Výchova a vzdelávanie v cirkevných a súkromných školách

Medzi osobitosti cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení patrí aj to, že v rámci poskytovania kvalitnej výchovy a vzdelávania sa snažia realizovať aj alternatívny obsah výchovy a vzdelávania, presadzovať inovatívne metódy a formy.

Image58280

Medzi osobitosti cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení patrí aj to, že v rámci poskytovania kvalitnej výchovy a vzdelávania sa snažia realizovať aj alternatívny obsah výchovy a vzdelávania, presadzovať inovatívne metódy a formy, pričom činnosťou týchto škôl je zabezpečené naplnenie práva zákonných zástupcov na výber školy pre svoje deti podľa vnútorného presvedčenia a svedomia.

Cirkevné a súkromné školy sú neoddeliteľnou súčasťou konkurenčného vzdelávacieho prostredia, čím sa týmto vytvára možnosť zvýšenia motivácie v rámci optimalizácie celého školského systému v Slovenskej republike.

Cirkevné školy

Na úrovni cirkevných škôl sú špecifické stránky výchovy a vzdelávania garantované osobitnými zmluvnými vzťahmi medzi štátom a cirkvami. Katolícka výchova a vzdelávanie (v rámci Rímskokatolíckej cirkvi a Gréckokatolíckej cirkvi) sú upravené zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou – oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 394/2004 Z. z. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámilo, že 13. mája 2004 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 719 z 20. januára 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 4. júna 2004. Zmluva nadobudla platnosť 9. júla 2004.

Na obdobných princípoch a pravidlách dňa 13. mája 2004 bola podpísaná dohoda medzi Slovenskou republikou a jedenástimi registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní. Uvedená dohoda sa opiera o zmluvu medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami uverejnenú v Zbierke zákonov č. 250/2002 Z. z. Zmluva garantuje právo rodičom, iným osobám a zariadeniam vychovávať deti v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami vlastnej registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti. Zároveň uznáva právo na vzdelanie a výkon tohto práva pri náboženskej výchove podľa zásad jednotlivých registrovaných cirkví a náboženských spoločností vrátane práva rodičov a zákonných zástupcov zapísať vlastné alebo zverené deti do školy a školského zariadenia podľa vlastného výberu. V zmysle čl. 6 táto dohoda je otvorená na pristúpenie aj pre ďalšie cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. O ich pristúpení rozhodnú na základe písomnej žiadosti registrované cirkvi a náboženské spoločnosti zúčastnené na tejto dohode, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto dohodu. S pristúpením musia súhlasiť všetky zmluvné strany.

Medzinárodná zmluva, ako aj dohoda medzi štátom a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami z hľadiska riadenia cirkevných škôl a výchovno-vzdelávacieho procesu garantuje cirkevným školám okrem iných aj tieto špecifiká:

  1. Zmluva obsahuje ustanovenia o zriaďovaní katolíckych škôl rôznych stupňov a zavedenie povinne voliteľného predmetu katolícke náboženstvo v základných a stredných školách. Zároveň SR umožní v zhode s vôľou rodičov alebo zákonných zástupcov vyučovanie katolíckeho náboženstva aj v predškolských zariadeniach (materské školy). SR sa v zmluve zaviazala, že nebude požadovať, aby katolícke školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú katolíckej viere. Rovnaké pravidlá pri vyučovaní predmetu náboženská výchova a pri realizácii výchovných a vzdelávacích programov sa uplatňujú aj vo vzťahu k registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré sú zmluvnými stranami dohody medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní.
  2. Vyučujúci predmetu náboženstvo, resp. náboženská výchova ako pedagogickí zamestnanci vykonávajú svoju pracovnú činnosť podľa právnych predpisov účinných v SR, avšak pre svoje pôsobenie musia získať cirkevné poverenie, čiže kánonickú misiu vydanú príslušnou vrchnosťou registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Uvedené platí pre všetkých učiteľov náboženstva vo všetkých druhoch a typoch škôl (nielen cirkevných).
  3. Štátnu školskú inšpekciu predmetu náboženstvo (náboženská výchova) vykonávajú osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode s príslušnou vrchnosťou katolíckej cirkvi, inej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Riaditelia škôl sú povinní umožniť hospitáciu na vyučovaní tohto predmetu osobám, ktoré sú poverené príslušnou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.
Aj keď alternatívne školy nie sú zriaďované štátom, do istej miery sú štátom regulované. V tomto zmysle nemajú absolútnu slobodu a vzdelávanie v nich musí byť v podstatných veciach v súlade, resp. kompatibilné s príslušným štátnym vzdelávacím programom.

Alternatívne školy

Neštátne školy, osobitne tie súkromné, sa niekedy označujú a chápu ako „alternatívne“ školy. Pojem alternatívny je prevzatý z latinčiny (alter – iný, druhý), pričom v školskej oblasti sa vzťahuje prioritne na výchovu a vzdelávanie odlišujúce sa od tradičného (klasického) vzdelávania svojimi prístupmi, filozofiou a inováciami. Nie všetky súkromné školy sú alternatívne v tomto slova zmysle. Ak sa o súkromných školách všeobecne hovorí ako o alternatívnych školách, ide o rozlišovanie alternatívy vo vzťahu k zriaďovateľovi. Skutočné kritérium alternatívnosti preto nemôže byť vztiahnuté len k otázke toho, kto je zriaďovateľ školy.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 204,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

AUTOR

PhDr. Marek Havrila, PhD.

foto_havrila - orig..jpg

Ako odborný radca na oddelení odborných a metodických činností odboru školstva Okresného úradu  Prešov koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje lektorsky i publikačne. Je konzultantom obsahu programu vzdelávania a učebných zdrojov – expert senior pre Národný program Teachers a externým expertom na metodické usmerňovanie v projekte Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (VÚDPaP).

Dátum publikácie

14.09.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.