Výkon základnej finančnej kontroly na diaľku v častých otázkach z praxe posledných dní

Príspevok sa venuje spôsobu vykonania základnej finančnej kontroly počas práce z domu, práce na diaľku či počas karantény v čase mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom (COVID-19).

Image47362

Príspevok sa venuje spôsobu vykonania základnej finančnej kontroly počas práce z domu, práce na diaľku či počas karantény v čase mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom (COVID-19) v nadväznosti na zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v príspevku len „zákon o finančnej kontrole a audite“). Orgán verejnej správy si v rámci vytvorenia, zachovávania a rozvíjania finančného riadenia spravidla upraví vykonávanie základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste vo svojom vnútornom predpise v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite.

Zamestnávateľ (t. j. obec, škola, príspevková alebo rozpočtová organizácia a podobne) vo vzťahu k zabezpečeniu fyzickej neprítomnosti zamestnancov môže využiť inštitút tzv. home office, ktorý spĺňa charakter domáckej práce v prípade zamestnancov podľa dikcie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej v príspevku len „Zákonník práce“). Aj v tomto prípade je potrebné vykonávať základnú finančnú kontrolu podľa ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite. Treba uviesť, že zákon o finančnej kontrole a audite ustanovuje aj výnimku, kedy sa nemusí základná finančná kontrola realizovať (pozn. autora: práve uvedené výnimky uvádza ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite).

Základná finančná kontrola sa nevykonáva spravidla pri odstraňovaní dôsledkov prevádzkových havárií a odstraňovaní iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku. Uvedená výnimka sa smie použiť v aplikačnej praxi, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie odklad v záujme:

  • ochrany života,
  • ochrany zdravia zamestnancov, občanov, verejnosti a iných osôb a tiež
  • predchádzania škodám na majetku.

Uvedené ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o finančnej kontrole uvádza teda možnosť nevykonať základnú finančnú kontrolu výlučne v prípade ochrany zdravia a života zamestnancov či majetku, ak je potrebné odstrániť prevádzkové havárie či iné havarijné stavy bezprostredne po ich vzniku. Pre samotný výkon základnej finančnej kontroly v čase práce mimo obvyklého miesta pracoviska nie je určená výnimka. Ustanovenie § 141 ods. 1 Zákonníka práce uvádza, že počas ošetrovania chorého člena rodiny alebo počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosť o dieťa prebieha, zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, resp. počas karantény blízkej osoby zamestnanca či samotného zamestnanca.

Aj v takom prípade, ak je to možné, môže zamestnanec v prípade práce na diaľku doma vykonávať základnú finančnú kontrolu, a to za príslušné kritérium (súlad s rozpočtom, zmluvou, osobitným predpisom a podobne), elektronicky.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

 

 

Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Image41451.jpg

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Dátum publikácie

26.03.2020