Určenie času predaja a poskytovania služieb v obci

Je možné regulovať čas predaja v obchodných prevádzkach v obci, ak je taká požiadavka zo strany obyvateľov najmä v cirkevné sviatky a nedele, pričom tieto prevádzky sú prevádzkované živnostníkmi, nie zamestnancami?

Image40472

Otázka:

Je možné regulovať čas predaja v obchodných prevádzkach v obci, ak je taká požiadavka zo strany obyvateľov najmä v cirkevné sviatky a nedele, pričom tieto prevádzky sú prevádzkované živnostníkmi, nie zamestnancami?

Odpoveď:

Podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec vo veciach územnej samosprávy ustanoví nariadením pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Určenie času predaja v obchode a prevádzky služieb je teda možné, avšak obec tak môže urobiť len formou všeobecne záväzného nariadenia, nie individuálnym rozhodnutím starostu. Zároveň takéto pravidlá musia mať všeobecnú povahu, teda pre vopred neuzavretú skupinu rovnakých prípadov (napr. druhov prevádzok); nariadením nemožno určiť pravidlá pre konkrétny subjekt. Pre túto kompetenciu obce nie je rozhodujúce, či v prevádzke pracujú zamestnanci alebo živnostníci.

Hoci zákon o obecnom zriadení v tomto smere neobsahuje žiadne výslovné obmedzenie, je potrebné tiež brať do úvahy aj ústavnú slobodu podnikania. 

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

09.08.2019