Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení školského obvodu základnej školy

Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.

Image42025

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.

Pri určovaní školského obvodu základnej školy sa zohľadňuje najmä:

  1. kapacita školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie, a kapacita iných budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, ktoré sú svojím funkčným usporiadaním vhodné na vzdelávanie,
  2. dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré má obec určiť školský obvod,
  3. primeraná vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov,
  4. záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných menšín na území obce.

Tieto skutočnosti sa zohľadňujú aj pri určení spoločného školského obvodu základnej školy; pôjde o prípady, ak obec nezriadi základnú školu a bude sa môcť dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy; územím obce sa v tomto prípade rozumie aj územie susedných obcí, pre ktoré sa má určiť spoločný školský obvod základnej školy – uplatní sa § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. Tieto skutočnosti sa budú zohľadňovať aj pri určení spoločného školského obvodu základnej školy, keď bude o jeho určení rozhodovať okresný úrad v sídle kraja (ak by nastal prípad, že je ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov na území obce z dôvodu, že sa dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy neuzatvorila alebo dohoda bola uzavretá bez zohľadnenia zákonom stanovených skutočností).

 

Pozrite si tiež príspevok k zmenám zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve účinným od 1. januára 2019.

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a novela školského zákona

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celý článok aj so vzorom všeobecne záväzného nariadenia nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

15.04.2019