Voľba hlavného kontrolóra obce

Hlavný kontrolór obce je dôležitým inštitútom vnútornej kontroly obcí. Hoci to zákon o obecnom zriadení výslovne neuvádza, funkciu hlavného kontrolóra musí mať obsadenú každá obec bez ohľadu na veľkosť a úlohy.

Image42335

1 Úvod

Hlavný kontrolór obce (ďalej aj len ako „hlavný kontrolór“) je dôležitým inštitútom vnútornej kontroly obcí. Hoci to zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výslovne neuvádza, funkciu hlavného kontrolóra musí mať obsadenú každá obec bez ohľadu na veľkosť a úlohy.

Pri tomto poste sa prejavuje jednak právo na samostatné riadenie si obecných záležitostí (hlavného kontrolóra nedosadzuje do funkcie štát, ale si ho volí príslušný orgán obce) a tiež systém vzájomne sa vyvažujúcich bŕzd a protiváh medzi orgánmi obce (nemenuje ho starosta obce ako exekutívny orgán obce, ale obecné zastupiteľstvo).

2 Postavenie hlavného kontrolóra obce a predpoklady na výkon funkcie

Hlavný kontrolór nie je orgánom obce (tým je podľa § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení len starosta obce a obecné zastupiteľstvo). Je však osobitnou organizačnou zložkou každej obce, pričom má aj zákonom predpokladané postavenie (napr. menovanie obecným zastupiteľstvom a nie starostom, prísne podmienky na odvolanie z funkcie), ktoré má zabezpečiť jeho nezávislosť na oboch orgánoch obce.

2.1 Predpoklady na výkon funkcie

Zákonným kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (§ 18a ods. 1 zákona o obecnom zriadení), pričom toto vzdelanie je definované v § 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

V každom prípade nie je možné uvedený kvalifikačný predpoklad (požiadavku na vzdelanie) rozširovať rozhodnutím obecného zastupiteľstva na požiadavku na vzdelanie vyššieho stupňa, napr. vysokoškolské. Obec nemá oprávnenie nastavovať prísnejšie podmienky, i keď do budúcnosti by bolo vhodné uvažovať nad sprísnením zákonných podmienok, keďže hlavný kontrolór obce vykonáva odborne veľmi náročnú činnosť.

Pretože je hlavný kontrolór aj zamestnancom obce v postavení vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (§ 18 ods. 1 druhá veta zákona o obecnom zriadení), vzťahujú sa naňho aj niektoré všeobecné predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme podľa tohto zákona, konkrétne:

  • podľa § 3 ods. 1 písm. a) (musí byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu). To postačuje preukázať čestným vyhlásením uchádzača, keďže zákon neuvádza osobitnú formu preukazovania tohto predpokladu);
  • podľa § 3 ods. 1 písm. b) (musí byť bezúhonný, za takého sa pritom podľa § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin). Bezúhonnosť sa preukáže výpisom z registra trestov, ktorý si zabezpečí samotná obec, nie kandidát (pozri časť 3.1.).

 

Prečítajte si komentár § 18a zákona o obecnom zriadení – Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie

 

Príspevok je skrátený, celý článok aj so vzormi uznesení obecného zastupiteľstva nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

13.05.2019