42623

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V školskom zákone sa uvádza, že školským účelovým zariadením sú:

  1. škola v prírode,
  2. zariadenia školského stravovania,
  3. stredisko služieb škole.

Zariadenia školského stravovania sú:

  1. školská jedáleň,
  2. výdajná školská jedáleň.

Podľa školského zákona stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

 

 

V súlade so školským zákonom Ministerstvo školstva zverejňuje na svojej internetovej stránke finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

S účinnosťou od 1. 1. 2019 sa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 375/2018 Z. z. poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu) pre každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy.

 

 

Príspevok je skrátený. Celé znenie nájdete tu:

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Terézia Urbanová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Ing. Terézia Urbanová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

27.05.2019