Určovanie platu a doplatok platu

Zamestnanec po roku informoval zamestnávateľa, že mu bola nesprávne započítaná prax a z toho dôvodu mu bol nesprávne vypočítaný platový stupeň. Žiada o doplatenie spätne rok dozadu. Je zamestnávateľ povinný mu doplatiť rok spätne, ako žiada?

Image41952

Celá otázka:

Zamestnanec po roku informoval zamestnávateľa, že mu bola nesprávne započítaná prax a z toho dôvodu mu bol nesprávne vypočítaný platový stupeň. Žiada o doplatenie spätne rok dozadu. Jeho funkčný plat mesačne bol vyšší, ako keby bol správne zaradený, a to z dôvodu, že mal priznaný osobný príplatok. Pri prehodnocovaní platu zamestnávateľ prehodnocuje aj osobný príplatok.

Je zamestnávateľ povinný mu doplatiť rok spätne, ako žiada? Musí osobný príplatok upravovať vždy oznámením o výške funkčného platu a zdôvodňovať, prečo ho napr. znižuje alebo zvyšuje?

Odpoveď:

Zamestnanec odmeňovaný podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má nárok na určenie platu podľa uvedeného zákona. Podľa uvedeného zákona je zamestnávateľ povinný zaradiť zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Zároveň je povinný určiť dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradiť do jedného zo 14. platových stupňov, okrem zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorí sa nezaraďujú do platových stupňov, a určiť mu tarifný plat podľa príslušnej stupnice platových taríf. Teda zamestnancovi vzniká zákonný nárok na tarifný plat v závislosti od zaradenia do platovej triedy a platového stupňa určeného v závislosti od dĺžky započítanej praxe. Nesprávne započítanú prax a s tým súvisiace nesprávne zaradenie do platového stupňa a nesprávne určenie tarifného platu nie je možné kompenzovať osobným príplatkom namiesto doplatku tarifného platu, ktorý zamestnancovi prináleží podľa zákona vzhľadom na to, že osobný príplatok sa zamestnancovi poskytuje za vykonávanie zákonom ustanovených pracovných povinností a po jeho priznaní vzniká zamestnancovi na jeho vyplácanie právny nárok.

Podľa Občianskeho zákonníka zamestnanec má nárok na doplatok rozdielu platu spôsobený nesprávnym výpočtom platu zo strany zamestnávateľa tri roky spätne. Plat, ako majetkové právo zamestnanca, sa v súlade s § 100 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov premlčuje vo všeobecnej premlčacej lehote. Podľa § 101 Občianskeho zákonníkapremlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

28.02.2020