Vymáhanie daňových nedoplatkov na miestnych daniach

Pretože v súčasnosti je veľmi častým prípadom, kedy dlžník obce prejde oddlžením (tzv. osobným bankrotom), je dôležité poznať aj niektoré špecifické odchýlky pri správe a vymáhaní daňových nedoplatkov.

Image50758

Obsah:

 1. Základné pojmy

 2. Zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov

 3. Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku

 4. Zriadenie záložného práva

 5. Úrok z omeškania

 6. Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

 7. Nútený výkon povinnosti zaplatiť daňový nedoplatok

 8. Nepodanie daňového priznania

 9. Daňové nedoplatky a tzv. osobný bankrot (oddlženie)

Platenie daní nebolo nikdy obľúbené, avšak je nevyhnutné. Platí to tak na celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni miest a obcí, ktoré taktiež môžu zavádzať a ukladať na svojom území zákonom určené dane a poplatky (§ 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, § 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj). Preto aj v prípade týchto povinných platieb existuje mechanizmus ich núteného výberu.

Niektoré obce majú prijatý dokument s názvom Zásady/postup pri vymáhaní daňových nedoplatkov obcou (alebo s podobným názvom). Tu treba povedať, že takýto dokument nemôže byť prijatý v podobe všeobecne záväzného nariadenia obce alebo uznesenia obecného zastupiteľstva, keďže obecné zastupiteľstvo nemá v procese daňového konania žiadnu právomoc. Uvedený dokument tak môže byť len v podobe interného riadiaceho a metodického aktu obce, ktorý môže slúžiť na zavedenie a zjednotenie správnej praxe pri správe daní zamestnancami obce; nie je však záväzný pre tretie osoby (napríklad daňových dlžníkov). Takýto interný materiál totiž nemôže byť v rozpore s príslušnými zákonmi.

1 Základné pojmy

Každá obec môže (teda nemusí) na svojom území zaviesť a ukladať miestne dane, konkrétne:

 1. daň z nehnuteľností,
 2. daň za psa,
 3. daň za užívanie verejného priestranstva,
 4. daň za ubytovanie,
 5. daň za predajné automaty,
 6. daň za nevýherné hracie prístroje,
 7. daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 8. daň za jadrové zariadenie.

Zároveň každá obec musí ukladať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obec tiež môže ustanoviť na svojom území, v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území miestny poplatok za rozvoj.

Samotná správa daní je realizovaná prostredníctvom ustanovení procesného kódexu – zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na správu miestnych daní a miestneho poplatku vzťahujú práve ustanovenia daňového poriadku s niekoľkými tam uvedenými výnimkami. Rovnako tak tiež § 12 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj.

Podľa ustanovenia § 2 písm. b) daňového poriadku sa za daň považuje aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestny poplatok za rozvoj. Preto, ak v tomto článku hovoríme o dani, máme tým na mysli aj tieto miestne poplatky.

Otázka: Ak poplatník nezaplatil vyrubený miestny poplatok za miestny rozvoj v lehote splatnosti, ako má obec postupovať?

Odpoveď: Keďže aj miestny poplatok za rozvoj je daňovým poriadkom pre účely daňového konania považovaný za daň, vymáha sa rovnako ako akákoľvek iná daň (pozri výklad ďalej v texte).

Keďže aj miestny poplatok za rozvoj je daňovým poriadkom pre účely daňového konania považovaný za daň, vymáha sa rovnako ako akákoľvek iná daň (pozri výklad ďalej v texte).

Daňovým nedoplatkom je dlžná suma dane po lehote splatnosti dane [§ 2 písm. f) daňového poriadku]. Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za záber verejného priestranstva, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň za jadrové zariadenie a daň za nevýherné hracie automaty sú splatné do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Rovnako aj splatnosť miestnych poplatkov je v zásade tiež 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Zákon počíta aj s možnosťou platiť dane a poplatky v splátkach.

Správcom dane je podľa ustanovenia § 4 ods. 1 daňového poriadku aj obec.

Daňovým subjektom je podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) daňového poriadku osoba, ktorej daňový poriadok alebo osobitné predpisy ukladajú povinnosti alebo priznávajú práva (vo všeobecnosti teda aj ten, kto je povinný daň zaplatiť).

Otázka: Môže obec na obecnom zastupiteľstve odpustiť pohľadávku na dani z nehnuteľnosti (30 €) a daň za psa (10 €) za rok 2017 po zosnulej daňovníčke? Daňovníčka zomrela 26. 6. 2017 a zostala po nej pohľadávka voči obci. Pohľadávku obec nepostúpila na dedičské konanie a ani na exekúciu.

Odpoveď: Podľa § 70 ods. 2 daňového poriadku správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická osoba, povoliť úľavu na dani alebo odpustiť daňový nedoplatok na dani okrem daňového nedoplatku na dani z pridanej hodnoty a spotrebných daniach, ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu. Splnenie tejto podmienky je daňový dlžník povinný preukázať. Podľa § 70 ods. 3 daňového poriadku o povolení úľavy na dani alebo o odpustení daňového nedoplatku správca dane vydá rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie. Ak správca dane rozhodnutím daňovému dlžníkovi povolí úľavu na dani alebo odpustí daňový nedoplatok, nevyrubí mu do dňa doručenia tohto rozhodnutia úrok z omeškania podľa § 156 alebo jeho pomernú časť, ktorá prislúcha k povolenej úľave na dani. O nevyhovení žiadosti daňového subjektu o povolenie úľavy na dani alebo o odpustenie daňového nedoplatku správca dane zašle daňovému subjektu písomné oznámenie; v takomto prípade sa rozhodnutie nevydáva. Podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Keďže obecnému zastupiteľstvu nie je v zmysle § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení vyhradené rozhodovanie vo veciach správy daní (okrem určovania sadzieb a náležitostí miestnych daní a poplatkov), nemá obecné zastupiteľstvo právomoc rozhodovať o odpustení dane (na rozdiel od nedaňových pohľadávok, kde to tak môže byť zakotvené v zásadách hospodárenia s majetkom obce).

2 Zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov

Prvým nástrojom tlaku na daňových dlžníkov je zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov. Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam (§ 52 ods. 2 daňového poriadku):

 1. daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur,
 2. daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať, povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach presahujúce u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur a tento odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach naďalej trvá,
 3. daňových subjektov, ktorým bola v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa bude zoznam zverejňovať, povolená úľava alebo odpustený daňový nedoplatok s uvedením jej výšky.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie nájdete tu:

Vymáhanie daňových nedoplatkov na miestnych daniach

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

02.10.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.