Vymáhanie daňových nedoplatkov na miestnych daniach

Príspevok rozoberá zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov, výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku, úroky z omeškania, ale aj nepodania daňového priznania v zákonnej lehote, a tiež počítanie miestnych daní podľa pomôcok.

Image43331

Platenie daní nebolo nikdy obľúbené, avšak je nevyhnutné. Platí to tak na celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni miest a obcí, ktoré taktiež môžu zavádzať a ukladať na svojom území zákonom určené dane a poplatky (§ 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, § 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj). Preto aj v prípade týchto povinných platieb existuje mechanizmus ich núteného výberu.

1 Základné pojmy

Každá obec môže (teda nemusí) na svojom území zaviesť a ukladať miestne dane, konkrétne:

 1. daň z nehnuteľností,
 2. daň za psa,
 3. daň za užívanie verejného priestranstva,
 4. daň za ubytovanie,
 5. daň za predajné automaty,
 6. daň za nevýherné hracie prístroje,
 7. daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 8. daň za jadrové zariadenie.

Zároveň každá obec musí ukladať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obec tiež môže ustanoviť na svojom území, v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území miestny poplatok za rozvoj.

Samotná správa daní je realizovaná prostredníctvom ustanovení procesného kódexu – zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na správu miestnych daní a miestneho poplatku vzťahujú práve ustanovenia daňového poriadku s niekoľkými tam uvedenými výnimkami. Rovnako tak tiež § 12 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj.

Podľa ustanovenia § 2 písm. b) daňového poriadku sa za daň považuje aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestny poplatok za rozvoj. Preto, ak v tomto článku hovoríme o dani, máme tým na mysli aj tieto miestne poplatky.

Daňovým nedoplatkom je dlžná suma dane po lehote splatnosti dane [§ 2 písm. f) daňového poriadku]. Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za záber verejného priestranstva, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla, daň za jadrové zariadenie a daň za nevýherné hracie automaty sú splatné do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Rovnako aj splatnosť miestnych poplatkov je v zásade tiež 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Zákon počíta aj s možnosťou platiť dane a poplatky v splátkach.

Správcom dane je podľa ustanovenia § 4 ods. 1 daňového poriadku aj obec.

Daňovým subjektom je podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) daňového poriadku osoba, ktorej daňový poriadok alebo osobitné predpisy ukladajú povinnosti alebo priznávajú práva (vo všeobecnosti teda aj ten, kto je povinný daň zaplatiť).

2 Zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov

Prvým nástrojom tlaku na daňových dlžníkov je zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov. Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam (§ 52 ods. 2 daňového poriadku):

 1. daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur,
 2. daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať, povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach presahujúce u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur a tento odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach naďalej trvá,
 3. daňových subjektov, ktorým bola v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa bude zoznam zverejňovať, povolená úľava alebo odpustený daňový nedoplatok s uvedením jej výšky.

 

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie:

Vymáhanie daňových nedoplatkov na miestnych daniach

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

17.07.2019