Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe - Vysoká škola pre prax

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vysoká škola pre prax“.

Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej „žiadosť o NFP“ alebo „ŽoNFP“) je podpora prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe, a to prostredníctvom podpory tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov v súlade s Kritériami akreditácie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov vysokoškolského vzdelávania a podpory riešiteľských schopností.

Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 1 Vzdelávanie 

Investičná priorita: 1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín

Špecifický cieľ: 
1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce 

Schéma štátnej pomoci: neuplatňuje sa 

Fond: Európsky sociálny fond (ESF)

Názov poskytovateľa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej „MŠVVaŠ SR“ alebo „SO pre OP ĽZ“ alebo „SO“) konajúci v zastúpení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

  • Verejné a štátne vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovOprávneným žiadateľom je výlučne vysoká škola. Vysoká škola je oprávnená podať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre viacero fakúlt, buď v rámci jednej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, alebo formou viacerých žiadostí.

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 08. 02. 2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 16. 04. 2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: termín bude zverejnený 

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.