Usmernenia k tvorbe školského poriadku + vzor

Školský poriadok je v zmysle školského zákona súčasťou pedagogickej dokumentácie. Za vypracovanie a vydanie školského poriadku je zodpovedný riaditeľ školy, ktorý má povinnosť prerokovať školský poriadok v pedagogickej rade a v rade školy.

Image45344

Medzi základné vnútorné normy popri prevádzkovom a pracovnom poriadku patrí predovšetkým školský poriadok, ktorý má v rámci pedagogickej dokumentácie školy osobitné postavenie, pretože definuje normy spolužitia a kooperácie školského kolektívu detí a žiakov, ich zákonných zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov i ostatných zamestnancov. Východiskom vypracovania školského poriadku musia byť všeobecne záväzné právne predpisy, pričom znenie školského poriadku nesmie byť v rozpore s nimi a stanovovať adresátom také povinnosti, ktoré nemajú oporu v právnych predpisoch.

Pôsobnosť školského poriadku sa môže vzťahovať len k činnosti školy (vrátane ŠKD, školskej záujmovej činnosti, školského stravovania pod.) a výchovno-vzdelávaciemu procesu vrátane akcií usporiadaných školou. V tomto zmysle školský poriadok nemôže upravovať napríklad voľný čas detí a žiakov či iné aktivity, ktoré s činnosťou školy a využívaním jej priestorov nijako nesúvisia.

ZÁSADY PRÍPRAVY A IMPLEMENTÁCIE ŠKOLSKÉHO PORIADKU

Pri tvorbe a spracovaní školského poriadku sú riaditeľom škôl k dispozícii nasledovné legislatívne predpisy a normy, metodické a organizačné pokyny i usmernenia:

  1. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) – § 3§ 55 – § 58§ 144 – § 145§ 152 – § 153
  2. Zákon č. 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  3. Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v aktuálnom znení
  4. Vyhláška č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách
  5. Dohovor o právach dieťaťa prijatý dňa 20.11.1989 Valným zhromaždením OSN
  6. Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia na príslušný školský rok, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  7. Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach
  8. Metodický pokyn Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl
  9. Metodický pokyn Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
  10. Organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, odboru školstva

Spomedzi všeobecných požiadaviek pri tvorbe školského poriadku je potrebné zdôrazniť jeho normatívnosť, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že má obsahovať konkrétne pravidlá záväzné pre jednotlivcov. Dôležitým atribútom školského poriadku je jeho zrozumiteľnosť, v rámci ktorej je potrebné pri formulácii zohľadňovať vek a schopnosť pochopenia zo strany žiakov, najmä tých v nižších vekových kategóriách. Elementárnou podmienkou je konzistentnosť a previazanosť jednotlivých ustanovení tak, aby neboli vo vzájomnom rozpore. Jednotlivé pravidlá školského poriadku musia byť jasne a konkrétne formulované, bez zbytočných vysvetľujúcich komentárov. Okrem všeobecných ustanovení v ňom majú byť podrobnejšie a konkrétne upravené práva a povinnosti v podmienkach konkrétnej školy. Zároveň platí, že použité všeobecné ustanovenia majú zohľadňovať zo strany riaditeľa školy možnosť posúdiť špecifické okolnosti konkrétnych prípadov a rozhodnúť o ich riešení. Zo psychologického hľadiska sa odporúča uprednostňovať pozitívne formulácie.

Školský poriadok je v zmysle školského zákona súčasťou pedagogickej dokumentácie [§ 11 ods. 3 písm. n)]. V prípade kontroly vedenia pedagogickej dokumentácie zo strany štátnych orgánov, napr. Štátnej školskej inšpekcie, riaditeľ školy predkladá školský poriadok kontrolnému orgánu. 

 

Nepriehliadnite! Interný firemný predpis:

Vzorový školský poriadok

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie:

Usmernenia k tvorbe školského poriadku

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

AUTOR

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

28.11.2019