Vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a odvody do zdravotnej poisťovne

Nesprávne odvedené poistné odmien poslancov a členom komisií. Ako postupovať u poslancov, keď mzdu za 1. polrok 2020 budú mať až 30. 6. 2020?

oprava chyb

Celá otázka:

K 31. 12. 2019 boli vyplácané odmeny poslancom a členom komisií. Poslanci sú zároveň aj členmi, prípadne predsedami komisií. Všetci poslanci a členovia komisií boli k 31. 12. 2019 prihlásení do zdravotných poisťovní. Po odoslaní výplat sa zistilo, že poslancom nebolo odvedené zdravotné poistenie, pretože nebolo omylom v mzdovom programe zadané. Pri kontrole sa to nezistilo, pretože do zdravotných poisťovní boli prihlásení, ale len ako členovia komisií. Teda z odmeny člena komisie zdravotné poistenie bolo odvedené, ale z poslaneckej odmeny nie, iba sociálne poistenie a daň.

Je správne riešenie, že obec poslancom zadá zdravotné poistenie v mzdovom programe, vygeneruje im novú mzdu, zašle opravné výkazy do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na daňový úrad a v nasledujúcom mesiaci nedoplatky vyrovná? Ako postupovať u poslancov, keď mzdu za 1. polrok 2020 budú mať až 30. 6. 2020?

Odpoveď:

Oprava nesprávne vykázaných údajov na mesačnom výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a údajov na mesačnom výkaze poistného a príspevkov na sociálne poistenie predkladá zamestnávateľ príslušnej pobočke zdravotnej a sociálnej poisťovne. Uvedené platí aj v prípade, ak zamestnávateľ vykáže poistné z nesprávne určeného nižšieho vymeriavacieho základu. Údaje o poistnom je potrebné vykázať tak, ako mali byť správne vykázané, t. j. aj s vyplatenou odmenou za výkon funkcie poslanca.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

Vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a odvody do zdravotnej poisťovne

Autor: Ing. Anna Mackovičová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Ing. Anna Mackovičová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

06.02.2020