Určenie okruhu zamestnancov na účely určenia platového stupňa

Zamestnávateľ chce vymedziť v mzdovom predpise okruh zamestnancov, ktorí budú zaradení v platovom stupni 14. Je to možné?

Image33918

Celá otázka:

Zamestnávateľ chce vymedziť v mzdovom predpise okruh zamestnancov, ktorí budú zaradení v platovom stupni 14 (napr. iba vedúcich zamestnancov - alebo iba zamestnancov ekonomicko-prevádzkového útvaru). Je to možné?

Zamestnanci ako napr. vrátnik, upratovačka, údržbár... budú zaradení podľa praxe. Závisí to iba na rozhodnutí riaditeľa?

Vedúcim zamestnancom alebo zamestnancom ekonomicko-prevádzkového útvaru by bol určený tarifný plat podľa platovej triedy, do ktorej je zaradený a najvyššieho platového stupňa (14), nezávisle od dĺžky započítanej praxe.

Odpoveď:

Vymedzenie alebo dohodnutie okruhu pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým zamestnávateľ bude určovať tarifný plat v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, nezávisle od dĺžky započítanej praxe je v kompetencii zamestnávateľa.

To znamená, že zamestnávateľ môže rozhodnúť, že určovanie platu nezávisle od dĺžky započítanej praxe, napr. zo 14. platového stupňa, bude aplikovať len niektorým skupinám zamestnancov, resp. len zamestnancom, ktorí vykonávajú ním určené pracovné činnosti. V prípade, ak nebude týmto zamestnancom určovať tarifný plat zo 14. platového stupňa, je povinný dodržať podmienku, že takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený zamestnancovi podľa zaradenia do platového stupňa.

Na účely určovania tarifného platu nezávisle od dĺžky započítanej praxe je zamestnávateľ povinný v kolektívnej zmluve dohodnúť alebo vo vnútornom predpise vymedziť okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým bude určovať tarifný plat v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Uvedený okruh nie je možné vymedziť názvami povolaní vykonávaných týmito zamestnancami.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Ing. Jarmila Szabová

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

10.06.2019