Verejné obstarávania by mali realizovať prostredníctvom odborných garantov

Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní.

Image51796

Základným pilierom návrhu zásadnej novely verejného obstarávania z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je profesionalizácia v tejto oblasti. Vychádza z pôvodného zámeru, ktorý úrad vypracoval ešte v roku 2018. „Pôvodný legislatívny zámer, ktorý schválila vláda, počítal s dvomi základnými modelmi profesionalizácie, a to s konceptom stavovskej organizácie, teda Komory verejného obstarávania, a s konceptom odborných garantov pod záštitou Úradu pre verejné obstarávanie,“ povedal v novom podcaste odborník úradu Róbert Majchrák. Predošlá vláda si v roku 2019 vybrala koncept odborných garantov a zaviazala úrad, aby ho pripravila a predložila na rokovanie kabinetu.

Novela podľa návrhu úradu upravuje povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom odborného garanta. „Túto povinnosť viaže pri nákupe tovarov, služieb a stavebných prác od vymedzenej predpokladanej hodnoty zákazky. Pri tovaroch a službách je to od 50-tisíc eur, pri stavebných prácach od 100-tisíc eur,“ uviedol R. Majchrák.

Dve kategórie odborníkov

Mali by byť dve kategórie odborných garantov. Mali by oprávnenie realizovať všetky postupy upravené v zákone o verejnom obstarávaní a tiež by mohli obstarávať len zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky. „Navrhovaná úprava vymedzuje odborného garanta na verejné obstarávanie ako fyzickú osobu. Čiže odborným garantom bude len fyzická osoba v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere, alebo fyzická osoba podnikateľ,“ priblížil expert. Činnosti odborného garanta by mohla vykonávať aj právnická osoba, a to za predpokladu, že bude mať v predmete činnosti len verejné obstarávanie a všetky osoby oprávnené konať v jej mene budú zapísané v zozname odborných garantov.

Zápis do zoznamu a povinné poistenie

Vznik oprávnenia vykonávať činnosti odborného garanta bude naviazaný na zápis do zoznamu odborných garantov, ktorý bude viesť Úrad pre verejné obstarávanie. Základným predpokladom zápisu do zoznamu garantov bude splnenie hlavných statusových podmienok fyzických osôb, ktoré sa budú zapisovať do zoznamu. „To znamená spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť. Bude sa vyžadovať prax vo verejnom obstarávaní, a to v závislosti od nadobudnutého vzdelania. Samozrejme, základným predpokladom pre zápis bude aj úspešné absolvovanie odbornej skúšky,“ upozornil R. Majchrák.

Odborní garanti podľa odborníka budú musieť tiež spĺňať požiadavku povinného poistenia zodpovednosti za škodu. Počas celého výkonu činnosti budú musieť mať uzatvorenú poistnú zmluvu, alebo budú musieť byť poistení vo vzťahu k zodpovednosti za škodu, ktorú môžu spôsobiť výkonom činnosti odborného garanta. Limit poistného plnenia v tomto prípade je navrhnutý minimálne na úrovni 100-tisíc eur.

Sankcie za porušenie pravidiel

Úrad pre verejné obstarávanie bude podľa ukladať sankcie odborným garantom. Ako R. Majchrák ozrejmil, dôvodom bude porušenie zákona o verejnom obstarávaní či etického kódexu verejného obstarávania zo strany odborného garanta. „Navrhovaná úprava totiž počíta s tým, že úrad v rámci vykonávacieho predpisu vydá etický kódex verejného obstarávania, čiže niečo obdobné ako majú dnes, napríklad, štátni zamestnanci,“ poznamenal R. Majchrák. Ukladať sankciu nebude možné v prípadoch, kedy úkony vo verejnom obstarávaní vykonáva kolektívny orgán, napríklad, komisia na vyhodnotenie ponúk.

Sankcia by mala mať formu napomenutia či povinného preskúšania a v prípade závažnejšieho porušenia by úrad mohol ukladať pokutu. Najtvrdším postihom pre odborných garantov pri opakovanom zistení závažného porušenia má byť vyčiarknutie zo zoznamu na jeden rok.

Pravidelné vzdelávanie

„Cieľom navrhovanej právnej úpravy odborných garantov je tiež zabezpečiť permanentné vzdelávanie, ktoré sa navrhuje vykonávať na základe plánu vzdelávania, ktorý bude každoročne ÚVO vyhotovovať a aktualizovať,“ povedal R. Majchrák.

Členská základňa odborných garantov by sa mala vytvárať počas dvojročného prechodného obdobia. Až po uplynutí tohto obdobia by boli verejní obstarávatelia povinní realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom odborného garanta.

Podcast nájdete tu.

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

20.11.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.