Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

Každá obec je iná a je potrebné, aby všeobecne záväzné nariadenie upravila v súlade so skutočným stavom nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi.

Image55216

Návrh štruktúry všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (ďalej len „VZN“) podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o odpadoch“)

Podľa ustanovenia § 81 ods. 8 zákona o odpadoch upraví obec vo všeobecne záväznom nariadení v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, okrem iného, podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov.

Tento návrh štruktúry všeobecne záväzného nariadenia obce obsahuje výhradne odporúčania k úprave týkajúcej sa biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Nezahŕňa ostatné náležitosti, ktoré majú byť v zmysle zákona o odpadoch upravené vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Každá obec je iná a je potrebné, aby všeobecne záväzné nariadenie upravila v súlade so skutočným stavom nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia slúži len na inšpiráciu.

Minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností sú určené v prílohe č. 10b vyhlášky č. 371/2015 Z. z.

Obec je povinná zaviesť a vykonávať triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (katalógové číslo 20 01 08), jedlých olejov a tukov z domácností (katalógové číslo 20 01 25) a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (katalógové číslo 20 02 01) v súlade so zákonom o odpadoch a vyhláškou č. 371/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej ako „Vyhláška“).

Minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností sú určené v prílohe č. 10b Vyhlášky:

Typ nádoby (spôsob úpravy nádoby)

Veľkosť nádoby

Obdobie marec až november

Obdobie december až február

Kat. číslo

20 01 08

Kat. číslo

20 02 01

Spoločný zber

200108

200201

Spoločný zber

Neupravená nádoba/vrece

Bez obmedzenia

Min. 2x za 7 dní

Min. 1x za 7 dní

Min. 2x za 7 dní

Min. 1x za 7 dní

Nezbiera sa

Min. 1x za 7 dní

Upravená nádoba (min. rozsah úpravy – vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti)

8 až 240 l

Min. 1x za 7 dní

Min. 1x za 14 dní

Min. 1x za 7 dní

Min. 1x za 14 dní

Nezbiera sa

Min. 1x za 14 dní

Upravená nádoba (min. rozsah úpravy – vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti)

Viac ako 240 l

Min. 2x za 7 dní

Min. 1x za 7 dní

Min. 2x za 7 dní

Min. 1x za 7 dní

Nezbiera sa

Min. 1x za 7 dní

Čiastočne upravená nádoba (nemá niečo z min. rozsahu úpravy)

Bez obmedzenia

Min. 2x za 7 dní

Min. 1x za 7 dní

Min. 2x za 7 dní

Min. 1x za 7 dní

Nezbiera sa

Min. 1x za

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá spĺňa jednu z nižšie uvedených výnimiek:

  1. má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,
  2. preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo
  3. preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.

Tento návrhu VZN sa zaoberá len jednou z vyššie uvedených výnimiek, a to výnimkou pre prípad, že 100% domácností v obci kompostuje vlastný odpad.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

obce _____________ č. __________

o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

 

I. Časť

Úvodné ustanovenie

1.1 Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a spôsobe triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci _____________.

 

II. Časť

Základné pojmy

2.1 Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

2.2 Komunálny odpad je:

  1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
  2. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

2.3 Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.

2.4 Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

2.5 Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

2.6 Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov.

2.7 Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

2.8 Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zahŕňa nasledujúce druhy odpadov:

  1. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (katalógové číslo 20 01 08),
  2. jedlé oleje a tuky z domácností (katalógové číslo 20 01 25),
  3. biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (katalógové číslo 20 02 01).

2.9 Medzi biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej ako „biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad“) patrí napríklad tráva, lístie, drevený odpad zo stromov, piliny.

2.10 Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria napríklad nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.

2.11 Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je riadený proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost.

2.12 Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

 

Smernica je uvedená v skrátenom znení. Celá smernica:

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Katarína Liebscherová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

partner_Eversheds-Sutherland.jpg

EVERSHEDS SUTHERLAND SLOVENSKO

Právny tím Eversheds Sutherland Slovensko má rozsiahle skúsenosti hlavne v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane fúzií a akvizícií, práva kapitálového trhu, finančného práva, nehnuteľností, práva životného prostredia, pracovného práva a zastupovania v súdnych a rozhodcovských konaniach, a taktiež trestného práva a trestnej zodpovednosti právnických osôb. Naši právnici majú predchádzajúce skúsenosti z pôsobenia vo významných medzinárodných i lokálnych kanceláriách. Našim cieľom je nájsť pre našich klientov vždy to najlepšie riešenie pre ich špecifické situácie. Získali sme viacero ocenení v medzinárodných rebríčkoch Legal 500 a Chambers v našich klúčových oblastiach. V ankete Právnická firma roka 2020 sme získali ocenenie v oblastiach Pracovné právo, Právo obchodných spoločností a Energetika a energetické projekty. Právne služby poskytujeme klientom už od roku 2004, do februára 2019 pod názvom Dvořák Hager & Partners.

JUDr. Katarína Liebscherová

KatarinaLiebscherova01cb (002).jpg

JUDr. Katarína Liebscherová je advokátka pôsobiaca v advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland od roku 2015. Študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem slovenčiny hovorí plynule nemecky a anglicky. Vo svojej praxi sa špecializuje predovšetkým na oblasť práva životného prostredia, práva týkajúceho sa nakladania s odpadmi a obalmi, obchodného práva a pracovného práva.

Dátum publikácie

30.03.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.