Výzva na predkladanie návrhov na program 2020-2023

Európske centrum moderných jazykov v Grazi (ECML) vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci nového programového obdobia na roky 2020 – 2023.

Témy/priority programového obdobia 2020 – 2023:

  • Jazykoví odborníci ako aktéri zmeny (návrhy projektov zamerané napríklad na procesy a stratégie učenia sa...)
  • Opätovné preskúmanie hlavných zdrojov Rady Európy (návrhy projektov zamerané napríklad na Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky a jeho doplňujúce vydanie...)
  • Učenie sa a vyučovanie cudzích jazykov v centre pozornosti (návrhy projektov zamerané napríklad na metodológiu cudzích jazykov a rozvoj kompetencií...)
  • Bilingválne/plurilingválne vzdelávanie pre nové desaťročie (návrhy projektov zamerané napríklad na regionálne a menšinové jazyky...)
  • Organizovanie jazykového vzdelávania (návrhy projektov zamerané napríklad na úspešný prechod medzi jednotlivými stupňami vzdelávania...)

Možnosti zapojenia a podávanie prihlášok:

  1. Návrh projektu môže predložiť projektový tím na jednu z vyššie uvedených tém/priorít. Návrh predkladá na predpísanom formulári v anglickom alebo francúzskom jazyku jednotlivec – koordinátor projektového tímu. Projektový tím musí byť zložený z odborníkov v danej oblasti a každý člen tímu musí byť z inej členskej krajiny ECML. Koordinátor projektu môže predložiť návrh projektu i bez uvedenia týchto členov – tí budú doplnení v prípade schválenia návrhu projektu ECML zo zoznamu akceptovaných prihlášok odborníkov na člena projektového tímu. Návrhy projektov musia byť zaslané koordinátorom projektu elektronicky na call@ecml.at do 22. apríla 2019.

  2. Odborníci, ktorí majú záujem, môžu požiadať o participáciu na niektorej z vyššie uvedených tém/priorít. Prihlášku predkladá jednotlivec – odborník, a to na predpísanom formulári v anglickom alebo francúzskom jazyku. Prihlášky musia byť zaslané elektronicky na call@ecml.at do 22. apríla 2019.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Európske centrum moderných jazykov v Grazi (ECML)

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.