Výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. 

Investičná priorita: 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ: 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”)

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 26. 03. 2021

Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP1. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Kategória regiónu

menej rozvinutý región

Žiadateľ

  1. organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy4, štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a Národná diaľničná spoločnosť, a. s.)
  2. obec/mesto/mestská časť
  3. samosprávny kraj
  4. ostatné subjekty verejnej správy (verejné vysoké školy)
  5. mimovládne organizácie (nezisková organizácia, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia)
  6. subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a súkromná vysoká škola5)

Stanovené hodnotiace kolá:

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 - 28.05.2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 2 - 28.07.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Viac informácií nájdete tu.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.