Výstavba alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v zmysle zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí na rok 2019.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) v zmysle § 8 zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje dňa 9. 9. 2019 výzvy na predkladanie žiadostí na rok 2019, a to

Výzva A - Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry,

Výzva C1 - Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry,

Výzva C2 - Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadenia a opatrenia (odstavné zariadenia pre bicykle).

MDV SR vyčlenilo v roku 2019 na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky kapitálové výdavky celkovo vo výške 6 000 000 €.

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií je 31. októbra 2019.

Otázky súvisiace s predmetom výziev je možné zasielať písomne na e-mailovú adresu: cyklodotacie@mindop.sk.

Výzva A

Oznam (.pdf; 404kB)
Kontrolný list k žiadosti (.pdf; 229kB)
Vzor žiadosti príloha č.1 (.pdf; 609kB)
Vzor zmluvy príloha č.2 (.pdf; 484kB)

Výzva C1

Oznam (.pdf; 399kB )
Kontrolný list k žiadosti (.pdf; 226kB)
Vzor žiadosti príloha č.1 (.pdf; 610kB)
Vzor zmluvy príloha č.2 (.pdf; 470kB )

Výzva C2

Oznam (.pdf; 402kB)
Kontrolný list k žiadosti (.pdf; 228kB)
Vzor žiadosti príloha č.1 (.pdf; 609kB)
Vzor zmluvy príloha č.2 (.pdf; 470kB)

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plní úlohy v oblasti dráh, dopravy na dráhach, cestnej dopravy, pozemných komunikácií, vnútrozemskej plavby a prístavov, námornej plavby, civilného letectva, poštových služieb, elektronických komunikácií, verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov, stavebnej výroby a stavebných výrobkov...